Urlop wychowawczy 2017

Narodziny dziecka jak również późniejsze wychowywanie go to ogromna radość ale także nie lada wyzwanie. Czasem rodzic po prostu chce widzieć jak dziecko rośnie a czasem z różnych innych przyczyn musi sprawować osobistą opiekę nad pociechą. Jak pogodzić obowiązki pracownicze z wychowawczymi nie rezygnując ani z pracy ani z pozostania w domu z maluchem? O jednej z możliwości przeczytacie właśnie w poniższym artykule.

Komu i w jakim wymiarze przysługuje urlop wychowawczy

Prawo do korzystania z urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem ma pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, przy czym do tego okresu wlicza się również zatrudnienie u poprzednich pracodawców. Wymiar przysługującego urlopu wynosi do 36 miesięcy i udzielany jest na czas nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia. W sytuacjach gdy z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika, urlop może być udzielony do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Warto podkreślić, że urlopy w wyżej wskazanych wymiarach przysługują łącznie obojgu rodzicom/opiekunom dziecka.
Dość istotne jest również, że każdemu z rodziców/opiekunów przysługuje wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu wychowawczego z wymiaru 36 miesięcy. W praktyce oznacza to, że jeden rodzic/opiekun może wykorzystać maksymalnie 35 miesięcy na sprawowanie opieki nad potomkiem. Oczywiście od tego przepisu są wyjątki i mają miejsce, gdy:

  • drugi rodzic dziecka nie żyje,
  • drugiemu rodzicowi dziecka nie przysługuje władza rodzicielska,
  • drugi rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej bądź uległa ona zawieszeniu/ograniczeniu,

Z urlopu wychowawczego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice/opiekunowie dziecka przy czym musi zostać zachowany 36 miesięczny wymiar. Wynika z tego, że sprawując opiekę wspólnie jeden i drugi rodzic wykorzystuje 18 miesięcy.

Rezygnacja przez pracownika z urlopu wychowawczego może nastąpić w każdym czasie-za zgodą pracodawcy oraz po uprzednim jego zawiadomieniu – najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy.

Urlop wychowawczy 2017 wniosek

Urlop wychowawczy udzielany jest w związku z pisemnym wnioskiem pracownika. Musi on zostać złożony w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem sprawowania opieki.

Wniosek o urlop wychowawczy powinien  zawierać następujące informacje:

  • imię i nazwisko pracownika,

  • imię i nazwisko dziecka, na które ma być udzielony urlop wychowawczy albo jego część,

  • wskazanie okresu, na który ma być udzielony urlop wychowawczy albo jego część na dane dziecko,

  • wskazanie okresu urlopu wychowawczego, który dotychczas został wykorzystany na dane dziecko,

  • określenie liczby części urlopu wychowawczego, z których dotychczas skorzystano na dane dziecko.

Do wniosku dołącza się oświadczenie drugiego rodzica o braku zamiaru korzystania z urlopu w czasie wskazanym we wniosku.
Istotne jest, że nie trzeba całego przysługującego wymiaru wykorzystywać jednorazowo w całości, urlop wychowawczy można bowiem podzielić na nie więcej niż 5 części. Liczbę części ustala się w oparciu o ilość złożonych wniosków.

Pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek pracownika o udzielenie urlopu wychowawczego, z kolei pracownikowi przysługuje prawo do wycofania wniosku nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem urlopu. W takiej sytuacji pracownik składa pracodawcy stosowne pisemne oświadczenie.

Urlop wychowawczy a podjęcie pracy zarobkowej

W czasie trwania urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy, inną działalność, naukę czy szkolenie. Musi być spełniony jednak warunek, że nie wyłącza to z możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. W przypadku ustalenia, że jest inaczej pracodawca ma prawo wezwać pracownika do stawienia się do pracy w terminie przez siebie wskazanym, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od uzyskania takiej informacji i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania.

Urlop wychowawczy a zatrudnienie i wynagrodzenie

Pracownik uprawniony do korzystania z urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy, w okresie w którym mógłby korzystać z urlopu wychowawczego. Wniosek składa się na 21 dni przed rozpoczęciem pracy w obniżonym wymiarze.

Okres urlopu wychowawczego, w dniu jego zakończenia, wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Niestety za urlop ten nie należy się ani wynagrodzenie ani zasiłek.Podstawa prawna:

Art. 186 Kodeksu Pracy

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here