Urlop bezpłatny – zasady udzielania i rozliczania

Urlop bezpłatny jest jednym z uprawnień z którego pracownicy korzystają dość często i chętnie, zwłaszcza w sytuacjach gdy pula urlopu wypoczynkowego została już wyczerpana w danym roku kalendarzowym. Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z urlopu bezpłatnego warto jednak zastanowić się jakie konsekwencje w zakresie ubezpieczenia, uprawnień pracowniczych, czy wynagrodzenia są z nim związane.

Urlop bezpłatny – zasady udzielania

Zgodnie z art. 174 kodeksu pracy urlop bezpłatny może być udzielony przez pracodawcę na pisemny wniosek pracownika. Oznacza to, że zatrudniony może ubiegać się o bezpłatny czas wolny od świadczenia pracy co do zasady w formie pisemnej zaś pracodawca ma swobodę decydowania o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku – bez konieczności uzasadniania swojej decyzji.

Okres urlopu bezpłatnego nie jest w żaden sposób ograniczony limitami co oznacza, że czas jego trwania zależy od woli pracownika i zgody przełożonego. Trzeba jednak pamiętać, że przy udzielaniu urlopu bezpłatnego, dłuższego niż 3 miesiące, strony mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn.

Urlop bezpłatny za pisemną zgodą pracownika może być udzielony zatrudnionemu w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy, przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami. W takiej sytuacji stosunek pracy z macierzystym pracodawcą na okres urlopu bezpłatnego ulega zawieszeniu. Wyjątkiem jest zaliczenie u dotychczasowego zatrudniającego tego okresu do zakładowego stażu pracy. W przypadku urlopu bezpłatnego udzielonego w celu świadczenia pracy u innego pracodawcy odwołanie z urlopu jest możliwe jedynie, gdy zakłady pracy przewidziały taką możliwość w treści porozumienia.

Urlop bezpłatny – zasady rozliczania

Korzystanie z urlopu bezpłatnego wiąże się po stronie pracownika ze zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy,  z kolei po stronie pracodawcy ze zwolnieniem z obowiązku naliczania i wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy za ten okres.

Urlop bezpłatny jest okresem bezskładkowym, co oznacza, że za czas jego trwania pracodawca nie odprowadza za pracownika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Przerwę wynikającą z korzystania z urlopu bezpłatnego w ramach danego miesiąca kalendarzowego, pracodawca wykazuje na druku ZUS RSA. Jako kod świadczenia/przerwy podaje symbol 111, bez względu na podstawę prawną udzielenia urlopu. Jeżeli rozpoczęcie lub zakończenie urlopu bezpłatnego ma miejsce w trakcie miesiąca, pracodawca powinien też złożyć raport ZUS RCA i wykazać w nim podstawy składek oraz same składki naliczone od wypłat dokonanych za dni, w których pracownik świadczył pracę.

Urlop bezpłatny a uprawnienia pracownicze

Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.

W okresie urlopu bezpłatnego pracownik podlega szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem umowy o pracę jak również warunków pracy i płacy. Wyjątek dotyczy zwolnień grupowych – wówczas ochrona odnosi się wyłącznie do urlopów bezpłatnych krótszych niż 3 miesiące.

Korzystanie przez dłuższy czas z urlopu bezpłatnego ma konsekwencje również w naliczaniu należnego urlopu wypoczynkowego. Otóż pracownikowi powracającemu do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie urlopu bezpłatnego przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym.Art. 41; 42; 1552; 174-1741 kodeksu pracy

Art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych

 

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here