Szkolenia BHP u nowego pracodawcy

Szkolenie BHP u nowego pracodawcy to jeden z podstawowych obowiązków jaki zobowiązany jest dopełnić zatrudniający wobec zatrudnianego. Bez względu na zajmowane stanowisko, przebieg kariery zawodowej, staż pracy, charakter poprzedniego zatrudnienia itp. pracownik przed dopuszczeniem do wykonywania swej pracy u nowego pracodawcy musi takie szkolenie odbyć oraz potwierdzić ten fakt pisemnie. Szkolenie odbywa się w godzinach pracy i na koszt pracodawcy. 

Szkolenia okresowe BHP u nowego pracodawcy – kiedy nie musi być wykonane

Zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU nr 180, poz. 1860 ze zm.) ze szkolenia okresowego może być zwolniona osoba, która:

  • przedłoży aktualne zaświadczenie o odbyciu w tym okresie u innego pracodawcy wymaganego szkolenia okresowego,
  • odbyła w tym okresie szkolenie okresowe wymagane dla osoby zatrudnionej na stanowisku należącym do innej grupy stanowisk, jeżeli jego program uwzględnia zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego obowiązującego na nowym stanowisku pracy.

Szkolenie wstępne BHP przed podpisaniem umowy

Zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie Pracy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności ale także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie BHP, a więc ustawodawca wyłącza z tej grupy kandydatów na pracowników. Jak wynika z przepisów prawnych pomiędzy pracownikiem a zatrudniającym musi więc najpierw nawiązać się stosunek pracy, co ma miejsce w momencie podpisania stosownej umowy. Ponadto należy zwrócić uwagę, że szkolenia wstępne jak również okresowe muszą odbywać się w czasie pracy oraz na koszt pracodawcy. Osoba, która nie ma jeszcze podpisanej umowy nie jest więc w świetle prawa pracownikiem, nie może zostać dopuszczona do pracy a więc nie podlega szkoleniu BHP.

Zmiana stanowiska pracy a szkolenie BHP

Wstępne szkolenie pracownika nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku, które zajmował u danego pracodawcy przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę. Oznacza to, że każda zmiana stanowiska, nie łącząca się nawet ze zmianą pracodawcy zobowiązuje do przeprowadzenia szklenia BHP. Wynika to z faktu, że każde stanowisko pracy charakteryzuje się odmienną specyfiką wykonywanych zadań.

Przykładowo:

Pan Marek był zatrudniony na stanowisku specjalisty ds. logistyki na okres 6 miesięcy. Przed dopuszczeniem go do pracy pracodawca przeszkolił pana Marka w zakresie BHP. Umowa zakończyła się 16.06.2017r. (upłynął termin na jaki umowa została zawarta). Pracodawca będzie jednak podpisywał z panem Markiem kolejną umowę bezpośrednio po zakończeniu poprzedniej:

  1. na dotychczasowym stanowisku,
  2. na stanowisku pracownika magazynowego,

Czy w obu sytuacjach pracodawca zobowiązany jest zorganizować szkolenie BHP?

Otóż szkolenie BHP będzie wymagane nie w obu przypadkach ale tylko w drugim. W pierwszej sytuacji mamy bowiem do czynienia z nawiązaniem kolejnej umowy o pracę z tym samym pracodawcą na dotychczas zajmowanym stanowisku-nie wywołuje to więc konsekwencji w postaci konieczności ponownego szkolenia BHP. W sytuacji drugiej z kolei dochodzi co prawda do nawiązania kolejnej umowy o pracę z tym samym pracodawcą ale zmianie ulega stanowisko pracy. Ten fakt wymusza z kolei konieczność ponownego przeszkolenia pracownika.

Współdziałanie pracodawców w zakresie BHP

W sytuacji gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, zatrudniający ci są zobowiązani:

  • współpracować ze sobą;
  • wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpiecznym i higienicznym wykonywaniem pracy wszystkich zatrudnionych w tym samym miejscu;
  • ustalić zasady współdziałania;
  • informować siebie wzajemnie oraz pracowników o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas wykonywanych przez nich prac.


Podstawa prawna:

Art 207-237 Kodeksu Pracy

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here