Rodzaje umów cz. II

Poniżej kolejna część artykułu dotycząca tym razem dwóch najpopularniejszych umów cywilnoprawnych. Zapraszam do lektury oraz wyrażenia swojej opinii, jak również przesłania ewentualnych zapytań.

Umowa zlecenie oraz umowa o dzieło – charakterystyka

Umowa zlecenie – jest umową cywilnoprawną, a więc regulowaną przez Kodeks cywilny. Oznacza, że przyjmujący zlecenie (tzw. zleceniobiorca) zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie (tzw. zleceniodawcy). W umowie zlecenia ważny jest fakt wykonywania pracy na rzecz zleceniodawcy, która niekoniecznie będzie prowadzić do określonego rezultatu. Podstawowymi elementami, które wskazują na wykonywanie pracy w oparciu o umowę zlecenia to: brak ścisłego wyznaczania godzin rozpoczynania i kończenia pracy, brak kierownictwa ze strony zleceniodawcy (nie występuje podporządkowanie), samodzielna swoboda i samodzielność pracowników w organizowaniu pracy, brak stałego miejsca i czasu wykonywania zlecenia.

Ustawodawca nie precyzuje formy oraz składowych umowy zlecenia, jednak warto zawrzeć ją w formie pisemnej (po jednym egzemplarzu dla obu stron) i wskazać w niej:

-strony umowy,

-datę jej rozpoczęcia i wygaśnięcia,

-przedmiot zlecenia (powinien być określony dokładnie),

-wynagrodzenie.

-własnoręczne podpisy obu stron.

Zalety umowy zlecenia:

-swoboda jej zawierania i rozwiązywania (bez okresu wypowiedzenia),

-wysokie, 20-procentowe koszty uzyskania przychodu,

-brak składek ZUS w stosunku do studentów zleceniobiorców (do 26. roku życia),

-zleceniobiorca może otrzymywać niektóre świadczenia przysługujące pracownikowi, np. związane z podróżą służbową,

-jeżeli umowa zlecenie zawarta jest na okres dłuższy niż jeden miesiąc zleceniodawca zobowiązany jest wypłacić wynagrodzenie zleceniobiorcy w każdym przepracowanym przez niego miesiącu.

Wady umowy zlecenia:

-zleceniobiorca, w przypadku wyrządzenia szkody zleceniodawcy czy osobie trzeciej, odpowiada za szkody całym swoim majątkiem,

-jeśli w umowie nie określono czasu wypowiedzenia, to może być ona rozwiązana z dnia na dzień,

-zleceniodawca w każdej chwili może wypowiedzieć umowę, ale powinien zwrócić zleceniobiorcy wydatki, które poniósł na wykonanie zlecenia,

-zleceniobiorca może wypowiedzieć umowę, gdy zlecenie jest odpłatne.

Umowa o dzieło – jest to rodzaj umowy, który dotyczy jednorazowego wykonania pracy tzw. dzieła, będącego osiągnięciem określonego z góry rezultatu. Takim dziełem może być jakaś rzecz, piosenka, wiersz, powieść, artykuł, stworzenie strony internetowej, program komputerowy, jak również niematerialny akt twórczy np. organizacja koncertu. Istotą umowy o dzieło jest także brak podporządkowania pracodawcy. Wykonawca zwykle dostaje zaliczkę na zakup materiałów, niekiedy są też one dostarczane przez zleceniodawcę.

W umowie o dzieło powinny być zawarte przede wszystkim takie informacje jak:

-konkretnie określony produkt, jaki w wyniku współpracy ma powstać,

-dane zamawiającego i wykonawcy,

-data wykonania dzieła,

-umowne kary,

-data i miejsce zawarcia umowy,

-wysokość wynagrodzenia za wykonane dzieło i termin zapłaty,

-podpisy stron umowy.

Zalety umowy o dzieło:

– swoboda miejsca, czasu i sposobu wykonywania dzieła,

– przyjmujący zamówienie nie musi wykonywać dzieła osobiście (chyba że umowa mówi inaczej),

– praca wykonywana jest bez podporządkowania (kierownictwa),

Wady umowy o dzieło:

– brak możliwości uzyskania prawa do zasiłku dla bezrobotnych,

-brak ochrony wynagrodzenia,

– brak obowiązku odprowadzania składek ZUS (ani ubezpieczenia społecznego, ani zdrowotnego),

-wykonawca ma tylko prawo do ustalonego wynagrodzenia (w razie choroby – nie ma wynagrodzenia),

– nie podlega pod kodeks pracy.Podstawa prawna:

Art. 22, art. 25, art. 26, art. 29 Kodeksu pracy

Art. 353 Kodeksu cywilnego

Art. 734-751 Kodeksu cywilnego

Art. 627-646 Kodeksu cywilnego

 

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here