Termin wypłaty wynagrodzenia

Dniówka, tygodniówka, pensja miesięczna…. do kiedy pracownik powinien otrzymać pieniądze za wykonaną pracę ? Jak ustalić właściwie termin i częstotliwość wypłat w przedsiębiorstwie? O tym i innych aspektach wypłaty wynagrodzenia przeczytacie w poniższym artykule.

Jak ustalić termin wypłaty wynagrodzenia ?

Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca zobowiązany jest do wypłaty wynagrodzenia za pracę. Należy jednak pamiętać, że termin przekazywania pensji musi być stały i konkretny. Zapis dotyczący ustalonego przez zakład pracy terminu i częstotliwości wypłaty powinien znaleźć się w regulaminie pracy. Jeżeli pracodawca nie ma obowiązku jego sporządzania  zapis wskazuje się w informacji o warunkach zatrudnienia w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę. Często praktykowane przez pracodawców jest ustalanie terminu wypłaty wynagrodzenia także w umowie o pracę– taka forma również jest prawnie dopuszczalna.

Najważniejsze w ustaleniu prawidłowego terminu wypłaty wynagrodzenia jest zastosowanie się do przepisów zgodnie z którymi pracodawca jest zobowiązany dokonywać wypłat:

  • co najmniej raz w miesiącu z dołu (za wykonaną pracę),
  • w stałym, ustalonym z góry terminie, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości,
  • w terminie konkretnym,
  • nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego,
  • jeżeli ustalony dzień wypłaty jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym,

! Postanowienia umów o pracę lub obowiązujących w firmie aktów prawa wewnątrzzakładowego mogą przewidywać wypłatę wynagrodzenia za okresy krótsze niż miesiąc, np. tygodniowe, a także z góry (przed wykonaniem pracy), pod warunkiem, że jest to korzystne dla pracownika.

Przykłady ustalenia terminu wypłaty wynagrodzenia:

  1. W umowie Pani Alicji pracodawca umieścił zapis: Pracownik będzie otrzymywać wynagrodzenie zasadnicze brutto w wysokości 2500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych) płatne z dołu. Czy jest to poprawne ustalenie terminu wypłaty wynagrodzenia ?

Odp: NIE. Zapis w takiej formie jest niedopuszczalny i niezgodny z przepisami kodeksu pracy – nie wynika z niego, kiedy pracownik otrzyma wynagrodzenie. W umowie Pani Alicji pracodawca nie sprecyzował konkretnego terminu wypłaty wynagrodzenia ani częstotliwości wypłaty.

  1. Pan Jarek podpisał wczoraj umowę z nowym pracodawcą. Zapoznano go również z informacją o warunkach zatrudnienia w której przeczytać można, że: wynagrodzenie płatne jest raz w miesiącu z dołu 8-go dnia każdego kolejnego miesiąca po miesiącu przepracowanym. Czy jest to poprawne ustalenie terminu wypłaty wynagrodzenia ?

Odp: TAK. Pracodawca wskazał konkretny i stały termin jak również częstotliwość wypłaty. Zachowany jest również przepis nakazujący wypłatę nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.

Wypłata wynagrodzenia przed zakończeniem lub z końcem miesiąca

Często w praktyce zdarzają się sytuacje, że pracownik ma ustalony termin wypłaty wynagrodzenia przed zakończeniem miesiąca a więc część wynagrodzenia jest wypłacana tzw. awansem. W przypadku gdy termin wypłaty został ustalony np. na 20. dzień miesiąca, wynagrodzeniem z dołu objęty jest okres od 1. do 20. dnia tego miesiąca. Tyle bowiem do dnia wypłaty pracownik faktycznie przepracował. Zaś za dni od 21. do 30. lub 31. dnia miesiąca pracownik otrzyma zapłatę z góry, gdyż tych dni jeszcze nie przepracował (i nie wiadomo czy przepracuje).

Ustalenie zaś terminu wypłaty wynagrodzenia z końcem miesiąca oznacza, że pracownicy otrzymują pensję ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Taki termin wypłaty jest jak najbardziej zgodny z przepisami prawnymi ponieważ co do zasady wynagrodzenie wypłaca się raz w miesiącu, z dołu niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości. Ostatniego dnia miesiąca wiadomo już, czy pracownik przepracował cały miesiąc i nabył prawo do wynagrodzenia w pełnej wysokości, czy też jego pensja zostanie pomniejszona np. o wynagrodzenie chorobowe, urlop bezpłatny, czy nieusprawiedliwioną nieobecność.

Termin przekazania wynagrodzenia a forma wypłaty

Wypłata wynagrodzenia może odbywać się na dwa sposoby:

  • bezpośrednio do rąk pracownika,
  • przelewem na konto.

Jeśli pracodawca dokonuje wypłaty wynagrodzenia za pracę w formie bezgotówkowej a więc przelewem na konto bankowe, powinien dokonać tego przelewu z takim wyprzedzeniem, aby pracownik mógł mieć do dyspozycji środki pieniężne w dniu, który został ustalony jako dzień wypłaty. W przeciwnej sytuacji pracodawca popada w zwłokę co do wykonania tego świadczenia. Jednocześnie nie jest przyjęte potwierdzanie otrzymania przez pracownika takiego wynagrodzenia. Natomiast jeżeli u danego pracodawcy wypłaty wynagrodzenia dokonuje się bezpośrednio do rąk pracownika, fakt takiego osobistego odbioru wynagrodzenia powinien być potwierdzony przez zatrudnionego na obowiązującej liście płac.

! Zasady odbioru przez pracownika przysługującego mu wynagrodzenia mogą być ustalone w sposób dowolny – pod warunkiem że nie narusza to ogólnych przepisów prawa pracy (zasad wypłaty wynagrodzenia pracownikom za wykonaną pracę).

Konsekwencje wskazania niewłaściwego terminu wypłaty wynagrodzenia

Błędne wskazanie terminu wypłaty wynagrodzenia może zostać zakwestionowane przez inspektora Państwowej Inspekcji Pracy. W takiej sytuacji pracodawca po prostu zostanie wezwany do poprawnego sprecyzowania terminu wypłaty. Wystąpienie właściwego organu Państwowej Inspekcji Pracy nie ma charakteru aktu władczego, a ogranicza się wyłącznie do stwierdzenia faktu naruszenia przepisów prawa pracy i wezwania do jego usunięcia w wyznaczonym terminie. Pracodawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy prawa we wszelkich sferach swojego działania.Podstawa prawna:

Art. 85 Kodeksu Pracy

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here