Osoba współpracująca a podatek dochodowy

Wypłacając osobie współpracującej wynagrodzenie przedsiębiorca ma obowiązek odprowadzić z tego tytułu podatek dochodowy podobnie jak od wynagrodzeń innych pracowników. Trzeba jednak pamiętać o kilku istotnych kwestiach, a mianowicie:

  • Osoba współpracująca nie finansuje składek ubezpieczeniowych z własnych środków, a w konsekwencji od jej przychodów nie można odliczyć składek na ubezpieczenia społeczne,
  • od podatku nie można odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  • u osoby współpracującej zatrudnionej na umowę o pracę zaliczka na podatek wynosi 18% (lub 32% po przekroczeniu górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej),
  • takiej osobie przysługują pracownicze koszty uzyskania przychodów w wysokości 111,25 zł (lub odpowiednio 139,06 zł),
  • jeżeli pracownik złożył pracodawcy oświadczenie PIT-2, to pracodawca jest zobowiązany pomniejszyć obliczoną zaliczkę o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, tj. o kwotę 46,33 zł.

W przypadku nieodpłatnej pomocy osoby współpracującej nie wystąpi opodatkowanie podatkiem od wynagrodzeń ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązek opodatkowania nieodpłatnej pracy nie ma zastosowania gdy na rzecz przedsiębiorcy pracują osoby, z którymi jest blisko spokrewniony (zaliczające się do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków darowizn). Do tych grup zaliczają się m.in. następujące osoby:

  • małżonek
  • zstępni (dzieci własne i przysposobione, wnuki, prawnuki)
  • wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie)
  • pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowa, zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców.

Osoba współpracująca a zasiłek macierzyński

Osoby współpracujące w oparciu o umowę o pracę oraz nieodpłatnie podlegają  obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym tj.: emerytalnemu, rentowemu, zdrowotnemu oraz wypadkowemu od momentu rozpoczęcia współpracy do dnia jej zakończenia. Ubezpieczeniu chorobowemu podlegają zaś dobrowolnie. Składki odprowadzane są w takim wymiarze jak za przedsiębiorcę. W przypadku umowy zlecenia składki ZUS zależą głównie od wysokości wynagrodzenia i są naliczane i odprowadzane jak przy umowach zlecenie z innymi pracownikami. Jak wpływa to na prawo do nabycia zasiłku macierzyńskiego? Otóż jeżeli osoba współpracująca przystąpiła do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego z tytułu współpracy przy prowadzeniu działalności będzie miała prawo do zasiłku macierzyńskiego. Wówczas płatnikiem zasiłku jest oczywiście Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Osoba współpracująca a umowa o pracę w innej firmie

Zdarza się, że do pomocy w prowadzeniu działalności gospodarczej, przedsiębiorca zatrudnia członków rodziny, którzy jednocześnie zatrudnieni są u innego pracodawcy w oparciu o umowę o pracę. W takiej sytuacji trzeba mieć na względzie, że jeżeli wynagrodzenie osoby współpracującej jest wyższe lub równe minimalnemu w innej firmie, to wówczas z tytułu współpracy przedsiębiorca ma obowiązek odprowadzania jedynie składki zdrowotnej.

Osoba współpracująca a PIT-11

Po zakończeniu roku podatkowego (do końca lutego następnego roku), przedsiębiorca powinien sporządzić PIT-11, czyli informację o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy osoby współpracującej. Jeden egzemplarz dokumentu przekazuje osobie współpracującej, drugi przesyła do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania osoby współpracującej. Na podstawie PIT-11 osoba współpracująca dokonuje rozliczenia się z Urzędem Skarbowym.Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here