Umowa zlecenie a szkolenia BHP i badania lekarskie 2017

Zgodnie z Kodeksem Pracy pracodawca nie może dopuścić do wykonywania pracy przyjmowanego lub zatrudnionego pracownika nie posiadającego aktualnych badań lekarskich jak również ważnego szkolenia BHP. Przepis ten dotyczy jednak osób zatrudnianych na podstawie umowy o pracę. Pojawia się więc pytanie jak powyższe kwestie odnoszą się do zleceniobiorców. Jeśli zatrudniasz lub planujesz nawiązać współpracę na podstawie umowy zlecenia warto abyś zapoznał/a się z poniższym artykułem.

Umowa zlecenie a szkolenia BHP 2017

Pierwszą ważną kwestią na którą na pewno należy zwrócić uwagę omawiając ten wątek jest fakt, że to na zleceniobiorcy ciążą określone obowiązki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Zgodnie z art. 304 KP zleceniobiorca, który wykonuje pracę w miejscu wyznaczonym przez zleceniodawcę, jest zobowiązany m.in. :

  • do poddawania się zaleconym badaniom lekarskim i stosowania się do wskazań lekarskich,
  • znajomości przepisów i zasad bhp,
  • wykonywania pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp,
  • stosowania się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek zleceniodawcy.

Z przepisów jasno więc wynika, że to zleceniodawca podejmuje decyzję o szkoleniu BPH. Zleceniobiorca zobowiązany jest zaś takie polecenie zrealizować.

Podejmując decyzję dotyczącą wymogu  odbycia przez zleceniobiorcę szkolenia z zakresu BHP zleceniodawca powinien wziąć pod uwagę rodzaj wykonywanej pracy i stopień zagrożeń związanych z warunkami pracy. Oznacza to, że nie każde stanowisko obliguje do odbycia odpowiedniego szkolenia BHP. Zleceniodawca powinien takie wymagać z pewnością w przypadku prac szczególnie niebezpiecznych (np. robót budowlanych).

Badania lekarskie zleceniobiorcy 2017-obowiązek  czy własna inicjatywa?

Podobnie jak w przypadku szkoleń BHP z przepisów prawa nie wynika jednoznacznie obowiązek przeprowadzania badań lekarskich dla zleceniobiorców. Dlatego to, czy należy ich wymagać zależy od rodzaju wykonywanej przez zleceniobiorców pracy. Jeśli rodzaj wykonywanej pracy i stopień zagrożeń związanych z warunkami pracy (ryzyko wypadku przy pracy, występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych) wskazuje na celowość dopuszczenia do pracy wyłącznie osób posiadających odpowiedni stan zdrowia zleceniodawca może wymagać od osoby, z którą zawiera umowę cywilnoprawną, poddania się badaniu lekarskiemu, podobnie jak szkoleniu BHP.

Każdy zleceniodawca powinien sobie bowiem zdawać sprawę, że pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy osobom fizycznym wykonującym pracę także na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie  lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę zgodnie z art 304 § 1 Kodeksu pracy). Przede wszystkim pracodawca jest zobowiązany:

  • organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
  • zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad BHP,
  • wydawać polecenia usunięcia uchybień w zakresie BHP oraz kontrolować wykonanie tych poleceń.

 

BHP i badania lekarskie zleceniobiorcy-kto przejmuje koszty?

Należy przyjąć, że zleceniodawca nie ma obowiązku pokrycia kosztów badań jak również szkolenia w zakresie BHP zleceniobiorców gdyż nie zobowiązują go do tego żadne przepisy. Ze względu jednak na sporne stanowiska w tej sprawie lepiej ową kwestię ustalić w umowie zlecenia.

 Podstawa prawna:

Art. 207 § 2 Kodeksu pracy

Art. 304 § 1 Kodeksu pracy

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here