Ryczałty i dodatki w wynagrodzeniu urlopowym

Dodatki i ryczałty to dość często pojawiające się składniki wynagrodzeń. Czy i w jaki sposób uwzględniać je w wynagrodzeniach urlopowych ?

Wynagrodzenie urlopowe a dodatki – prawo pracy

W strukturze wynagrodzenia można wyróżnić dwie grupy składników:

 • Obligatoryjne – należą do nich: stawka osobistego zaszeregowania, wynagrodzenie za czas przestoju, wynagrodzenie za czas dyżuru, wynagrodzenie za czas przerwy w pracy kierowców, dodatek za godziny nadliczbowe oraz pracę w niedzielę i święta, dodatek za pracę w porze nocnej,
 • Fakultatywne – należą do nich: premia, dodatki: za staż pracy, zmianowy, za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych, niebezpiecznych, za wykonywanie dodatkowych czynności, za znajomość języków obcych, deputaty.

Ze względu na to, że składniki fakultatywne mogą mieć charakter świadczenia stałego lub okresowego obliczanie wynagrodzenia urlopowego każdorazowo należy poprzedzić dokładną analizą. Odpowiednie zakwalifikowanie danego składnika wynagrodzenia zależne jest od przepisów wewnątrzzakładowych. Jakie więc dodatki i kiedy wliczać do wynagrodzenia urlopowego ? Wyjaśnienie oraz przykłady poniżej.

Dodatki do wynagrodzenia a wynagrodzenie urlopowe

Dodatki do wynagrodzenia za pracę mogą być przyznawane po spełnieniu określonych wymagań lub uznaniowo, występować stale lub okazjonalnie, zmniejszać się lub zwiększać proporcjonalnie do wyników pracy czy liczby przepracowanych godzin itp. Rodzaj dodatku oraz częstotliwość i sposób jego występowania w wynagrodzeniu, jak również ustalenia wewnątrzzakładowe decydują o tym czy jest on wliczany do wynagrodzenia urlopowego czy też jest zupełnie pomijany.
Zgodnie z przepisami prawa (paragraf 6 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997r.) wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, z wyłączeniem:

 • jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania lub za określone osiągnięcie,
 • wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,
 • gratyfikacji (nagród) jubileuszowych,
 • wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 • ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,
 • dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,
 • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
 • nagród z zakładowego funduszu nagród, należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub nadwyżce bilansowej,
 • odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych,
 • wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy.

Nie jest to jednak jedyny przepis stanowiący o tym aby można było dany dodatek określić jako wliczany lub nie do wynagrodzenia urlopowego. Bardzo istotny jest tutaj również przepis mówiący, że składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż jeden  miesiąc wypłaca się w przyjętych terminach wypłaty tych składników. Oznacza to, że składników wynagrodzenia przysługujących za okresy dłuższe niż miesiąc (np. premii czy dodatków kwartalnych, półrocznych, rocznych) nie uwzględnia się w podstawie wymiaru wynagrodzenia za urlop. Wynika to z faktu, że wypłaca się je zatrudnionemu w terminach przyjętych u pracodawcy, niezależnie od korzystania przez podwładnego z urlopu.

Przykład 1:

Pracownik wynagradzany jest co miesiąc następująco:
wynagrodzenie akordowe; dodatek funkcyjny; dodatek stażowy. Dodatki zgodnie z zapisami wewnątrzzakładowymi nie są pomniejszane w przypadku nieobecności pracownika. W styczniu 2018 r. pracownik otrzymał ponadto nagrodę jubileuszową. W dniach 27.03.-29.03.2018 pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym. Jakie dodatki zaliczymy do ustalenia wynagrodzenia urlopowego ?
Odpowiedź:
Przy obliczeniu wynagrodzenia urlopowego należy wziąć pod uwagę: dodatek funkcyjny oraz dodatek stażowy w pełnych należnych kwotach. Nagroda jubileuszowa zaś nie jest zaliczana do ustalenia podstawy wynagrodzenia urlopowego.

