Obowiązki pracodawcy związane z rozwiązaniem umowy o pracę

Zarówno nawiązanie jak i zakończenie stosunku pracy wiąże się z koniecznością dopełnienia przez pracodawcę określonych procedur wynikających z przepisów prawa pracy i obowiązków związanych z rozliczeniami publicznoprawnymi. Czego należy dopilnować i w jakich terminach ? Wskazówki oczywiście w poniższym artykule.

Rozwiązanie umowy o pracę-obowiązki pracodawcy wynikające z przepisów prawa pracy

Zakres obowiązków pracodawcy  jaki wynika z zakończenia stosunku pracy zgodnie z przepisami prawa pracy, uzależniony jest od trybu rozwiązania umowy. Mianowicie, jeżeli umowa zostaje rozwiązana:

 1. Na mocy porozumienia stron obowiązkiem pracodawcy jest:
 • Terminowe wydanie świadectwa pracy
 • Rozliczenie z pracownikiem wszelkich należnych świadczeń
 • Wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy jeżeli takowy przysługuje
 • Wypłata odprawy emerytalnej/rentowej jeżeli przysługuje
 1. Za wypowiedzeniem obowiązkiem pracodawcy jest:
 • Terminowe wydanie świadectwa pracy
 • Rozliczenie z pracownikiem wszelkich należnych świadczeń
 • Wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy jeżeli takowy przysługuje
 • Wypłata odprawy emerytalnej/rentowej jeżeli przysługuje
 • Przy 2-tygodniowym lub 1-miesięcznym wypowiedzeniu dokonanym przez pracodawcę- udzielenie na wniosek pracownika 2 dni wolnych na poszukiwanie pracy, przy 3-miesięcznym wypowiedzeniu dokonanym przez pracodawcę 3 dni wolne.
 1. Bez zachowania okresu wypowiedzenia (dyscyplinarnie) obowiązkiem pracodawcy jest:
 • Terminowe wydanie świadectwa pracy
 • Rozliczenie z pracownikiem wszelkich należnych świadczeń
 • Wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy jeżeli takowy przysługuje
 1. Z upływem czasu, na który była zawarta obowiązkiem pracodawcy jest:
 • Terminowe wydanie świadectwa pracy
 • Rozliczenie z pracownikiem wszelkich należnych świadczeń
 • Wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy jeżeli takowy przysługuje

Rozwiązanie umowy o pracę-obowiązki związane z rozliczeniami publicznoprawnymi

W związku z ustaniem zatrudnienia (bez względu na przyczynę, tryb rozwiązania umowy, rozliczenia wynagrodzenia z pracownikiem itp. ) pracodawca musi pamiętać o następujących obowiązkach wynikających z rozliczeń publicznoprawnych:

 • Wyrejestrowanie z ubezpieczeń społecznych
 • Rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Współdziałanie z pracownikiem ubiegającym się o emeryturę lub rentę w gromadzeniu niezbędnej w tym celu dokumentacji

Rozwiązanie umowy o pracę-przykład

Pani Jadzia była zatrudniona w przedsiębiorstwie Delta w okresie 01.02.2018-25.05.2018 w oparciu o umowę o pracę. Pracownica posiada udokumentowany 10 letni staż pracy, zatrudnienie ustało w wyniku porozumienia stron. Pracownica nie ubiega się o emeryturę ani rentę, wykorzystała 3 dni urlopu wypoczynkowego za rok 2018, wystąpiła w dniu 21.05.2018 r. do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie 1 dnia wolnego na poszukiwanie pracy. Jakich obowiązków powinien dopełnić pracodawca wobec pani Jadwigi a jakich w związku z rozliczeniami publicznoprawnymi ? Jakie uprawnienia ma pani Jadwiga w związku z zakończeniem zatrudnienia ?

Odp: Pracodawca musi niezwłocznie sporządzić (25.05.2018) i przekazać pani Jadzi świadectwo pracy wystawione zgodnie ze wzorem z załącznika do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2017 r. (poz. 1044) zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy. Pracodawca w ostatnim dniu pracy tj.: 25.05.2018 r. dokonuje wszelkich rozliczeń z pracownikiem, w tym wypłaca ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (6 dni tj. 48 godzin).Ze względu na to, że stosunek pracy ustaje w trybie porozumienia stron pracownicy nie przysługuje wolne na poszukiwanie pracy.
W związku z rozliczeniami publicznoprawnymi pracodawca dokonuje wyrejestrowania pani Jadwigi na formularzu ZUS ZWUA w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia tytułu ubezpieczeń społecznych. Ponadto pracodawca musi pamiętać o obowiązku sporządzenia i przekazania pracownicy a także urzędowi skarbowemu deklaracji PIT-11 (jeżeli podatnik wystąpi z wnioskiem pracodawca ma na to 14 dni licząc od dnia złożenia wniosku).Podstawa prawna:

Art. 30; art. 37; art. 53; art. 97 Kodeksu pracy
Wzór z załącznika do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2017 r. (poz. 1044) zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy.
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 1998 nr 137 poz. 887).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 grudnia 1998 roku w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów (Dz. U. nr 149, poz. 982).

 

 

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here