Rodzaje umów cz. I

Podstawą do wykonania jak również rozliczenia jakiekolwiek pracy jest zawsze odpowiednio zawarta UMOWA. Stanowi ona gwarancję oraz pewnego rodzaju zabezpieczenie rzetelnego wykonania określonych zadań dla jednej strony i stosownej, ustalonej z góry zapłaty dla drugiej strony. Ponadto określa dodatkowe elementy tj. np. stanowisko pracy, rodzaj wykonywanego dzieła/zlecenia, kwotę roszczenia/odszkodowania, termin i miejsce wykonywania zadań itp. Każda z opisanych w polskim ustawodawstwie form zatrudnienia ma określone zalety oraz wady. Przed podpisaniem którejkolwiek umowy warto więc zastanowić się co z niej wynika i jakie konsekwencje rodzi nie tylko teraz ale i w przyszłości.

Umowa o pracę oraz umowa o współpracy – charakterystyka

Umowa o pracę – definiowana jest jako zgodne oświadczenie woli złożone przez pracownika i pracodawcę, w których pracownik zobowiązuje się do osobistego świadczenia pracy na rzecz pracodawcy pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego określonym, pracodawca zaś do zapłaty umówionego wynagrodzenia. Kodeks pracy wyróżnia dwa rodzaje umów o pracę: bezterminowe a więc zawarte na czas nieokreślony oraz terminowe wśród których występują umowy na okres próbny oraz umowy na czas określony.

Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:

 • rodzaj pracy,
 • miejsce wykonywania pracy,
 • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,
 • wymiar czasu pracy,
 • termin rozpoczęcia pracy.

Zalety umowy o pracę:

-wlicza się do stażu pracy od którego zależą uprawnienia pracownicze,

-regulowana jest przez Kodeks Pracy-pracownik może korzystać z uprawnień, które mu przysługują na podstawie KP np. urlop wypoczynkowy,

-gwarancja minimalnego wynagrodzenia za pracę,

-określony ustawowo tryb rozwiązania,

-pracownik posiada pełne ubezpieczenie zdrowotne i społeczne częściowo finansowane przez pracodawcę,

Wady umowy o pracę:

-brak elastyczności świadczenia pracy,

-wysokie koszty dla pracodawcy,

-brak możliwości powierzenia wykonywania pracy innej osobie,

Umowa o współpracy – jest dość popularnym narzędziem w obrocie gospodarczym. Może dotyczyć rożnych kwestii i być zawierana przez rozmaite podmioty. Cechą wspólną wszystkich umów tego typu jest rzeczona współpraca opierająca się na wspólnych celach. Strony deklarują chęć współpracy i jasno określają jej zasady. Jest to umowa cywilnoprawna, a więc taka, do której nie stosują się jedynie przepisy kodeksu cywilnego. Umowy o współpracy często zawierane są w branży handlowej lub w przypadku freelancerów. Są dobrym rozwiązaniem jeżeli pracodawca nie zatrudnia pracownika na etacie ale ma zamiar w regularny sposób korzystać z jego usług.

Umowa o współpracy powinna zawierać:

 • określenie stron umowy (pełne dane rejestrowe i adresowe partnerów, określenie osób upoważnionych do podpisania umowy);
 • informacje o przedmiocie, którego dotyczy umowa (np. współpraca przy promocji warsztatów);
 • informacje o zobowiązaniach każdej ze stron (spisane bardzo dokładnie, z terminami, itp.);
 • czas obowiązywania umowy oraz warunki, sposób i termin wcześniejszego wypowiedzenia;
 • informację o osobach wyznaczonych do kontaktu w zakresie współpracy;
 • określenie sposobu postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się z umowy.

!!! Im bardziej szczegółowa umowa, tym mniejsze ryzyko niejasności w trakcie realizowania współpracy.

Zalety umowy o współpracy:

-stanowi dobrą gwarancję solidnej współpracy,

– zleceniodawca i zleceniobiorca nie muszą każdorazowo podpisywać nowej umowy o dzieło lub zlecenia,

-usługi dostarczane są zgodnie z określonymi warunkami,

-mogą zawrzeć ze sobą różne podmioty (przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego itp.) i może ona dotyczyć rozmaitych kwestii,

Wady umowy o współpracy:

-nie podlega pod przepisy Kodeksu pracy,

-jedna ze stron (wierzyciel) może żądać od drugiej (dłużnika) określonego zachowania się,

 

W II części artykułu charakterystyka umów zlecenia i o dzieło. Zapraszam na Pakto po kolejną dawkę wiedzy z zakresu kadr w przyszły piątek 🙂

 Podstawa prawna:

Art. 22, art. 25, art. 26, art. 29 Kodeksu pracy

Art. 353 Kodeksu cywilnego

Art. 734-751 Kodeksu cywilnego

Art. 627-646 Kodeksu cywilnego

 

 

 

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here