Szkolenia BHP pracowników-jak często wykonywać

Zgodnie z artykułem 237 Kodeksu Pracy na pracodawcy spoczywa obowiązek wstępnego oraz okresowego szkolenia pracownika w zakresie BHP. Jak wskazuje owy przepis, nie można bowiem dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Kto ponosi koszty szkolenia? Jak często szkolić? Kiedy szkolenie BHP nie jest wymagane? Odpowiedzi na te i inne przydatne pytania poznasz w treści artykułu.

Jak często przeprowadzać szkolenia BHP

Każdy nowo przyjęty pracownik musi przejść wstępne szkolenie BHP, które przeprowadzane jest w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje: szkolenie wstępne ogólne oraz stanowiskowe. Instruktaż ogólny ma na celu zapewnienie pracownikom zapoznania się z podstawowymi przepisami BHP a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Instruktaż stanowiskowy z kolei dotyczy czynników środowiska pracy i ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy:

  1. Pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych.
  2. Pracownika przenoszonego na stanowisko o którym mowa w punkcie 1.
  3. Ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

!!! Pracownik wykonujący pracę na kilku stanowiskach powinien odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z tych stanowisk w celu praktycznej nauki zawodu.

Szkolenia okresowe z kolei mają na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie BHP jak również zaznajomienie pracowników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Częstotliwość ich wykonywania zależy od zajmowanego stanowiska i narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia. Wygląda to następująco:

  1. Osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści; pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji; Pracownicy służby bhp i osoby wykonujące zadania służby bhp; Pracownicy narażeni na czynniki niebezpieczne, uciążliwe lub szkodliwe, dla zdrowia oraz pracownicy, których praca związana jest z odpowiedzialnością w zakresie bhp – nie rzadziej niż raz na 5 lat.
  2. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych – nie rzadziej niż raz na 3 lata.
  3. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, na których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne – nie rzadziej niż raz na 1 rok.
  4. Pracownicy administracyjno-biurowi i inni, których nie wymieniono – nie rzadziej niż raz na 6 lat.

Pierwsze szkolenie okresowe osób będących pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy, zaś w przypadku pozostałych stanowisk w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy.

Osoby zwolnione z uczestnictwa w szkoleniach BHP

Szkolenie wstępne pracownika nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

Ze szkolenia okresowego natomiast zwolniona jest osoba, która:

  1. Przedłoży aktualne zaświadczenie o odbyciu w tym okresie u innego pracodawcy wymaganego szkolenia okresowego.
  2. Odbyła w tym okresie szkolenie okresowe wymagane dla osoby zatrudnionej na stanowisku należącym do innej grupy stanowisk, jeżeli jego program uwzględnia zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego obowiązującego na nowym stanowisku pracy.
Koszt i termin szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Pracodawca ustala, po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami częstotliwość i czas trwania szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na określonych stanowiskach, biorąc pod uwagę rodzaj i warunki wykonywania prac na tych stanowiskach.

Zgodnie z przepisami prawa szkolenia BHP odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

 Podstawa prawna:

Artykuł 237 Kodeksu Pracy

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z późn. zm.

 

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here