Potrącenia komornicze z wynagrodzenia

Wynagrodzenie za pracę podlega szczególnej ochronie, co potocznie mówiąc, oznacza, że każdy pracownik powinien otrzymać taką zapłatę na jaką zapracował (jaka z mocy stosunku pracy i przepisów prawa jest dla niego określona). Są jednak sytuacje, w których pracodawca zobowiązany jest prawnie do dokonania określonych tytułem wykonawczym potrąceń. Dodatkowo podkreślić  należy, że nie wymagają one akceptacji pracownika. Kiedy mamy do czynienia z zajęciem komorniczym ? Jak je wyliczyć ? O czym pamiętać ?

Rodzaje potrąceń komorniczych

Potrącenia komornicze to należności o charakterze obowiązkowym, do dokonania których nie jest wymagana zgoda pracownika. Wynagrodzenie jest zajmowane i przekazywane komornikowi na podstawie określonego bądź określonych tytułów wykonawczych. Przepisy rozróżniają dwa główne rodzaje zajęć komorniczych:

 • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
 • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne.

Egzekucja świadczeń alimentacyjnych obejmuje typowe alimenty wynikające z obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny, jak i renty mającej charakter, np.: całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy w wyniku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia albo zwiększenia potrzeb. Pracodawca dokonuje potrąceń alimentacyjnych w trybie egzekucji sądowej lub bez postępowania egzekucyjnego, z wyjątkiem sytuacji, gdy: świadczenia alimentacyjne mają być potrącane na rzecz kilku wierzycieli, a łączna suma, która może być potrącona, nie wystarcza na pełne pokrycie wszystkich należności alimentacyjnych lub wynagrodzenie za pracę zostało zajęte w trybie egzekucji sądowej lub administracyjnej. Pracodawca dokonuje potrąceń poza egzekucją również na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego.

Potrąceń innych świadczeń dokonuje się wyłącznie w ramach egzekucji, a więc po przedstawieniu tytułu wykonawczego.Tytułami wykonawczymi w tej kategorii są m.in.: tytuły egzekucyjne, a przede wszystkim prawomocne orzeczenia i ugody sądowe, wyroki sądu polubownego i ugody zawarte przed takim sądem.
Potrącenia te dotyczą, np.: kredytów bankowych, pożyczek, mandatów, grzywny, podatków.

Kwota wolna od potrąceń i granice potrąceń

W przypadku potrąceń komorniczych wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia
za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne.

!!! Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwota wolna od potrąceń ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Potrącenia dokonywane na mocy tytułów wykonawczych mogą być dokonywane w następujących granicach:

 • w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych – do wysokości 3/5 wynagrodzenia (tj.: 60 proc.),
 • w razie egzekucji innych należności niż świadczenia alimentacyjne– do wysokości 1/2 wynagrodzenia (tj.: 50 proc.),

Zasady potrąceń

Aby dokonać potrącenia komorniczego pracodawca musi:

 • ustalić kwotę obowiązkowych potrąceń,
 • określić jaka jest maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia,
 • sprawdzić kwotę wolną od potrąceń
 • obliczyć faktyczną, kwotę, którą można potrącić.

Podstawę potrąceń stanowi wynagrodzenie netto wypłacone pracownikowi w danym
miesiącu.Potrąceń dokonuje się więc po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, pełnej składki zdrowotnej jak również zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Przy czym należy pamiętać, że potrąceń należności z wynagrodzenia pracownika w miesiącu, w którym są wypłacane składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, dokonuje się od łącznej kwoty wypłaty uwzględniającej te składniki wynagrodzenia.

Zbieg tytułów wykonawczych do potrąceń

W przypadku zbiegu potrąceń pracodawca najpierw dokonuje potrąceń do całkowitego zaspokojenia w dopuszczalnych prawnie granicach w określonej przez kodeks pracy kolejności, a mianowicie:

 • egzekwowane alimenty,
 • egzekwowane inne świadczenia niealimentacyjne,
 • zaliczki pieniężne,
 • kary pieniężne,
 • ewentualne potrącenia dobrowolne (po dokonaniu potrąceń ustawowych).

! Przy zbiegu odmiennych tytułów potrąceń, np. świadczeń alimentacyjnych i kary pieniężnej, należy stosować następujące maksymalne dopuszczalne kwoty potrąceń:

 • przy zbiegu alimentów i innych świadczeń – 3/5 wynagrodzenia netto (60 proc.),
 • przy zbiegu innych świadczeń niealimentacyjnych i udzielonej zaliczki pieniężnej – do 1/2 wynagrodzenia netto (50 proc.),
 • przy zbiegu egzekwowanych alimentów, innych świadczeń niealimentacyjnych i pieniężnych zaliczek – 3/5 wynagrodzenia netto (60 proc.).

Potrącenie komornicze-przykład ustalenia wysokości zajętego wynagrodzenia

Przykład:

Pracownik zatrudniony w oparciu o umowę o pracę na 1/1 etatu, ze stałym miesięcznym wynagrodzeniem w wysokości 4000 zł brutto (KUP=111,25 ZŁ, uwzględnia się kwotę wolną od podatku).Pracodawca otrzymał zajęcie komornicze wynagrodzenia pracownika z tytułu niezapłaconych alimentów w wysokości 3000 zł. Jaką kwotę należy przekazać na poczet zajęcia ?

Obliczenia:

 1. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: 4000 zł
 2. Składki na ub. społeczne finansowane przez pracownika: 4000 zł x 13,71% = 548,40 zł
 3. Podstawa wymiaru składki na ub. zdrowotne: 4000 zł – 548,40 zł = 3451,60 zł
 4. Składka na u. zdrowotne: pobrana:3451,60 zł x 9% = 310,64 zł, odliczona: 3451,60 zł x 7,75% = 267,50 zł
 5. Podstawa opodatkowania (w zaokrągleniu do pełnych zł): 4000 zł – 111,25 zł – 548,40 zł = 3340,00 zł
 6. Zaliczka na podatek dochodowy (w zaokrągleniu do pełnych zł): [(3340,00 zł x 18%) – 46,33 zł -267,50 zł] = 287,00 zł
 7. Miesięczne wynagrodzenie netto pracownika: 4000 zł – 548,40 zł – 310,64 zł – 287,00 zł = 2853,96 zł
 8. Dopuszczalna wysokość potrącenia: 2853,96 zł x 60% = 1712,38 zł
 9. Wynagrodzenie do wypłaty dla pracownika: 2853,96 – 1712,38 zł = 1141,58 zł

Odp: Na poczet zajęcia komorniczego należy przekazać kwotę 1712,38 zł za bieżący miesiąc. Do wypłaty dla pracownika pozostaje 1141,58 zł.Podstawa prawna:

Art. 87-90 kodeksu pracy

Art. 87-88 kodeksu cywilnego

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here