Płaca minimalna 2019

Od 1 stycznia 2019 roku wzrosły nie tylko ceny ale także najniższe wynagrodzenia za pracę. Gwarancja płacy minimalnej jak również najniższej dopuszczalnej stawki godzinowej z pewnością cieszą pracowników oraz zleceniobiorców, którzy dzięki zmianie osiągną wyższe wynagrodzenia ale smucą przedsiębiorców dla których wzrastają koszty zatrudnienia.

Płaca minimalna 2019 – ile wynosi ?

Od początku tego roku płaca minimalna wynosi 2250 zł brutto. Oznacza to, że wzrosła ona o 7,1 % i stanowi 47,2 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na rok 2019. Oznacza to także, że pracownicy wynagradzani najniższą krajową zarobią więcej o 150 zł brutto aniżeli w roku 2018.

Wskutek podwyższenia wynagrodzenia minimalnego nastąpiła odpowiednia zmiana wysokości świadczeń, których poziom jest uzależniony od najniższej krajowej. Kwota pensji minimalnej wpływa na wysokość m.in. takich składników jak:

 • dodatek za pracę w porze nocnej,
 • odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
 • wynagrodzenie za przestój (niezawiniony przez pracownika) – nie niższe niż 2250 zł za pełny miesiąc dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • odszkodowanie z tytułu naruszenia równego traktowania w zatrudnieniu – nie niższe niż 2250 zł,
 • świadczenie pieniężne dla praktykanta – nie wyższe niż 4500 zł (2-krotność płacy minimalnej),
 • wyższe kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia.

Dodatek za pracę w porze nocnej

Za wykonywanie pracy w porze nocnej pracownikowi przysługuje poza normalnym wynagrodzeniem dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, za każdą godzinę pracy w porze nocnej. Punktem wyjścia więc dla prawidłowego obliczenia tego dodatku jest ustalenie najpierw stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia (2250 : wymiar czasu pracy w danym miesiącu). Następnie tak ustaloną stawkę godzinową należy pomnożyć przez 20 %. Zgodnie z tym w poszczególnych miesiącach 2019 roku dodatek za pracę w porze nocnej (za godzinę) będzie wynosił:

 1. styczeń          2250 zł : 176 godz = 12,78 zł; 12,78 zł × 20% = 2,56 zł
 2. luty               2250 zł : 160 godz = 14,06 zł; 14,06 zł × 20% = 2,81 zł
 3. marzec          2250 zł : 168 godz = 13,39 zł; 13,39 zł × 20% = 2,68 zł
 4. kwiecień        2250 zł : 168 godz = 13,39 zł; 13,39 zł × 20% = 2,68 zł
 5. maj               2250 zł : 168 godz = 13,39 zł; 13,39 zł × 20% = 2,68 zł
 6. czerwiec        2250 zł : 152 godz = 14,80 zł; 14,80 zł × 20% = 2,96 zł
 7. lipiec             2250 zł : 184 godz = 12,23 zł; 12,23 zł × 20% = 2,45 zł
 8. sierpień         2250 zł : 168 godz = 13,39 zł; 13,39 zł × 20% = 2,68 zł
 9. wrzesień        2250 zł : 168 godz = 13,39 zł; 13,39 zł × 20% = 2,68 zł
 10. październik    2250 zł : 184 godz = 12,23 zł; 12,23 zł × 20% = 2,45 zł
 11. listopad         2250 zł : 152 godz = 14,80 zł; 14,80 zł × 20% = 2,96 zł
 12. grudzień        2250 zł : 160 godz = 14,06 zł; 14,06 zł × 20% = 2,81 zł

Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników maksymalna wysokość odprawy uzależniona jest od od wielkości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, w taki sposób, że nie może przekraczać 15-krotności tego wynagrodzenia. Wobec tego maksymalna kwota odprawy wynosi 33 750 zł brutto    (15 x 2250 zł). Taki maksymalny poziom odprawy dotyczy pracowników, z którymi stosunki pracy rozwiązały się lub rozwiążą po 31 grudnia 2018 roku.

Wynagrodzenie za przestój (niezawiniony przez pracownika) – nie niższe niż 2250 zł za pełny miesiąc dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy,

Zgodnie z kodeksem pracy pracownikowi za czas przestoju w pracy (niezawinionego przez zatrudnionego) przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, jeśli zaś taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Świadczenie pieniężne dla praktykanta – nie wyższe niż 4500 zł

Praktyka zgodnie z uregulowaniami między stronami może być bezpłatna lub odpłatna. Jeżeli podmiot organizujący praktykę zdecyduje się na przyjęcie w ramach praktyki odpłatnej, praktykant będzie otrzymywał świadczenie pieniężne z tego tytułu w wysokości ustalonej przez strony umowy. Nie jest to jednak wynagrodzenie za pracę, o którym mowa w przepisach Kodeksu pracy. Maksymalna kwota miesięcznego świadczenia dla praktykanta nie może jednak przekraczać dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę -w 2019 r. maksymalna kwota takiego świadczenia wynosi 4500 zł (2250 x 2).

Wyższe kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia

W związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia w 2019 roku pracodawca ma obowiązek stosować wyższe kwoty wolne przy dokonywaniu obowiązkowych lub dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia. Nowe kwoty wolne należy stosować w każdym przypadku dokonywania potrącenia po 1 stycznie 2019 roku (bez względu na to za który rok wypłacane wynagrodzenie przysługuje).

Wyższa minimalna płaca – koszty zatrudnienia

Wzrost minimalnego wynagrodzenia do poziomu 2250 zł brutto miesięcznie powoduje odpowiedni wzrost wysokości składek na ubezpieczenia społeczne, a co z tym się bezpośrednio wiąże, wzrost kosztów zatrudniania pracownika. Wysokość poszczególnych składek społecznych, zdrowotnej oraz funduszy ubezpieczeniowych przedstawia poniższe zestawienie:

Finansowanie:                           pracownik                   pracodawca
Rodzaj ubezpieczenia:                 
emerytalne                                219,60 zł                       219,60 zł
rentowe                                     33,75 zł                        146,25 zł
wypadkowe                                     –                              37,58 zł*
chorobowe                                 55,13 zł                             –
zdrowotne                                 174,74 zł                            –
FP                                                 –                                55,13 zł
FGŚP                                             –                                2,25 zł

*Stawka wypadkowa (1,67%) dotyczy okresu od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r.

Minimalna stawka godzinowa 2019

Od 1 stycznia 2019 roku minimalna stawka godzinowa wynosi 14,70 zł brutto.

 Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. (Dz. U. 2018 poz. 1794)

Art. 1518; art. 81; art. 87-91; art. 129 par. 5 Kodeksu pracy

Art. 3 Ustawy z 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (DzU nr 127, poz. 1052)

Art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here