Treść umowy o pracę i termin rozwiązania stosunku pracy

Na co dzień każdy z nas ma do czynienia z różnymi rodzajami umów. Każda transakcja, stosunek pracy, zakup, sprzedaż opiera się na umowie, nie zawsze oczywiście pisemnej. Najbardziej znanym i powszechnie stosowanym typem umowy pisemnej jest umowa potwierdzająca zatrudnienie, określana po prostu jako umowa o pracę. O tym jak powinna być skonstruowana i jakie elementy ewentualnie może zawierać przeczytasz w dzisiejszym artykule. Poniżej dowiesz się także m.in. z jakim terminem można rozwiązać stosunek pracy i jak poprawnie wyznaczyć ostatni dzień zatrudnienia.

Umowa o pracę – jakie elementy musi, powinna, a jakie może zawierać ?

Umowa o pracę to dokument, który obowiązkowo określa:

 • strony umowy –  należy wskazać personalia pracownika i pracodawcy. Następuje to poprzez podanie imienia, nazwiska, adresu, numeru PESEL, NIP pracownika i pracodawcy. W przypadku, kiedy pracodawcą nie jest osoba fizyczna należy podąć nazwę takiej osoby, jej organizację prawną.
 • rodzaj umowy – należy określić czy umowa jest zawierana na okres próbny, czas określony, nieokreślony, czy na zastępstwo.
 • datę jej zawarcia – określenie dnia, miesiąca i roku, w którym umowa jest zawierana (podpisywana) przez strony.
 • warunki pracy i płacy tj.:
 • rodzaj pracy –  może nastąpić poprzez podanie nazwy stanowiska, funkcji, zawodu lub oznaczenia zespołu czynności, które będzie wykonywać pracownik. Wskazanie rodzaju pracy może zostać wzbogacone o dodatkowe szczegółowe wyliczenie obowiązków pracownika. Najczęściej wskazanie obowiązków pracownika określane jest zakresem czynności, jakie ma wykonywać pracownik.
 • miejsce wykonywania pracy –  miejscem pracy dla zatrudnianego może być siedziba pracodawcy, jak i miejsce znajdujące się poza siedzibą. W przypadku specyficznych prac wykonywanych na dużym terenie, na przykład przez przedstawicieli handlowych dozwolone jest aby podać ruchome miejsce pracy, przez wskazanie określonego obszaru geograficznego kraju. Miejscem wykonywania pracy pracownika może być ponadto dom pracownika, np. telepraca.
 • wynagrodzenie –  powinno odpowiadać rodzajowi pracy świadczonej przez pracownika oraz odpowiadać jego kwalifikacjom. Wynagrodzenie za pracę należy umieścić w treści umowy o pracę przez podanie składników wynagrodzenia. Wynagrodzenie zasadnicze powinno zostać podane w sposób wyraźny. Natomiast składniki dodatkowe można podać wskazując odpowiednie przepisy płacowe.
 • wymiar czasu pracy – to  określenie, czy pracownik jest zatrudniony na cały etat lub tylko na część etatu. W przypadku zatrudnienia na część etatu można dodatkowo określić dzienną i tygodniową normę czasu pracy.
 • termin rozpoczęcia pracy – to inaczej data, w której dochodzi do nawiązania pomiędzy pracownikiem a pracodawcą stosunku pracy. Może być ona podana przez wskazanie dokładnej daty kalendarzowej lub przez podanie zdarzenie, które na pewno nastąpi, a które będzie termin rozpoczęcia pracy. W przypadku braku podania w umowie terminu rozpoczęcia pracy, za datę nawiązania stosunku pracy uznaje się datę zawarcia umowy o pracę.

Wszystkie te wskazane elementy każda umowa o pracę musi zawierać aby była zgodna z przepisami prawa pracy. Pozostałe kwestie i ustalenia dotyczące stosunku pracy (np. częstotliwość wypłat wynagrodzenia, wymiar urlopu wypoczynkowego, długość okresu wypowiedzenia, obowiązująca dobowa i tygodniowa norma czasu pracy) pracodawca zobowiązany jest przedstawić pracownikowi nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę w tzw. informacji o podstawowych warunkach zatrudnienia.

Rozwiązanie stosunku pracy – jak określić termin ?

Do rozwiązania umowy o pracę może dojść za porozumieniem stron, w drodze złożenia przez każdą ze stron oświadczenia woli o wypowiedzeniu z zachowaniem okresu wypowiedzenia oraz bez wypowiedzenia. Jak określić termin rozwiązania stosunku pracy w poszczególnych sytuacjach?

Termin rozwiązania stosunku pracy w przypadku:

 • porozumienia stron – pracownik i pracodawca ustalają ostatni dzień pracy, który może być wyznaczony na dowolny dzień tygodnia, bez okresu wypowiedzenia.

Przykład (porozumienie stron): Pracownik w dniu 02.11.2017r. wręcza pracodawcy rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron na które zatrudniający wyraża zgodę. W oświadczeniu pracownik informuje, że ostatnim dniem jego pracy jest 03.11.2017r. Czy jest to termin rozwiązania stosunku pracy ?

