Wynagrodzenie pracownika młodocianego

Zatrudnianie młodocianego to możliwość dla pracodawcy pozyskania nowego pracownika, zaś dla osoby zatrudnianej to szansa rozwoju i zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego. Niewątpliwie więc zarówno jedna jak i druga strona stosunku pracy zyskuje w wyniku nawiązania współpracy. Trzeba pamiętać jednak, że pracownik młodociany podlega szczególnym zasadom i warunkom zarówno zatrudnienia jak i wynagrodzenia.

Kim jest pracownik młodociany ?

Młodocianym w rozumieniu kodeksu pracy jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Taka osoba może zostać zatrudniona w oparciu o umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego lub do wykonywania prac lekkich. Wówczas mamy do czynienia z tzw. pracownikiem młodocianym.

Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może odbywać się poprzez:

 • naukę zawodu, która ma na celu przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze wykwalifikowanego pracownika lub czeladnika i obejmuje praktyczną naukę zawodu, która jest organizowana u pracodawcy na zasadach ustalonych w odrębnych przepisach, oraz dokształcanie teoretyczne.
 • przyuczenie do wykonywania określonej pracy, które ma na celu przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze przyuczonego pracownika i może dotyczyć wybranych prac związanych z nauką zawodu. Zawody, w których odbywa się nauka zawodu, określają przepisy dotyczące klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Z kolei nauka zawodu u pracodawców będących rzemieślnikami może odbywać się także w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła, nieujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, określonych w przepisach dotyczących klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy.

Młodociany może być zatrudniony również w innym celu niż przygotowanie zawodowe. Wówczas pamiętać należy, że taki pracownik wykonywać może jedynie tzw. prace lekkie. Praca lekka nie może powodować zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju
psychofizycznego młodocianego, a także nie może utrudniać młodocianemu
wypełniania obowiązku szkolnego. Wykaz lekkich prac określa pracodawca po uzyskaniu zgody lekarza wykonującego zadania służby medycyny pracy. Wykaz ten wymaga zatwierdzenia przez właściwego inspektora pracy i nie może zawierać prac wzbronionych młodocianym.

Jak wynagradzać pracownika młodocianego ?

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
Stosunek procentowy wynagrodzenia, o którym mowa wynosi:
1) w pierwszym roku nauki – nie mniej niż 4%;
2) w drugim roku nauki – nie mniej niż 5%;
3) w trzecim roku nauki – nie mniej niż 6%.

Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2018 r. wyniosło – 4.521,08 zł  co oznacza, że wynagrodzenie jakie zobowiązany jest zapewnić pracodawca pracownikowi młodocianemu kształtuje się następująco:
1) w pierwszym roku nauki – nie mniej niż 180,84 zł;
2) w drugim roku nauki – nie mniej niż 226,05 zł;
3) w trzecim roku nauki – nie mniej niż 271,26 zł.
Kwoty te obowiązują w okresie: 1.09.2018 r. – 30.11.2018 r.

Młodocianym odbywającym przyuczenie do wykonywania określonej pracy przysługuje nie mniej niż 4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. W okresie 01.09.2018r. – 30.11.2018r. jest to kwota 180,84 zł.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że tak ustalona wysokość wynagrodzenia pracownika młodocianego stanowi minimum jakie musi zapewnić pracodawca. Oznacza to, że można ustalić wynagrodzenie wyższe niż określone w rozporządzeniu.

Za pracowników młodocianych pracodawca zobowiązany jest odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne tj.: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi osiągnięty przychód.
Pracownik młodociany podlega również obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. Podstawę wymiaru dla tej składki stanowi przychód pomniejszony o składki społeczne sfinansowane przez pracownika.
Jeżeli pracownik młodociany nie ma zapewnionego co najmniej minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w gospodarce narodowej w danym roku kalendarzowym (w 2018r. 2100 zł brutto) nie odprowadza się za niego składek na FP, zaś składki na FGŚP obliczane i odprowadzane są obowiązkowo od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Pracodawca zatrudniający młodocianych może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
1) zatrudnia młodocianych w zawodach określonych w wykazie zawodów, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
2) pracodawca, osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy lub osoba zatrudniona u pracodawcy spełniają warunki do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych określonych w przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego wydanych na podstawie art. 191 § 3 i art. 195 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Wynagradzanie pracownika młodocianego na przykładzie

