Prawo pracy zmiany 2019 – podsumowanie

Pierwszy miesiąc roku 2019 jest już praktycznie za nami więc czas na podsumowanie wszystkich zmian jakie od stycznia tego roku zostały wprowadzone do prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych – a wbrew pozorom wcale nie jest ich mało 😉

Zmiany w zasadach prowadzenia dokumentacji pracowniczej

Jest to jedna z najbardziej przełomowych i wymagających pod względem organizacyjnym dla pracodawcy zmian w przepisach kodeksu pracy. Co się dokładnie zmieniło w tym zakresie?
Od 1 stycznia 2019 r. dokumentacja pracownicza może być prowadzona w wersji elektronicznej lub papierowej przy czym pracodawca powinien zachować w tym względzie konsekwencję. Prowadzenie dokumentacji w postaci elektronicznej wiąże się przede wszystkim z koniecznością dostosowania systemu teleinformatycznego, zapewnienia bezpieczeństwa jak również opatrzenia dokumentacji podpisem elektronicznym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną. Każda zmiana w sposobie prowadzenia dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy wymaga poinformowania pracowników.
Zmiany w zasadach prowadzenia dokumentacji pracowniczej dotyczą także krótszego okresu archiwizacji. Od 1 stycznia 2019 r. został skrócony okres przechowywania dokumentacji pracowniczej z 50 lat do 10, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł. Skrócony okres przechowywania dokumentacji pracowniczej dotyczy osób zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r. W przypadku zaś pracowników przyjętych do pracy przed tym terminem, okres ten wynosi co do zasady 50 lat przy czym pracodawca może go skrócić przesyłając odpowiednie informacje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Należy pamiętać, że okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej ulegają wydłużeniu w szczególnych przypadkach, w których taka dokumentacja może stanowić dowód w postępowaniu, a pracodawca jest stroną tego postępowania lub powziął wiadomość o wytoczeniu powództwa lub wszczęciu postępowania. Ponadto znowelizowane przepisy wprowadzają: prawo pracownika do odbioru dokumentacji pracowniczej po upływie okresu przechowywania jak również obowiązek informacyjny wydany w tej sprawie przez pracodawcę wraz ze świadectwem pracy, obowiązek zniszczenia przez pracodawcę dokumentacji pracowniczej w sposób uniemożliwiający odtworzenie jej treści w terminie do 12 miesięcy po upływie okresu przeznaczonego na jej odbiór, obowiązek kontynuacji prowadzenia dotychczasowej dokumentacji pracowniczej w przypadku ponownego zatrudniania pracownika, z którym pracodawca zawarł kolejną umowę po 31 grudnia 2018 r., obowiązek wydania kopii całości lub części dokumentacji pracowniczej na wniosek pracownika/ byłego pracownika/ osób najbliższych, zmiany w zasadach prowadzenia akt osobowych – dodanie części D zawierającej dokumenty dotyczące udzielonych kar porządkowych oraz możliwość wydzielenia w każdej części podgrup posegregowanych tematycznie. Od 1 stycznia 2019 r. zmienił się także zakres i sposób prowadzenia dodatkowych akt związanych ze stosunkiem pracy m.in. obowiązek prowadzenia bardziej szczegółowe ewidencji czasu pracy.

Bardziej szczegółowo o zmianach w prowadzeniu akt osobowych:  https://pakto.pl/ubezpieczenia-i-kodeks-pracy/nowe-zasady-prowadzenia-akt-osobowych/

Zmiany w ZUS – nowe deklaracje i druki

Od 1 stycznia 2019 r. dla wszystkich nowo zatrudnianych osób akta pracownicze pracodawca /zleceniodawca ma obowiązek przechowywać 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy lub zakończyła się umowa zlecenia.
Dla pracowników, którzy zatrudnieni byli po raz pierwszy w okresie od stycznia 1999 r. do grudnia 2018 r. możliwe jest skrócenie okresu przechowywania dokumentacji z 50 do 10 lat ale tylko jeśli pracodawca spełni dodatkowe warunki, które polegają na przekazaniu do ZUS oświadczenia (ZUS OSW) oraz raportu informacyjnego (ZUS RIA).
Natomiast akta pracowników/zleceniobiorców zatrudnionych przed 1 stycznia 1999 r. pracodawca / zleceniodawca ma obowiązek przechowywać przez okres 50 lat.

