Profilaktyczne badania lekarskie

Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku pracy (art. 229 § 4 kp). Dlatego najpierw osoba przyjmowana do pracy musi poddać się badaniom lekarskim na podstawie skierowania otrzymanego od pracodawcy i dostarczyć orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Rodzaje badań:

 • wstępne – przed przyjęciem pracownika do pracy,
 • okresowe – w trakcie zatrudnienia, terminy określa lekarz medycyny pracy,
 • kontrolne – po chorobie trwającej dłużej niż 30 dni.

Badaniom wstępnym nie muszą podlegać osoby:

 • przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą,
 • przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Pracodawca jest obowiązany zawrzeć odpowiednią pisemną umowę na sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi z jednostką służby medycyny pracy.

Skierowanie na badania profilaktyczne powinno zawierać:

 • określenie rodzaju badania profilaktycznego,
 • w przypadku osób przyjmowanych do pracy lub osób przenoszonych na inne stanowisko – określenie stanowiska pracy, można wskazać kilka stanowisk w kolejności odpowiadającej potrzebom zakładu,
 • w przypadku pracowników – stanowisko pracy, na którym jest pracownik zatrudniony,
 • opis warunków pracy uwzględniający informacje o występowaniu na stanowiskach lub stanowisku pracy, czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych z podaniem wielkości narażenia oraz aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia wykonanych na tych stanowiskach.

Skierowanie drukowane jest w trzech egzemplarzach, dla placówki medycznej, dla osoby kierowanej na badania oraz do akt osobowych.

W aktach osobowych przechowujemy:

 • skierowania na badania profilaktyczne,
 • orzeczenia lekarskie,
 • inne orzeczenia lekarskie np.: utrata zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy, konieczność przeniesienia pracownika do innej pracy ze względu na stan zdrowia, stwierdzenia objawów wskazujących na powstawanie choroby zawodowej.

Koszty badań profilaktycznych ponosi w całości pracodawca. Pracownik badania wykonuje w miarę możliwości w godzinach pracy za wynagrodzeniem jakby w tym czasie pracował.

 


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy

 

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here