Ryczałt za nocleg kierowcy samochodu ciężarowego

Kierowcy w podróży służbowej przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zadania służbowego określonego przez pracodawcę. Ustalone jest to na zasadach określonych w art. 77 5§3 -5  Kodeksu pracy (art. 21 a  ustawy o czasie pracy kierowców). Dłuższa podróż służbowa, obejmująca także noce (jedną lub więcej) generuje po stronie pracodawcy konieczność poniesienia określonych wydatków na zapewnienie odpoczynku nocnego pracownika. W przypadku niezapewnienia przez pracodawcę bezpłatnego noclegu  przewiduje się dwojakiego rodzaju należności z tego tytułu:

  • kwotę wynikającą z rachunku np. hotelowego, w granicach obowiązujących limitów
  • ryczałt.

Czym jest ryczałt za nocleg kierowcy samochodu ciężarowego i w jakiej wysokości się należy?

Jak już wyżej zostało wspomniane ryczałt za nocleg jest należnością przysługującą pracownikowi z tytułu podróży służbowej w przypadku niezapewnienia przez pracodawcę bezpłatnego noclegu.

Kwota ryczałtu zależna jest od charakteru podróży i wynosi odpowiednio:

  • na obszarze kraju –  za każdy nocleg  w wysokości 150% diety, o ile nocleg  trwał co najmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 21 i 7 (ryczałt ten nie przysługuje jednak za czas przejazdu, a także jeżeli pracodawca uzna, że pracownik ma możliwość codziennego powrotu do miejscowości stałego lub czasowego pobytu),
  • poza granicami kraju – w wysokości 25% kwoty limitu za nocleg,  określonego w załączniku do rozporządzenia MPiPS (ryczałt ten nie przysługuje za czas przejazdu).

Należy podkreślić, że powyższe przepisy ustalają minimalny standard świadczeń przysługujących kierowcom. Tym samym zasady zwrotu ryczałtu za nocleg mogą zostać określone na korzystniejszych warunkach i wysokości np. w umowie o pracę, układzie zbiorowym pracy lub innych przepisach prawa pracy.

UWAGA !!!!! Roszczenia kierowców o wypłatę ryczałtów za noclegi  w podróży służbowej przedawniają się z upływem trzech lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne. Należy jednak mieć na uwadze, że dochodzenie przed sądem powyżej wskazanych roszczeń może się wiązać z przeprowadzeniem złożonego postępowania dowodowego, w tym szczegółowego udokumentowania stosunku pracy oraz przebytych przejazdów.

Ryczałt za nocleg a ZUS

Jeżeli pracodawca wypłaca pracownikowi ryczałt za nocleg w wysokości nie przekraczającej kwot wynikających z rozporządzenia w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, od kwoty tego ryczałtu nie nalicza się składek ZUS.

 Podstawa prawna:

Art. 77 5§3 -5  Kodeksu pracy

Art. 21 a  ustawy o czasie pracy kierowców

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. poz 167)

§2 ust. 1 pkt 15 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. nr 161, poz. 1106 ze zm.).

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here