Od 1 stycznia 2019 r. pojawił się jeszcze jeden nowy dokument: imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego/  okresach pracy nauczycielskiej ZUS RPA jak również zostały zmodyfikowane formularze ZUS ZWUA, DRA, Informacja miesięczna/ roczna dla osoby ubezpieczonej.

Bardziej szczegółowo na temat tych zmian: https://pakto.pl/ubezpieczenia-i-kodeks-pracy/nowe-deklaracje-i-druki-zus-2019/

Wypłata wynagrodzenia za pracę co do zasady na rachunek bankowy

Od 1 stycznia 2019 r. zmieniły się przepisy dotyczące formy wypłaty wynagrodzenia za pracę. Aktualnie zasadą stała się wypłata przelewem na konto bankowe wskazane przez pracownika. Poprzez wprowadzenie nowelizacji w tym zakresie pracodawca ma prawo domagać się od zatrudnionego podania numeru rachunku bankowego. Jeśli zaś pracownik chce aby wynagrodzenie było mu przekazywane do rąk własnych powinien złożyć w tej sprawie stosowny wniosek.

Płaca minimalna, minimalna stawka godzinowa w 2019 r.

Od początku tego roku płaca minimalna wynosi 2250 zł r brutto. Wskutek podwyższenia wynagrodzenia minimalnego nastąpiła odpowiednia zmiana wysokości świadczeń, których poziom jest uzależniony od najniższej krajowej. Kwota pensji minimalnej wpływa na wysokość m.in. takich składników jak: dodatek za pracę w porze nocnej, odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, wynagrodzenie za przestój (niezawiniony przez pracownika) – nie niższe niż 2250 zł za pełny miesiąc dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, odszkodowanie z tytułu naruszenia równego traktowania w zatrudnieniu – nie niższe niż 2250 zł, świadczenie pieniężne dla praktykanta –nie wyższe niż 4500 zł (2-krotność płacy minimalnej), wyższe kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia.

Od 1 stycznia 2019 roku wzrosła także minimalna stawka godzinowa i wynosi aktualnie 14,70 zł brutto.

Szerzej na ten temat: https://pakto.pl/ubezpieczenia-i-kodeks-pracy/placa-minimalna-2019/

Zmiany w ustawie o związkach zawodowych

Zgodnie z nowelizacją ustawy o związkach zawodowych osoby świadczące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych tj.: umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o świadczenie usług od 1 stycznia 2019 r. mają możliwość wstępowania do związków zawodowych. Uprawnieni do członkostwa pozostają również pracownicy, nakładcy oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych a także, w ograniczonym zakresie, bezrobotni w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu, renciści oraz emeryci.
Według znowelizowanych przepisów związkowa organizacja zakładowa definiowana jest jako taka, która zrzesza przynajmniej 10 członków będących pracownikami lub osobami wykonującymi pracę zarobkową na innej podstawie aniżeli stosunek pracy, pozostającymi w zatrudnieniu u danego podmiotu przez okres co najmniej 6 miesięcy.
Zmianie uległy również: sposób przekazywania pracodawcy informacji na temat liczebności związku zawodowego jak również prawo do weryfikacji liczby członków związku – przyznanie pracodawcy uprawnienia pozwalającego na zweryfikowanie, czy informacje dotyczące liczby członków są prawdziwe oraz możliwość zgłoszenia zastrzeżeń.

Zmiany w służbie oraz szkoleniach BHP

Od początku tego roku zostały wprowadzone zmiany mające na celu uproszenie obowiązków w zakresie BHP dla pracodawców.
Zgodnie z nowelizacją zadania służby BHP mogą wykonywać pracodawcy posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania służby BHP, jeżeli zatrudniają:
– do 10 pracowników lub
– do 50 pracowników (nie jak poprzednio do 20) i są zakwalifikowani do nie wyższej niż trzeciej kategorii ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Pozostałe warunki uprawniające pracodawcę do wykonywania zadań służby BHP pozostały niezmienione.
Drugą ważną zmianą jest zniesienie obowiązku przeprowadzania okresowych szkoleń BHP dla pracowników administracyjno-biurowych. Jest to możliwe wówczas, gdy:
– rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów
o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
– z oceny ryzyka zawodowego nie wynika, że szkolenie okresowe jest konieczne.

