Umowa o pracę a umowa zlecenia

Umowa zlecenie i umowa o pracę to obecnie dwie najbardziej popularne formy umów dokumentujące nawiązanie i realizację współpracy.  Jeżeli chcesz dowiedzieć się czym się charakteryzują, czym różnią, jak regulują kooperację między stronami itp. koniecznie przeczytaj poniższy artykuł.

Umowa o pracę a umowa zlecenie – porównanie

Prawidłowe rozróżnienie tych dwóch rodzajów umów dość często powoduje w praktyce spore problemy, głównie w sytuacjach gdy umowy zlecenia są długotrwałe. Mimo to istnieją określone stałe, których występowanie lub brak pozwalają na doprecyzowanie z jaką umową faktycznie mamy do czynienia.  Podstawowe różnice jakie pozwalają stosownie określić charakter zawartej umowy to:

Cecha

Umowa zlecenia

Umowa o pracę

Strony umowy

Zleceniodawca i zleceniobiorca (osoba fizyczna,
osoba prawna lub jednostka
organizacyjna niebędąca osobą prawną, lecz mająca zdolność do czynności prawnych)

Pracodawca i pracownik (tylko osoba fizyczna)

Charakter umowy

Praca niestała, nieciągła, przeważnie o charakterze doraźnym Praca stała (przez czas obowiązywania umowy)

Podstawa prawna

Kodeks cywilny

Kodeks pracy

Realizacja
pracy

Zleceniobiorca wykonuje pracę samodzielnie,
bez nadzoru i kontroli ze strony pracodawcy,
lub może zlecać podwykonawstwo

 Pracownik musi stosować się do poleceń pracodawcy oraz wykonywać pracę osobiście.

Wypowiedzenie
umowy
możliwość wypowiedzenia w dowolnym terminie

określony w KP tryb oraz termin

Organizacja działań Wykonujący pracę nie podlega przepisom wewnątrzzakładowym

Pracownik podlega przepisom wewnątrzzakładowym

Umowa o pracę VS umowa zlecenie – ubezpieczenie

Zatrudnienie na etacie zobowiązuje pracodawcę do zgłoszenia oraz odprowadzania za zatrudnionego składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, zdrowotne, wypadkowe oraz chorobowe.

W przypadku zleceniobiorców zasady podlegania ubezpieczeniom ZUS są bardziej ,,elastyczne” i zależą od sytuacji, w jakiej znajduje się zleceniobiorca. Przedstawia się to następująco:

  1. Jeżeli osoba wykonuje umowę-zlecenie i jest to dla niej jedyny tytuł do ubezpieczeń, obowiązkowo podlega ubezpieczeniom rentowemu, emerytalnemu, wypadkowemu i zdrowotnemu, a dobrowolne jest dla niej ubezpieczenie chorobowe. Obowiązek ubezpieczeniowy powstaje od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania umowy lub jej wygaśnięcia. Objęcie ubezpieczeniem chorobowym, które jest dobrowolne, następuje od dnia wskazanego we wniosku o objęcie tym ubezpieczeniem, a ustaje od dnia wskazanego we wniosku o wyłączenie z tego ubezpieczenia. Ubezpieczenie chorobowe ustaje również z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy-zlecenia. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej zleceniobiorcy ustaje po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.
  2. Jeżeli umowa-zlecenie jest zawarta z osobą, która jednocześnie w innej firmie jest pracownikiem, i jej wynagrodzenie w tej firmie jest równe co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu, to ze zlecenia podlega obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu,  a ubezpieczenie emerytalne i rentowe są dla niej dobrowolne.
  3. Jeżeli zleceniobiorca u jednego pracodawcy jest zatrudniony jednocześnie na podstawie umowy o pracę i umowy-zlecenia składki na ubezpieczenia społeczne są wówczas naliczane od zsumowanego przychodu, który ta osoba uzyskuje z umowy o pracę i umowy-zlecenia.
  4. Jeżeli wykonawca zlecenia realizuje jednocześnie dwie lub więcej umów zlecenia, podlega obligatoryjnym ubezpieczeniom społecznym z każdej z umów do czasu, aż łączna podstawa wymiaru składek osiągnie poziom płacy minimalnej. Dopiero, gdy suma podstaw składek społecznych w miesiącu osiągnie ww. poziom, zleceniobiorca z kolejnych tytułów ubezpieczeniowych ma opłacaną obowiązkowo tylko składkę zdrowotną.
  5. Grupa osób, która z umowy-zlecenia nie podlega ubezpieczeniom, to uczniowie i studenci do momentu ukończenia 26 roku życia.


Podstawa prawna:

Art. 734-751 Kodeksu cywilnego

Art. 25 Kodeksu pracy

Art. 6, art. 11 i art. 12 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.).

 

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here