Ulga na start – czy warto z niej skorzystać ?

Dnia 30 kwietnia 2018r. weszła w życie ustawa Prawo przedsiębiorców, której jedną z głównych i najczęściej promowanych zmian jest tzw. ulga na start czyli zwolnienie przedsiębiorców z obowiązku opłacania składek społecznych przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Teoretycznie zmiana jest dość istotna i atrakcyjna dla przedsiębiorców rozpoczynających biznes. Czy ulga jest rzeczywiście opłacalna ? jakie ma konsekwencje dla korzystającego a jaki dla kontrahenta ?

Ulga na start – przypomnienie dla kogo…

W kwestii przypomnienia, z ulgi na start może skorzystać przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który:

  • podejmie działalność gospodarczą po raz pierwszy albo ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy kalendarzowych od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności gospodarczej,
  • nie wykonuje działalności na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy  czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności.

Zwolnienie dotyczy jedynie składek społecznych, co oznacza, że składka zdrowotna jest obowiązkowa.
Ulga na start może trwać maksymalnie 6 miesięcy kalendarzowych. Początek stanowi dzień faktycznego rozpoczęcia wykonywania działalności. Jeżeli dzień ten przypada pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, miesiąc ten wlicza się do 6 miesięcy trwania ulgi. Jeśli zaś działalność gospodarczą rozpocznie się w trakcie miesiąca kalendarzowego, miesiąca tego nie zalicza się do ,,ulgowego”.

Ulga na start w ,,interpretacji ZUS”

Według ZUS nie jest osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą dla celów ubezpieczeń społecznych osoba korzystająca z tzw. ulgi na start, czyli osoba która nie podlega ubezpieczeniom społecznym przez maksymalnie 6 miesięcy kalendarzowych począwszy od dnia faktycznego rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.
Co to oznacza ?
Oznacza to, że główną konsekwencją nieopłacania składek na ubezpieczenia społeczne (korzystania z ulgi) jest brak świadczeń w przypadku choroby, rehabilitacji, macierzyństwa czy opieki. Okres niepodlegania ubezpieczeniom społecznym nie jest również uwzględniany przy ustalaniu prawa do emerytury oraz nie podwyższy w przyszłości jej wysokości, może przyczynić się do odmowy prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy (nie jest to okres składkowy ani nieskładkowy).
Zakład ubezpieczeń Społecznych traktuje przedsiębiorców korzystających z ulgi na start jako zleceniobiorców (od których de fakto kontrahent powinien naliczyć i odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne) ale jednocześnie wyjaśnia, że:

,,Umowa agencyjna, umowa zlecenia albo umowa o świadczenie usług, do której  zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, może być uznana co do zasady jako wykonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, pod warunkiem że:

  • jej przedmiot jest taki sam jak przedmiot prowadzonej działalności,
  • osiągane przychody są opodatkowane jako przychód z działalności gospodarczej.

W takim przypadku umowy cywilnoprawne zawarte w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie stanowią odrębnego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Zleceniodawcy nie mają obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne za kontrahentów, którzy korzystają z ulgi na start, o ile spełnione są ww. warunki.”

KOMUNIKAT MINISTERSTWA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII – wyjaśnia 

Dnia 27.08.2018 roku na stronie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii pojawił się komunikat przedstawiający zasady korzystania z “ulgi na start”:

“W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami dotyczącymi zawierania umów z przedsiębiorcami korzystającymi z tzw. ulgi na start, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wyjaśniają, że zleceniodawcy nie mają obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne za kontrahentów, którzy korzystają z ulgi na start.

Zgodnie z Prawem przedsiębiorców, w okresie korzystania z ulgi na start przedsiębiorcy nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Dotyczy to świadczenia usług i realizowania zleceń w ramach tej działalności.

W czasie korzystania z ulgi na start zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych z tytułu prowadzonej działalności ma charakter dobrowolny i następuje na wniosek przedsiębiorcy.

Szczegółowe informacje na temat zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym są dostępne na stornie internetowej ZUS.”

Jakie wnioski

Przedsiębiorca korzystający z “ulgi na start” i świadczący usługi na rzecz innego podmiotu nie będzie podlegał obowiązkowi zgłoszenia do ZUS na zasadach obowiązujących dla zleceniobiorców, pod warunkiem, że wykonywane usługi będą świadczone w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Cała sytuacji zmusza przedsiębiorców do jeszcze większe czujności. Niestety już z rozmów z początkującymi przedsiębiorcami dowiaduję się, że wielu ich kontrahentów zawiesiło z nimi współpracę.

 

 Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646)

Komunikat Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii: https://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/zasady-korzystania-z-ulgi-na-start/

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here