Utworzenie funduszu solidarnościowego

Od 1 stycznia 2019 r. funkcjonuje Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Do składek na ten Fundusz stosuje się zasady dotyczące obowiązkowych składek na Fundusz Pracy. Składki na ten Fundusz obliczać należy łącznie ze składkami na Fundusz Pracy w wysokości sumy stóp procentowych tych składek i wykazywać je w łącznej kwocie w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. Składka na SFWON jest finansowana w całości przez płatnika składek i na rok 2019 wynosi 0,15%.

Ponadto SFWON zasilany będzie z daniny solidarnościowej w wysokości 4% płaconej przez osoby fizyczne, które uzyskały w roku podatkowym dochód przekraczający 1 000 000 zł. Po raz danina będzie pobrana od dochodów uzyskanych w 2019 r., które podatnik rozliczy w zeznaniu rocznym w roku 2020.

Pracownicze Plany Kapitałowe

PPK stanowią dodatkowy, w stosunku do ZUS, system zabezpieczenia emerytalnego. Pieniądze w nich zgromadzone będą stanowić prywatną własność uczestników PPK. Dla podmiotów zatrudniających utworzenie PPK jest obowiązkowe zaś dla osób zatrudnionych  zarówno przystąpienie jak i rezygnacja są dobrowolne (rezygnacja może nastąpić w dowolnym momencie).
Obowiązek utworzenia PPK spoczywa co do zasady na każdym zatrudniającym, bez względu na liczbę zatrudnionych. Poziom zatrudnienia jest jednak istotny jeżeli chodzi o termin objęcia zatrudniającego ustawą bowiem będą one wprowadzane etapami, a mianowicie:
– od 1 lipca 2019 r. przepisy o PPK obejmą podmioty zatrudniające według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. co najmniej 250 osób;
– od 1 stycznia 2020 r. przepisy o PPK obejmą podmioty zatrudniające według stanu na dzień 31 czerwca 2019 r. co najmniej 50 osób;
– od 1 lipca 2020 r. przepisy o PPK obejmą podmioty zatrudniające według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. co najmniej 20 osób;
– od 1 stycznia 2021 r. przepisy o PPK obejmą pozostałe podmioty, w tym jednostki sektora finansów publicznych.

Obowiązek utworzenia PPK powinien być realizowany według kalendarza przewidzianego w ustawie. Dopiero bowiem po upływie 3 pełnych miesięcy od upływu wskazanych powyżej terminów podmiot zatrudniający ma obowiązek zawarcia umów o PPK w imieniu pierwszych osób zatrudnionych – powinien to zrealizować najpóźniej do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynie 3-miesięczny termin. Z kolei umowa o zarządzenie PPK z instytucją finansową powinna zostać zawarta nie później niż na 10 dni roboczych przed dniem, w którym w stosunku do pierwszej osoby zatrudnionej zatrudniający jest zobowiązany zawrzeć umowę o prowadzenie PPK.

Zmiany w podatkach dotyczące pracowników i pracodawców

Płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (pracodawcy, zleceniodawcy) mają, w obecnym stanie prawnym, obowiązek przekazać urzędowi skarbowemu informacje oraz deklaracje podatkowe wyłącznie w formie elektronicznej oraz w skróconym terminie – maksymalnie do 31 stycznia następnego roku za rok poprzedni (skrócenie terminu dot. deklaracji i informacji: PIT-11, PIT-8C, IFT-1/IFT-1R). Od stycznia bieżącego roku zmienił się również moment uwzględniania oświadczenia składanego przez pracownika, do którego przychodów mają zastosowanie autorskie koszty uzyskania przychodów, o rezygnacji ze stosowania tych kosztów. Obecnie płatnik uwzględni takie oświadczenie od miesiąca jego złożenia, a jeśli nie miał takowej możliwości, wówczas od następnego miesiąca.Podstawa prawna:

Kodeks pracy

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. z 2018 r. poz. 357)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. (Dz. U. 2018 poz. 1794)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym

Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

 

 

 

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here