ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OBOWIĄZKI PRACODAWCY W ZAKRESIE BHP

W ustawie Kodeks Pracy oraz w przepisach wykonawczych (rozporządzeniach) – rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy bhp, dotyczące wykonywania prac w różnych branżach, wydanych na jej podstawie zawarto podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie bhp. 

Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy ponosi pracodawca (art. 207 kp § 1). Na ten zakres nie wpływają:

 • obowiązki pracowników w dziedzinie bhp,
 • powierzenie wykonywania zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy.

Pracodawca ma obowiązek chronić zdrowie i życie pracowników, przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki (art. 207 §2 kp).

 W szczególności pracodawca jest obowiązany:

 • organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń,
 • reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy,
 • zapewnić rozwój spójnej polityki, zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy,
 • uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w zakresie podejmowanych działań profilaktycznych,
 • zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,
 • zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.

Koszty z zakresu bhp nie mogą obciążać pracowników w żaden sposób.

Pracodawca jak i osoby kierujące pracownikami zobowiązani są do znajomości w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nich obowiązków, przepisów o ochronie pracy oraz przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 207 §3 kp).

Pracodawca zatrudniający pracowników jest obowiązany przekazać im informację o:

 • zagrożeniach dla zdrowia i życia, występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii,
 • działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celach wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, o których mowa w pkt. 1.,
 • pracownikach wyznaczonych do: udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

 


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here