Urlop ojcowski

Urlop ojcowski jest jednym z uprawnień rodzicielskich jakie przysługują ojcu dziecka. Kiedy można go wykorzystać i na jakich zasadach ? Odpowiedzi poniżej.

Komu i w jakim wymiarze przysługuje urlop ojcowski ?

Prawo do urlopu ojcowskiego ma pracownik – ojciec wychowujący dziecko. Urlop ojcowski przysługuje także pracownikowi, który przysposobił dziecko.

Urlop ojcowski może być udzielony w wymiarze nieprzekraczającym 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:

* do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia

albo

* do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, zaś w przypadku dziecka wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

Jeżeli pracownik nie wykorzysta urlopu w przysługujących terminach wskazanych w kodeksie pracy (o których mowa powyżej) później już nie może skorzystać z tego uprawnienia.

Zasady udzielania i rozliczania urlopu ojcowskiego

Urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w dwóch częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień (tydzień urlopu ojcowskiego odpowiada 7 dniom kalendarzowym). Pracownik ma więc swobodny wybór czy wykorzystać 2 tygodnie urlopu w całości czy podzielić go na dwie części. Dzieląc urlop na części pracownik musi pamiętać, że o ile pomiędzy pierwszą a drugą częścią może wystąpić przerwa czasowa to sumaryczne wykorzystanie całej puli urlopu musi nastąpić w określonych przepisami terminach.

Przepisy prawa nie zabraniają aby pracownik korzystał z urlopu ojcowskiego równocześnie z przebywaniem na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym przez matkę dziecka.

Urlopu ojcowskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika – ojca wychowującego dziecko składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracodawca jest zobligowany do uwzględnienia wniosku pracownika.

Przykład:

Pan Jacek złożył pracodawcy wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego na 6 miesięcznego syna w dniu 21.08.2019 r. Z urlopu pracownik – ojciec wychowujący dziecko chce skorzystać w terminie: 02.09.2019 r. – 15.09.2019 r. Czy pracodawca jest zobowiązany do udzielenia urlopu ojcowskiego panu Jackowi czy może odmówić ?

Odpowiedź:

Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko urlopu ojcowskiego we wskazanym przez pana Jacka terminie. Pracownik spełnia wszystkie wymagania przewidziane kodeksem pracy do skorzystania z tego uprawnienia. Wniosek został złożony poprawnie.

Za czas urlopu ojcowskiego pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko przysługuje zasiłek macierzyński.

Urlop ojcowski a szczególna ochrona zatrudnienia

W czasie korzystania z urlopu ojcowskiego pracownik jest objęty taką samą ochroną stosunku pracy jak w przypadku korzystania z urlopu macierzyńskiego, co oznacza, że w czasie jego trwania pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać z pracownikiem umowy o pracę, chyba, że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy z winy pracownika i reprezentująca pracownika zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Podstawa prawna:

Art. 182(3) Kodeksu pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040)

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here