Umowa przedwstępna o pracę

Wiesz czym jest przedwstępna umowa o pracę? Większość pracowników jak również pracodawców nawet nie ma pojęcia, że istnieje taka instytucja prawna. Wynika to z faktu, że umowa taka zawierana jest dość rzadko i regulowana jest przez kodeks cywilny. Co oznacza dla pracodawcy i pracownika zawarcie umowy przedwstępnej dowiesz się z poniższego artykułu.

Czym jest przedwstępna umowa o pracę?

Przedwstępna umowa umowa o pracę jest pewnego rodzaju zobowiązaniem pomiędzy stronami (przyszłym pracodawcą a przyszłym pracownikiem) do podpisania w przyszłości umowy o pracę, tzw. umowy definitywnej.

Warto zaznaczyć, że taka forma ustaleń regulowana jest przez przepisy kodeksu cywilnego. Podstawę do stosowania umowy przedwstępnej w odniesieniu do umowy o pracę stanowi art. 300 Kodeksu Pracy, mówiący, że w sprawach nieuregulowanych przepisami pracy, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy.

Forma, treść, termin zawarcia umowy przedwstępnej

Przepisy prawa nie określają wymogów co do formy umowy przedwstępnej. Może być ona więc zawarta zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej. Warto jednak sfinalizować  ją w formie pisemnej, gdyż może to mieć istotne chociażby w celach dowodowych w przypadku sporu przed sądem.

Umowa przedwstępna powinna zawierać chociaż istotne postanowienia umowy definitywnej tj.: rodzaj pracy, miejsce jej wykonywania, określenie wynagrodzenia, wymiar czasu pracy, jak również termin w ciągu którego ma być zawarta ,,właściwa” umowa o pracę.

Jeśli termin zawarcia umowy definitywnej nie został oznaczony w umowie przedwstępnej, wówczas powinna być ona zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia przyrzeczonej umowy. W sytuacji, gdy obie strony posiadają takie uprawnienie, wówczas, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła odpowiednie oświadczenie. Najłatwiej i najlepiej jest jednak wskazać w treści umowy przedwstępnej termin przyszłej umowy o pracę. Wówczas strony powinny wskazać termin jako konkretną datę. Trzeba mieć na uwadze, że nie można stanu gotowości do zawarcia umowy o pracę rozciągać w nieskończoność, gdyż zgodnie z przepisami, jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy definitywnej, wówczas nie można występować z żądaniem jej zawarcia.

Skutki zawarcia przedwstępnej umowy o pracę

Skoro przedwstępna umowa jest niejako zobowiązaniem do zawarcia właściwej umowy o pracę, to w konsekwencji powinno dojść do nawiązania stosunku pracy. Nie zawsze tak się jednak dzieje, gdyż pracodawca nie musi wywiązywać się z umowy przedwstępnej dotyczącej zatrudnienia kandydata do pracy, jeżeli nie ma obiektywnej możliwości jego zatrudnienia. Należy zapamiętać, że fakt nadejścia daty zawarcia umowy przyrzeczonej, zawartej w umowie przedwstępnej nie stanowi automatycznego zawarcia umowy o pracę. Nie oznacza to jednak, że zawarcie umowy przedwstępnej nie wywołuje żadnych skutków.

W praktyce spotkać się można z dwoma sytuacjami tj.:

  1. Uchylanie się od zawarcia umowy przyrzeczonej przez PRACODAWCĘ – wówczas pracownik może zażądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że liczył na zawarcie umowy przyrzeczonej, np. zwrot kosztów dojazdu, czy zwrot utraconych zarobków wskutek pozostawania bez pracy. Pracownik może ubiegać się o wypłatę odszkodowania którego wysokość nie powinna przekraczać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia za pracę na stanowisku objętym umową przedwstępną.
  2. Uchylanie się od zawarcia umowy przyrzeczonej przez PRACOWNIKA – pracodawca może wystąpić jedynie z żądaniem naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że liczył na zawarcie umowy przyrzeczonej. Nie przysługuje mu roszczenie o zawarcie umowy o pracę, ponieważ pracownik nie może być zmuszony wyrokiem sądowym do zawarcia umowy.

!!!!! W umowie przedwstępnej można przewidzieć karę umowną i w ten sposób odmiennie określić zakres odszkodowania strony, która uchyli się od zawarcia umowy przyrzeczonej.Podstawa prawna:

Art. 300 Kodeksu Pracy

Art. 389 Kodeksu Cywilnego

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here