Przykład:

Pracodawca od 01.09.2018r. zatrudnił osobę młodocianą w celu przygotowania zawodowego. Jest to pierwszy rok nauki dla tego pracownika (wynagrodzenie ustalone jest według zapisów rozporządzenia). Zgodnie ze złożonymi przez niego oświadczeniami pracodawca stosuje podstawowe koszty uzyskania przychodu oraz ulgę podatkową. Składka wypadkowa u pracodawcy kształtuje się na poziomie 1,67%. Jakie wynagrodzenie netto otrzyma młodociany zakładając, że przepracuje pełen miesiąc ? Jak wyliczyć składki ZUS finansowane przez pracownika i pracodawcę ?

Odp: Zgodnie z powyższymi danymi wynagrodzenie pracownika młodocianego zostało ustalone na poziomie 180,84 zł brutto. Stanowi ono jednocześnie podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, w związku z tym składki obliczamy następująco:

Rodzaj składki
Finansowanie
pracownik (zł) pracodawca (zł)
emerytalna 17,65 zł (9,76% * 180,84 zł) 17,65 zł (9,76% * 180,84 zł)
rentowa 2,71 (1,5% * 180,84 zł) 11,75 zł (6,5 * 180,84 zł)
chorobowa 4,43 zł (2,45 * 180,84 zł)
wypadkowa 3,02 zł (1,67% * 180,84 zł)
zdrowotna 0 zł
FP 0 zł
FGŚP 0,18 zł
FEP

Podstawą obliczenia składki zdrowotnej jest kwota 156,05 zł (180,84 zł – 24,79 zł), jednak ze względu na niski przychód składkę zdrowotną należy obniżyć do wysokości zaliczki na podatek dochodowy (w przytoczonym przykładzie do kwoty 0 zł).
Składki ZUS finansowane przez pracownika wyniosą: 24,79 zł
Składki ZUS (razem z FGŚP) finansowane przez pracodawcę wyniosą: 32,60 zł

Obliczenie wynagrodzenia netto pracownika:

 1. Ustalenie podstawy brutto: 180,84 zł
 2. Ustalenie podstawy wymiaru składek na ub. społeczne: 180,84 zł
 3. Obliczenie wysokości składek społecznych finansowanych przez pracownika (podstawa wymiaru x 13,71%): 180,84 zł x 13,71% = 24,79 zł
 4. Ustalenie podstawy wymiaru składki na ub. zdrowotne:180,84 zł – 24,79 zł=156,05 zł
 5. Obliczenie składki na ub. zdrowotne (pobranej w wysokości 9% oraz podlegającej odliczeniu od podatku w wysokości 7,75%): 156,05 zł x 9% = 14,04 zł 
                                                                    156,05 zł x 7,75% = 12,09 zł
 6. Ustalenie podstawy opodatkowania (podstawa pomniejszona o składki ZUS – KUP): 180,84 zł – 24,79 zł – 111,25 zł = 44,80 zł w zaokrągleniu: 45 zł
 7. Obliczenie zaliczki na podatek dochodowy (podstawa opodatkowania x 18% – ulga podatkowa – składka zdrowotna w części podlegającej odliczeniu): 45 zł x 18% – 46,33 – 12,09 zł = 0 zł
 8. Ustalenie wynagrodzenia netto (wynagrodzenie brutto – składki ZUS finansowane przez pracownika – pełna składka zdrowotna – zaliczka na podatek dochodowy): 180,84 zł – 24,79 zł – 0 – 0 = 156,05 zł
  Wynagrodzenie netto pracownika młodocianego wyniesie: 156,05 zł.


Podstawa prawna:
Art. 190-206 Kodeksu pracy
§ 19 i § 20 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania
Art. 6; 13; 15; 16; 18; 20 Ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
Art. 83 ust. 1 ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Art. 9 Ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
§ 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom
Art. 104 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here