Składki ZUS po terminie-skutki dla przedsiębiorcy

Każdy płatnik składek jest zobowiązany na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 963) do realizacji określonych obowiązków z niej wynikających, w tym również do opłacania, w określonych ustawą terminach, należnych składek za każdy miesiąc kalendarzowy. Co dzieje się w przypadku nieterminowych wpłat, jak może działać ZUS, jak zabezpieczyć się dotkliwymi konsekwencjami niezachowania terminu? O tym wszystkim w poniższym artykule:)

Harmonogram płatności składek ZUS

Zgodnie z przepisami składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych opłacane są za dany miesiąc w trzech terminach:

  • do 5. dnia następnego miesiąca – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe,
  • do 10. dnia następnego miesiąca – osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie,
  • do 15. dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy.

WYJĄTEK!!!!! : Jeżeli płatnik został uznany za twórcę lub artystę przed dniem wydania decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców, przesyła dokumenty rozliczeniowe oraz opłaca składki za okres wykonywania tej działalności w terminie opłacania składek za miesiąc, w którym otrzymał decyzję.

Warto podkreślić, że wyżej wskazane terminy opłacania składek obowiązują jednocześnie do przesyłania deklaracji rozliczeniowych jak również imiennych raportów miesięcznych.

! Jeżeli koniec terminu opłaty składki przypada w święto (dzień ustawowo wolny od pracy), sobotę lub niedzielę, to za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień roboczy.

Zapłata składek po terminie-konsekwencje

Za nieterminowe regulowanie należności do ZUS płatnik musi liczyć się z koniecznością poniesienia określonych konsekwencji. Mogą to być:

  • odsetki za zwłokę – płatnik opłaca je sam, bez uprzedniego wezwania przez ZUS. Nalicza je w wysokości i na zasadach określonych w Ordynacji podatkowej od dnia następującego po dniu upływu obowiązującego terminu płatności, w którym płatnik miał obowiązek dokonać wpłaty składek na rachunek bankowy ZUS, zaś kończy – w dniu wpłacenia zaległości. !!!!! Istotny jest fakt, że jeżeli  odsetki za zwłokę nie przekroczą kwoty 6,60 zł, to zostaną automatycznie anulowane, a płatnik będzie musiał uregulować jedynie zaległą składkę.
  • kara grzywny – płatnik, który nie odprowadza w terminie składek zarówno na ubezpieczenie zdrowotne, jak i ubezpieczenia społeczne, naraża się na karę grzywny  zgodnie z art. 98 ust. 1 pkt 1a ustawy systemowej oraz art. 193 pkt 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej…) w wysokości do 5000 zł,
  • brak możliwości otrzymania zaświadczenia o niezaleganiu – dokument ten potwierdza, że na dany dzień płatnik nie posiada jakichkolwiek zaległości w opłacaniu składek ubezpieczeniowych (nie tylko za siebie, ale również za osoby zatrudnione w firmie, np. pracowników czy zleceniobiorców). Z reguły jest ono potrzebne płatnikowi, który uczestniczy w przetargu lub ubiega się w banku o udzielenie kredytu. Takiego zaświadczenia nie otrzyma płatnik, który nie uregulował należnych składek w terminie co stanowi barierę np. w otrzymaniu dofinansowania z zewnątrz (pożyczki, kredyty, fundusze unijne, dotacje).
  • przerwanie ubezpieczenia chorobowego – jeżeli płatnikiem jest osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność, to zapłata przez niego składek na ubezpieczenia społeczne po terminie może powodować wyłączenie go z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. W takiej sytuacji ubezpieczenie chorobowe ustaje od pierwszego dnia miesiąca, za który płatnik spóźnił się z zapłatą składki. Jeśli natomiast za część miesiąca płatnik-przedsiębiorca pobrał zasiłek, ubezpieczenie chorobowe ustaje od dnia następującego po dniu, za który zasiłek ten przysługuje,
  • wszczęcie postępowania egzekucyjnego -ZUS ma prawo do przymusowego dochodzenia należności z tytułu składek. W trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji lub egzekucji sądowej, mogą być ściągnięte nieopłacone w terminie: składki, odsetki za zwłokę, koszty egzekucyjne, koszty upomnienia jak również dodatkowe opłaty. Egzekucję należności z tytułu składek prowadzi: dyrektor Oddziału ZUS lub Naczelnik Urzędu Skarbowego, komornik sądowy,
  • zajęcie hipoteki i wejście na rachunek bankowy – Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma prawo wystąpić o przymusowy wpis do hipoteki względem nieterminowego przedsiębiorcy, może także zająć majątek dłużnika. Jeżeli egzekucja jest niewykonalna, odpowiedzialność może zostać przeniesiona na osoby najbliższe dłużnikowi – np. małżonka, a także wspólników. Co więcej, ZUS ma prawo także ściągnąć zaległe należności bezpośrednio z rachunku bankowego płatnika (samodzielnie może prowadzić egzekucję po uprzednim zawiadomieniu banku).
Odsetki za nieterminowe opłacanie składek-jak zmniejszyć należności?

Sposobem na zmniejszenie należności nieterminowego płatnika względem ZUS jest rozłożenie długu na raty. Może o nie starać się sam dłużnik lub osoba, na którą przeniesiono owe zadłużenie. Układ ratalny może dotyczyć wyłącznie zaległości powstałej wskutek nieterminowego odprowadzania składek samego podatnika. Jeżeli więc zaległości dotyczą zatrudnianych przez niego pracowników, nie ma takiej możliwości. Aby skorzystać z tej możliwości podatnik musi złożyć wniosek do ZUS, w którym umotywuje swoją prośbę, wskazując, dlaczego nie jest w stanie uregulować jednorazowo należności.

Zabezpieczenie się przed konsekwencjami nieterminowych opłat składek ZUS

W przypadku braku środków na terminowe opłacenie składek ZUS płatnik powinien pomyśleć o rozwiązaniu, które uchroni go przed konsekwencjami. Takim sposobem jest wystąpienie do ZUS o odroczenie terminu płatności. W ten sposób unika się dodatkowych zobowiązań finansowych w postaci odsetek, kary grzywny oraz ewentualnych kosztów egzekucyjnych. Co prawda ZUS za takie działanie pobiera opłatę prolongacyjną ale należy pamiętać, że jest ona niższa niż wysokość ewentualnych odsetek. Zaletą jest również to, że płatnik, któremu odroczono termin zapłaty należności, może otrzymać z ZUS zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek.Podstawa prawna:

Art. 47a ust. 1 i 2, art. 98 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.)

Art. 23 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201)

Art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.).

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here