Odp: TAK. Terminem rozwiązania łączącego pracownika i pracodawcę stosunku pracy jest dzień 03.11.2017. Jeżeli obie strony wyraziły zgodę na takie rozwiązanie umowy, nie ma znaczenia również z jakim wyprzedzeniem zostało złożone oświadczenie woli. 

 • oświadczenia jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia – w tej formie zakończenia pracy istotne znaczenie ma okres wypowiedzenia, który obowiązuje danego pracownika. Przy dwutygodniowym okresie wypowiedzenia stosunek pracy rozwiązuje się po upływie okresu wypowiedzenia przy czym ostatni dzień musi być wyznaczony w sobotę (bez względu na to czy jest to dzień pracujący czy wolny w danym zakładzie), zaś przy miesięcznym oraz trzymiesięcznym okresie wypowiedzenia stosunek pracy rozwiązuje się po upływie odpowiednio miesiąca, trzech miesięcy przy czym ostatni dzień zatrudnienia musi być równocześnie ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego.

Przykład (dwutygodniowe wypowiedzenie): Pracodawca w dniu 02.11.2017r. wręcza pracownikowi rozwiązanie umowy z zachowaniem obowiązującego go dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Jak wskazać ostatni dzień zatrudnienia?

Odp: Po pierwsze pracodawca musi odliczyć dwa pełne tygodnie jakie upłyną od daty wręczenia pracownikowi wypowiedzenia a po drugie ostatni dzień pracy musi wyznaczyć na sobotę. W tym przypadku ostatnim dniem stosunku pracy dla zatrudnionego będzie 25.11.2017 r.

Przykład (miesięczne wypowiedzenie): Pracownik w dniu 09.11.2017 r. wręcza pracodawcy rozwiązanie umowy z zachowaniem obowiązującego go miesięcznego okresu wypowiedzenia. Kiedy wypada ostatni dzień pracy dla tego pracownika?

Odp: Od dnia złożenia wypowiedzenia u pracodawcy należy odliczyć pełny miesiąc, w tym przypadku okres wypowiedzenia rozpocznie się od 01.12.2017 i zakończy ostatnim dniem miesiąca, a więc w dniu 31.12.2017r. (pomimo, że dzień ten wypada w niedzielę). 31.12.2017 r. jest wiec ostatnim dniem zatrudnienia dla tego pracownika.

Przykład (trzymiesięczne wypowiedzenie): Pracodawca w dniu 12.10.2017r. wypowiedział umowę z pracownikiem. Kiedy wypadnie termin rozwiązania stosunku pracy.

Odp: Stosunek pracy rozwiąże się wraz z upływem ostatniego dnia pracy, który należy wyznaczyć jako ostatni dzień miesiąca kalendarzowego po upływie okresu wypowiedzenia. Termin rozwiązania stosunku pracy dla tego pracownika przypada więc na 31.01.2018r.

 • oświadczenia jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia – termin zakończenia stosunku pracy uzależniony jest od sposobu przekazania oświadczenia. Jeżeli wola strony przekazana jest osobiście (bezpośrednio) stosunek pracy rozwiązuje się natychmiastowo a więc w tym samym dniu co zapoznanie strony z oświadczeniem. Jeżeli zaś ,,dyscyplinarka” przekazywana jest pracownikowi pośrednio (np. pocztą) ostatnim dniem zatrudnienia jest dzień w którym pracownik miał możliwość zapoznać się z wolą i decyzją pracodawcy. (data odbioru listu).

Przykład (bez zachowania okresu wypowiedzenia): Pracodawca wręcza w dniu 09.11.2017r. zwolnienie bez wypowiedzenia pracownikowi (do rąk własnych) w związku z naruszeniem przez niego podstawowych obowiązków pracowniczych. Termin zakończenia stosunku pracy został określony przez pracodawcę na 09.11.2017r. Czy jest on słuszny?

Odp: TAK. Ta forma rozwiązania umowy nie wymaga zachowania żadnego okresu wypowiedzenia (jest to tryb natychmiastowy. Pracodawca musi jednak pamiętać o prawidłowym i rzetelnym uzasadnieniu swojej decyzji.

Przykład (bez zachowania okresu wypowiedzenia): Pracownik od 10 dni nie pojawia się na swoim stanowisku pracy, nie informuje o swej nieobecności pracodawcy, nie przesyła zwolnienia lekarskiego. Pracodawca przesyła mu więc w dniu 09.11.2017 r. rozwiązanie umowy o pracy bez wypowiedzenia. Jako ostatni dzień pracy określa 09.11.2017 r. Czy jest to prawidłowe?

Odp: NIE. Pracodawca powinien przesłać rozwiązanie umowy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (jeżeli nie ma możliwości osobistego przekazania). Data odbioru przesyłki wskazuje ostatni dzień zatrudnienia- jest to termin w jakim pracownik miał możliwość zapoznać się z wolą pracodawcy.Podstawa prawna:

Art. 29, art. 30, art. 52 Kodeksu Pracy

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here