Obowiązki pracodawcy wobec pracownika

Zatrudnienie pracownika związane jest nie tylko z koniecznością zorganizowania mu odpowiedniego stanowiska pracy, zapewnienia terminowych wypłat czy założenia i prowadzenia akt osobowych. Wobec każdego zatrudnionego pracodawca ma dość liczne obowiązki. Aby je poznać i dowiedzieć się co grozi za ich naruszenie przeczytaj poniższy artykuł.

Podstawowe obowiązki pracodawcy wobec pracownika

Pracodawca względem każdego zatrudnionego pracownika zobligowany jest wywiązywać się z określonych przez Kodeks Pracy obowiązków do których należą głównie:

W zakresie zatrudnienia:

 • zapoznanie pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami;
 • terminowe i prawidłowe wypłacanie wynagrodzenia;
 • prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych zatrudnionych jak również ich prze4chowywanie w warunkach niegrożących ich uszkodzeniem lub zniszczeniem;
 • udostępnianie pracownikom tekstu przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu w formie pisemnej informacji rozpowszechnionej na terenie zakładu pracy lub zapewnienie pracownikom dostępu do tych przepisów w inny sposób przyjęty u danego pracodawcy;
 • informowanie  o możliwości zatrudnienia w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy, a pracowników zatrudnionych na czas określony – o wolnych miejscach pracy;
 • niezwłoczne wydanie pracownikowi świadectwa pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy;
 • stosowanie obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników oraz wyników ich pracy;
 • organizowanie pracy w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i odbywającej się w ustalonym z góry tempie;
 • zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń społecznych oraz terminowe odprowadzanie składek;
 • prowadzenie ewidencji pracowników;

W zakresie BHP i badań lekarskich:

 • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki oraz prowadzenie systematycznie szkoleń pracowników w zakresie BHP;
 • kierowanie pracowników na wstępne/okresowe/kontrolne badania lekarskie (pracodawca pokrywa koszt badań jak również nalicza wynagrodzenie za czas nieobecności pracownika);
 • zapewnienie środków niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników;
 • zapewnienie łączności ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej;

W zakresie współżycia społecznego:

 • przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy;
 • wpływanie na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego;
 • przeciwdziałanie mobbingowi;
 • zaspokajanie w miarę posiadanych środków socjalnych potrzeb pracowników (przykładowo: prowadzenie przedszkoli, obiektów sportowych, pomoc w remoncie mieszkań,

W zakresie wykształcenia i rozwoju pracownika:

 • organizowanie pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy;
 • ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • stwarzanie pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe lub szkoły wyższej warunków sprzyjających przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy;
 • zapewnienie młodocianym pracownikom opieki i pomocy, niezbędnych dla ich p0rzystosowania się do właściwego wykonywania pracy;

!!! Powyższe obowiązki to główny katalog jakiego przestrzegać musi pracodawca. Trzeba pamiętać jednak, że poza nimi zatrudniający mają liczne bardziej szczegółowe powinności względem pracownika, które wynikają m.in.: ze specyfiki pracy, zajmowanego stanowiska, stopnia ryzyka zawodowego, pory roku, wieku czy stanu zdrowia zatrudnionego.

Konsekwencje niedopełnienia obowiązków przez pracodawcę

Pracodawca, który dopuszcza się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika musi liczyć się z ewentualnością poniesienia określonych skutków.  Pracownikowi wobec takiego zatrudniającego przysługuje bowiem możliwość rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Ponadto pracownik ma prawo ubiegać się o odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia.

Dodatkowo, co tyczy się obowiązku wydawania świadectwa pracy, w sytuacji jego błędnego lub nieterminowego wystawienia, pracownik ma prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy wraz z roszczeniem o odszkodowanie. ,,Zadośćuczynienie” nie może być jednak wyższe niż wysokość wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłuższy jednak niż 6 tygodni.Podstawa prawna:

Art. 94-97; art. 99; art. 192; art. 207; art. 209; art. 55 Kodeksu Pracy

 

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here