Wynagrodzenie przestojowe

Wynagrodzenie, co do zasady, należy się pracownikowi za wykonaną pracę lub czas, który poświęcił na jej wykonanie. Od tej kodeksowej reguły zdarzają się jednak wyjątki, chociażby w postaci wynagrodzenia przestojowego.

Czym jest przestój w pracy ?

Przestój to inaczej nieplanowana przerwa w świadczeniu pracy, która spowodowana jest zaburzeniami w funkcjonowaniu zakładu pracy, wynikającymi z przyczyn dotyczących podmiotu zatrudniającego. Na podkreślenie zasługuje jednak fakt, że przyczyny te mają charakter techniczny lub organizacyjny, a nie ekonomiczny. Od pojęcia przestoju, które nie ma sprecyzowanej definicji w przepisach prawnych, a jedynie zostało kilkakrotnie zdefiniowane w wyrokach sądowych należy więc odróżnić niewykonywanie pracy z innych przyczyn aniżeli organizacyjne czy techniczne np. zmniejszenie popytu na produkty czy ograniczenie zapotrzebowania na pracę (są to typowe przyczyny ekonomiczne). Zgodnie z uchwałą SN z dnia 16 października 1992 r., I PZP 58/92 (…) w pojęciu przestoju kryje się pewien element zaskoczenia, nietypowości oraz wyjątkowości zdarzeń, które uniemożliwiają w miarę ścisłe przewidzenie i zaplanowanie przerw następujących w pracy (…). O przestoju można więc mówić np. w przypadku unieruchomienia zakładu pracy w wyniku awarii lub w wyniku przerwy w dostawie prądu, zepsucia się maszyny (oczywiście bez winy pracownika), czy w sytuacji, gdy przerwa spowodowana została warunkami atmosferycznymi.

Kiedy należy się wynagrodzenie przestojowe ?

Wynagrodzenie przestojowe przysługuje pracownikowi za czas niezawinionego przez niego przestoju. Jeśli więc przerwa nastąpi z winy zatrudnionego wynagrodzenie nie przysługuje w ogóle. Wówczas pracownikowi przysługuje wyłącznie wynagrodzenie przewidziane za wykonaną pracę.

Na czas przestoju pracodawca może powierzyć zatrudnionemu inną, odpowiednią pracę, za której wykonanie pracownikowi przysługuje wynagrodzenie przewidziane za tę pracę. Należy wówczas pamiętać, że zgodnie z wyrokiem SN z dnia  marca 1980 r. I PR 7/80 (…) przez inną odpowiednią pracę w rozumieniu art. 81 paragraf 3 kodeksu pracy należy rozumieć pracę odpowiadającą kwalifikacjom pracownika lub zbliżoną  do jego kwalifikacji, którą pracownik zdolny jest wykonywać (…).

Jeżeli przestój został spowodowany warunkami atmosferycznymi, pracownikom zatrudnionym przy pracach uzależnionych od tych warunków przysługuje wynagrodzenie za czas przestoju jedynie wówczas, gdy przepisy prawa tak stanowią. Odpowiednie regulacje w tym zakresie mogą zawierać układy zbiorowe pracy, regulaminy wynagradzania lub indywidualne umowy o pracę.

Jak ustalić wynagrodzenie przestojowe ?

Wynagrodzenie przestojowe ustala się zgodnie z art. 81 paragraf 1 kodeksu pracy. Wskazuje on, że pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

Jednocześnie należy pamiętać, że w przypadku powierzenia pracownikowi innej pracy ze względu na warunki atmosferyczne, przysługuje mu wynagrodzeniem które jest przewidziane za wykonaną pracę, chyba, że przepisy prawa pracy przewidują w takim przypadku stosowanie zasad dotyczących powierzenia innej pracy w okresie zwykłego przestoju.Podstawa prawna:

Art. 81 paragraf 1-4 Kodeksu pracy

Wyrok SN z dnia  marca 1980 r. I PR 7/80

Uchwała SN z dnia 16 października 1992 r., I PZP 58/92

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here