Przykład 2:

Pracownik wynagradzany jest stałą miesięczną stawką w kwocie 2100 zł, ponadto otrzymuje dodatek stażowy w wysokości 300 zł. Pracownik świadczy pracę również w porze nocnej za co naliczany jest mu dodatek, który wyniósł: w styczniu 45 zł, w lutym 25 zł, w marcu 30 zł. Pracownik jest zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym. W kwietniu pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym.  Czy dodatek za pracę w porze nocnej wlicza się do ustalenia podstawy wynagrodzenia urlopowego ?
Odpowiedź:
Tak. Wypłacane dodatki z tytułu pracy w porze nocnej stanowią zmienny składnik wynagrodzenia, który przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop powinien zostać przyjęty w wysokości wypłaconej pracownikowi w ciągu trzech miesięcy poprzedzających miesiąc wykorzystywania urlopu.

Przykład 3:

Pracownik wynagradzany jest stawką godzinową w wysokości 17 zł. Pracownika obowiązuje 1-miesięczny okres rozliczeniowy. Pracownik w styczniu przepracował 5 nadgodzin, w lutym 10 nadgodzin, w marcu nadgodzin nie miał. Czy wynagrodzenie oraz dodatek za godziny nadliczbowe należy uwzględnić w obliczaniu wynagrodzenia urlopowego za miesiąc kwiecień ?
Odpowiedź:
Tak. Do podstawy urlopowej ze składników zmiennych należy przyjąć zarówno wynagrodzenie godzinowe jak i wynagrodzenie wraz z dodatkami za pracę w nadgodzinach.

Do podstawy wynagrodzenia urlopowego nie zalicza się  składników, do których pracownik nie ma już prawa w czasie korzystania z urlopu !

Przykład 4:

Pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym w marcu. Podstawa wynagrodzenia urlopowego ustalana była z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, czyli z grudnia, stycznia i lutego. Od września do stycznia pracownik otrzymywał od pracodawcy dodatek za pracę w uciążliwych warunkach, jednak od lutego utracił do niego prawo. W takiej sytuacji nie należy uwzględniać tego składnika w podstawie wynagrodzenia urlopowego niezależnie od tego, czy dodatek ten miał charakter stały czy zmienny.

Ryczałty a wynagrodzenie urlopowe

W stosunku do pracowników wykonujących pracę stale poza zakładem pracy dodatek za prace w godzinach nadliczbowych/godzinach nocnych może zostać zastąpiony ryczałtem, którego wysokość powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w godzinach nadliczbowych/godzinach nocnych. Jak jednak ryczałt traktować w wynagrodzeniu urlopowym?
W przypadku ryczałtów do wynagrodzenia również należy się odnieść do nadrzędnej zasady ustalania wynagrodzenia urlopowego, która mówi, że za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Ponadto zgodnie z  § 7 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop, składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu. Natomiast składniki zmienne przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, przyjmuje się w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu (lub z 12 miesięcy w przypadkach znacznego wahania wysokości tych składników). Składniki zmienne miesięczne stanowią podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego.

Przykład 5:

Pracownik otrzymuje zmienne wynagrodzenie miesięczne jak również ryczałt za nadgodziny i ryczałt za godziny nocne. Ryczałty wypłacane są comiesięcznie w stałej wysokości. Pracownika obowiązuje miesięczny okres rozliczeniowy. Czy ryczałty powinny zostać uwzględnione w podstawie wynagrodzenia urlopowego w pełnych kwotach jeżeli pracownik przez 2 tygodnie przebywał na urlopie wypoczynkowym ?
Odpowiedź:
Tak. Wynagrodzenie pracownika nie może zostać pomniejszone. W przedstawionej sytuacji ryczałty mają charakter stały więc muszą zostać uwzględnione w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu.Podstawa prawna:

Art. 1511 § 4 Kodeksu pracy

Art. 1518 § 2 Kodeksu pracy

Art. 172 Kodeksu pracy

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here