Wynagrodzenie za wadliwie wykonaną pracę

Art. 80 kodeksu pracy jasno wskazuje, że wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Zdarzają się jednak sytuacje w których praca wykonana została wadliwie. Wówczas pojawia się pytanie czy w takiej sytuacji aby na pewno pracownikowi przysługuje wynagrodzenie.  Jeśli zaś przysługuje to czy pracodawca może je w jakikolwiek sposób obniżyć aby zrekompensować ewentualne koszty/ straty ?

Wadliwe wykonanie pracy – kiedy występuje ?

Jak wynika z art. 100 par. 1 kodeksu pracy pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. Pracę wykonaną wadliwie zdefiniować więc możemy jako pracę wykonaną przez pracownika bez zachowania należytej staranności i sumienności. O wadliwie wytworzonym produkcie lub świadczonej usłudze możemy z kolei mówić w momencie gdy są one nieprzydatne z punktu widzenia ich umówionego przeznaczenia dla pracodawcy lub dalszego odbiorcy bądź mają obniżoną wartość.

Wadliwie wykonana praca a wynagrodzenie

Generalną zasadą wynikającą z art. 82 par. 1 kodeksu pracy jest to, że za wadliwe wykonanie z winy pracownika produktów lub usług wynagrodzenie nie przysługuje.

Aby więc pracodawca mógł pozbawić pracownika wynagrodzenia na podstawie art. 82 par. 1 kodeksu pracy muszą wystąpić następujące przesłanki:

  • praca (produkty/ usługi) zostały wykonane wadliwie z winy pracownika (w razie braku winy pracownika zachowuje on prawo do wynagrodzenia zgodnie z zasadą, iż to pracodawcę obciąża ryzyko prowadzonej działalności),
  • musi zachodzić związek przyczynowy między wadliwym wykonaniem produktu lub usługi a nagannym działaniem zatrudnionego,
  • ciężar udowodnienia winy pracownika spoczywa a pracodawcy,
  • wina musi zostać przypisana konkretnemu pracownikowi (,,Pozbawienie wynagrodzenia na podstawie art. 82 par. 1 kodeksu pracy może mieć miejsce jedynie wówczas, gdy zostanie wykazane, że wadliwe wykonanie produktów lub usług nastąpiło z winy konkretnego pracownika. Za niewystarczające uznać należy wskazanie przez pracodawcę, że odpowiedzialność za wadliwie wykonane produkty ponosi cała brygada – wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 lutego 2008r. III APa272/2006”),

! Jeżeli zaś wskutek wadliwie wykonanej pracy nastąpiło obniżenie jakości produktu lub usługi, wynagrodzenie ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.

! Jeżeli wadliwość produktu lub usługi została usunięta przez pracownika, przysługuje mu wynagrodzenie odpowiednie do jakości produktu lub usługi, z tym, że za czas pracy przy usuwaniu wady wynagrodzenie nie przysługuje.

Wadliwe wykonanie pracy a odpowiedzialność materialna

Zmniejszenie bądź całkowite pozbawienie wypłaty wynagrodzenia to nie jedyne kroki jakie może podjąć pracodawca celem wyrównania kosztów za wadliwie wykonaną pracę. Jeśli bowiem wadliwa praca spowoduje szkodę po stronie pracodawcy, może on wystąpić z roszczeniem do zatrudnionego o wypłatę odszkodowania. Pracodawca może to uczynić jeżeli łącznie wystąpią następujące warunki:

  • pracownik działał bezprawnie (nienależycie wykonywał lub nie wykonywał powierzonych obowiązków);
  • wystąpiła umyślna lub niemyślna wina pracownika;
  • pracodawca doznał szkody w firmowym mieniu,
  • zachodzi związek przyczynowy pomiędzy szkodą a bezprawnym działaniem pracownika.

Należy jednocześnie pamiętać, że pracownik nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w takim zakresie, w jakim pracodawca lub inna osoba przyczyniły się do jej powstania albo zwiększenia. Przykładowo jeśli wykonanie wadliwych produktów było spowodowane nieprawidłowo działającym sprzętem pracodawcy, wadliwymi materiałami dostarczonymi przez pracodawcę, brakiem narzędzi itp. pracownik nie będzie ponosił odpowiedzialności za taką szkodę. Zachowa też prawo do pełnego wynagrodzenia, gdyż nie będzie możliwe przypisanie mu w takiej sytuacji winy.Podstawa prawna:

Art. 82; art. 100 kodeksu pracy

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 lutego 2008r. III APa272/2006

Art. 6 kodeksu cywilnego

 

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here