Ryzyko zawodowe-pojęcie, cel i metody oceny

Kodeks pracy zobowiązuje każdego pracodawcę do:
oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą oraz stosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko;
informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami;
stosowania środków zapobiegających chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą ;
konsultowania z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkich działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, w szczególności dotyczących oceny ryzyka zawodowego przy wykonywaniu określonych prac .
Dlaczego jeszcze trzeba i warto zainteresować się szczegółowo tematem ryzyka zawodowego ? Wszystko z pewnością rozjaśni poniższy artykuł 😉

Czym jest ryzyko zawodowe ?

Zgodnie z polską normą PN-N-18002 oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ryzyko zawodowe definiowane jest jako prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

Czym jest i co ma na celu ocena ryzyka zawodowego ?

Ocena ryzyka zawodowego to dogłębne, rzeczowe sprawdzenie, analiza i ocena co w miejscu (środowisku pracy) może negatywnie wpływać na pracowników powodując określoną szkodę lub krzywdę. Inaczej ujmując ocena ryzyka zawodowego prowadzi do upewnienia się, że prawdopodobieństwo, iż ktoś ulegnie wypadkowi lub zachoruje w wyniku występowania określonych zagrożeń w miejscu pracy, jest na możliwie najniższym poziomie. Z takiej oceny wynika na których stanowiskach wykonywane są prace bezpieczne, a na których prace stwarzające zagrożenia i na ile są one poważne dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.
Ocenę ryzyka zawodowego przeprowadza się dla wszystkich wykonywanych w przedsiębiorstwie prac, a w szczególności przy doborze wyposażenia stanowisk i miejsc pracy, stosowanych substancji i preparatów chemicznych, szkodliwych czynników biologicznych oraz zmianie organizacji pracy. Uwzględniać należy wszystkie czynniki środowiska pracy występujące przy wykonywanych pracach oraz sposoby wykonywania różnych działań.
Celami oceny ryzyka zawodowego są głównie:
– stworzenie w firmie bezpiecznych warunków pracy,
– określenie i wdrożenie działań mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom,
– weryfikacja stosowanych środków ograniczających/eliminujących zagrożenia,
– ochrona ludzkiego zdrowia i życia,
– identyfikacja i ocena konsekwencji występujących lub mogących wystąpić zagrożeń,
-poprawa kondycji przedsiębiorstwa – utrzymanie/podniesienie poziomu wydajności pracy i produkcji, brak konieczności wypłacania odszkodowań, brak zwiększenia kosztów ubezpieczenia itp.,

Metody oceny ryzyka zawodowego

Kryteria oceny ryzyka zawodowego uzależnione są głównie od pracodawcy jak również stosowanej w przedsiębiorstwie technologii (stopnia jej zaawansowania i złożoności).
Istnieje wiele metod identyfikacji zagrożeń i szacowania poziomu ryzyka zawodowego.
Przykładowe metody oceny ryzyka zawodowego:

Metoda oceny ryzyka wg polskiej normy PN-N-18002 – korzysta się w niej z dwóch parametrów ryzyka: ciężkości następstw (skutków) występujących na stanowisku pracy zagrożeń i prawdopodobieństwa z jakim następstwa te (urazy, choroby) mogą wystąpić. Szacowanie tych parametrów określa się na trzech poziomach: małym, średnim i dużym dla każdego występującego zagrożenia.
Metoda oceny ryzyka przy pomocy analizy bezpieczeństwa pracy – poziom ryzyka określa się jako funkcję dwóch parametrów: konsekwencji (skutku) zdarzenia i prawdopodobieństwa konsekwencji zdarzenia. Prawdopodobieństwo konsekwencji zdarzenia określa się natomiast jako sumę trzech parametrów tj.: częstotliwość występowania zagrożenia; prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia; możliwość uniknięcia lub zmniejszenia skutków zdarzenia. Po określeniu prawdopodobieństwa konsekwencji zdarzenia, jako sumy oszacowanych dla danego zagrożenia na stanowisku pracy parametrów oraz określeniu klasy konsekwencji zdarzenia, można przystąpić do wartościowania ryzyka, gdzie wyróżnia się następujące skale: 1-2 ryzyko pomijalne; 3-5 ryzyko akceptowalne; 6-8 ryzyko nieakceptowalne.
Metoda wstępnej analizy zagrożeń (PHA) – polega na jakościowym szacowaniu ryzyka poprzez wykorzystanie dwóch parametrów tj.: wielkości ewentualnej szkody (wartości od 1 do 6) oraz prawdopodobieństwa jej wystąpienia (wartości od 1 do 6). Ryzyko określane jest na trzech poziomach tj.: 1-3 akceptowalne, 4-9 dopuszczalna akceptowalność ryzyka po przeprowadzeniu oceny, powyżej 10 ryzyko niedopuszczalne.
Metoda oceny ryzyka przy wykorzystaniu wskaźnika ryzyka (RISC SCORE) – poziom ryzyka określa się jako iloczyn trzech parametrów tj.: możliwych skutków zagrożenia, ekspozycji na zagrożenie, prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia. Po określeniu wskaźnika ryzyka można przystąpić do wartościowania ryzyka (zawsze dla konkretnego zagrożenia na stanowisku pracy) według kategorii i działań zapobiegawczych.Podstawa prawna:

Polska Norma PN-N-18002
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
Art. 226, art. 227, art. 237 kodeksu pracy

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here