Urlop wypoczynkowy – jak obliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

Zgodnie z artykułem 172 kodeksu pracy za urlop wypoczynkowy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Definicja ta w dość prosty i precyzyjny sposób określa ile pracownik powinien zarobić przebywając na płatnym wypoczynku. Jednak ustalenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy nie sprowadza się jedynie do tego jednego przepisu. W nielicznych bowiem przedsiębiorstwach zatrudnieni wynagradzani są stałą stawką miesięczną, w przypadku której ewentualne wyodrębnienie wynagrodzenia urlopowego z podstawy nie jest problematyczne. Zdecydowanie częściej pracownicy wynagradzani są zmiennymi składnikami – wówczas pojawią się pytania: które ze składników, w jakiej wysokości oraz z jakiego okresu przyjmować do wyliczenia wynagrodzenia urlopowego. Odpowiedzi m.in. na te pytania przedstawiam w poniższym artykule.

Podstawa wymiaru wynagrodzenia urlopowego – jak ją ustalić ?

Podstawę do wyliczenia wynagrodzenia urlopowego stanowią składniki:

 • z tego stosunku pracy, z którego korzysta się z urlopu,
 • które przysługują pracownikowi w okresie, w którym korzysta z urlopu,
 • które nie zostały wymienione w paragrafie 6 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Zgodnie z nim wyłączeniu z podstawy urlopowej podlegają:
  – jednorazowe lub nieperiodyczne wypłaty za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,

  – wynagrodzenie za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,
  – gratyfikacje (nagrody) jubileuszowe,
  – wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  – ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy,
  – dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,
  – wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
  – kwota wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  – nagrody z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne, należności przysługujące z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,
  – odprawy emerytalne lub rentowe albo inne odprawy pieniężne,
  – wynagrodzenia i odszkodowania przysługujące w razie rozwiązania stosunku pracy

Do ustalania podstawy urlopowej rozporządzenie definiuje 3 grupy składników:

 1. Składniki wynagrodzenia określone stawką miesięczną w stałej wysokości – uwzględnia się je w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej w miesiącu wykorzystywania urlopu
 2. Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc
  (z wyjątkiem tych, które zostały zakwalifikowane do 1 kategorii) – uwzględnia się je w wynagrodzeniu urlopowym w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. W przypadkach znacznego wahania ich wysokości mogą być uwzględniane z okresu dłuższego ale nieprzekraczającego 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.
 3. Składniki wynagrodzenia wypłacane za okresy dłuższe niż 1 miesiąc – wypłaca się je w przyjętych terminach; okres urlopu traktowany jest jak okres pracy.

Stałe składniki płacy a wynagrodzenie urlopowe

Jeżeli wynagrodzenie pracownika składa się jedynie ze stałych składników to wówczas nie ustala się podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego. Nie jest konieczne także wyodrębnianie wynagrodzenia za urlop. Składnikami stałymi wynagrodzenia są: pensja zasadnicza, dodatek funkcyjny, dodatek stażowy, stała comiesięczna premia regulaminowa.
Chcąc obliczyć ile wyniesie wynagrodzenie urlopowe jedynie ze składników stałych wynagrodzenia należy:
– wynagrodzenie stałe (sumę składników) należne w miesiącu wystąpienia urlopu podzielić przez liczbę godzin należnych do przepracowania (wymiar czasu pracy) w miesiącu wystąpienia urlopu,
– stawkę godzinową pomnożyć przez liczbę godzin urlopu wypoczynkowego.

Przykład
Pan Jan otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2500 zł miesięcznie oraz dodatek brygadzistowski w wysokości 400 zł. W październiku 2018 r. korzystał z 5 dni (40 godzin) urlopu wypoczynkowego. Poza tą absencją pan Jan nie miał innych nieobecności. Jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe ?
Odp: Ze względu na to, że pan Jan otrzymuje tylko stałe składniki wynagrodzenia nie ma konieczności aby wyodrębniać wynagrodzenie urlopowe (całościowe wynagrodzenie pracownika wyniesie 2900 zł brutto). Chcąc wyszczególnić wynagrodzenie za pracę i urlopowe należy dokonać następującego przeliczenia: 2900 zł :160 godz = 18,125 zł
                                                                              18,125 zł x 40 godz = 725 zł
                                                                              2900 zł – 725 zł = 2175 zł
Wynagrodzenie za urlop wynosi: 725 zł brutto, za wynagrodzenie za przepracowany czas wynosi: 2175 zł brutto.

Zmienne składniki płacy a wynagrodzenie urlopowe

Do składników zmiennych wynagrodzenia należą m.in. wynagrodzenie określone stawką godzinową, wynagrodzenie określone stawką prowizyjną, premia uznaniowa, premia ustalana z zastosowaniem współczynnika procentowego obliczanego od wynagrodzenia prowizyjnego lub godzinowego.
Chcąc obliczyć wynagrodzenie urlopowe w przypadku zmiennych składników wynagrodzenia należy zaś:
– sumę wynagrodzenia przyjętego do wyliczeń (z okresu 3 miesięcy lub w przypadku dużych wahań do max. 12 miesięcy poprzedzających urlop) podzielić przez ilość przepracowanych godzin,
– stawkę godzinową pomnożyć przez liczbę godzin urlopu wypoczynkowego.

Przykład:
Pani Marta w październiku 2018 r. korzystała z 3 dni (24 godzin) urlopu wypoczynkowego. Poza tym urlopem pracowała cały miesiąc. Jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe wiedząc, że pracownica wynagradzana jest stawką godzinową (17 zł/godz) oraz premią uznaniową. Wynagrodzenie pracownicy w 3 miesiącach poprzedzających urlop kształtowało się następująco:
            wynagrodzenie wg. przeprac.        Liczba przeprac.           Premia uznaniowa
                     godz                                        godz

lipiec:            2992 zł                                     176
sierpień         2720 zł                                     160                            300 zł
wrzesień        2584 zł                                     152
Odp: Aby obliczyć wynagrodzenie urlopowe należy wykonać następujące działania:
        (2992 zł + 2720 zł + 2584 zł) : (176 + 160 + 152 godz) = 8292 : 488 = 16,9918 zł
        16,9918 zł x 24 godz = 407,80 zł
Wynagrodzenie urlopowe pani Marty wyniesie 407,80 zł brutto. Premii uznaniowej nie wliczamy do podstawy wynagrodzenia urlopowego.Podstawa prawna:

Art. 172 kodeksu pracy

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop

 

 

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here