Wypadek w drodze do pracy i z pracy

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy wydaje się zagadnieniem oczywistym i jednoznacznym jednak przepisy przedstawiają to w dość skomplikowany sposób. Jeżeli chcesz dowiedzieć się czym jest wypadek w drodze do lub z pracy w świetle polskiego prawa, jakie świadczenia Ci przysługują, jak powinien postąpić poszkodowany a jak pracodawca przeczytaj koniecznie artykuł. Pamiętaj, że Twoja znajomość przepisów to najlepsza gwarancja na to, że w pełni skorzystasz z przysługujących Ci praw.

Jakie zdarzenie uznać za wypadek w drodze do/z pracy?

Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana.

Ze względu na fakt, że definicja ta jest dość zawiła i niejednoznaczna warto dodać kilka objaśnień, a mianowicie:

 1. Za drogę do pracy lub z pracy uważa się, oprócz drogi z domu do pracy lub z pracy do domu, drogę do miejsca lub z miejsca:
 • innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego;
 • zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych;
 • zwykłego spożywania posiłków (np. jako droga z pracy do domu może być potraktowana droga na obiad (do domu lub innego miejsca) w czasie regulaminowej przerwy na spożycie posiłku).
 • odbywania nauki lub studiów.
 1. Uznaje się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo iż droga ta została przerwana, jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza.
 2. Występujące w definicji pojęcie „droga” nie dotyczy wyłącznie dróg publicznych i traktów znajdujących się na zewnątrz pomieszczeń. „Drogą” jest również ścieżka prowadząca przez teren prywatny, w tym posesję należącą do osoby poszkodowanej. W przypadku budynku wielorodzinnego (bloku mieszkalnego), „drogą” jest ogólnie dostępna klatka schodowa na zewnątrz mieszkania. Nie ma również znaczenia fakt, ile razy poszkodowany przemieszczał się tą drogą w dniu wypadku.

!!!  Z definicji wypadku w drodze do/z pracy wynika, że nie jest traktowany jako droga z pracy odcinek pomiędzy miejscem zatrudnienia a miejscem załatwiania prywatnej sprawy w sytuacji, gdy nastąpi powrót do pracy, po załatwieniu sprawy. Jest to droga odbywana w czasie przerwy w świadczeniu pracy. O drodze z pracy do domu można natomiast mówić w sytuacji, gdy będzie miało miejsce wcześniejsze wyjście z pracy z zamiarem załatwienia sprawy prywatnej, ale bez powrotu do pracy. Przerwa w drodze do domu może być w tym przypadku potraktowana jako „życiowo uzasadniona” (załatwianie spraw osobistych, rodzinnych, zdrowotnych itp.).

Przykład 1:

Pani Maria wraca z pracy do domu. Jadąc z pracy musiała zatrzymać się w ośrodku aby wykonać umówione badanie lekarskie. Jednak na odcinku drogi ośrodek – dom miała wypadek samochodowy, w skutek czego była niezdolna do pracy.

Wypadek pani Marii powinien być zakwalifikowany jako wypadek w drodze z pracy, ponieważ przerwanie drogi było “życiowo uzasadnione” – załatwienie sprawy zdrowotnej. Pracownica powinna otrzymać zwolnienie lekarskie z prawem do wynagrodzenia chorobowego w wysokości 100% wynagrodzenia.

Przykład 2:

Pan Jarek wyszedł z zakładu na godzinę aby załatwić swoje prywatne sprawy. Wracając do pracy złamał rękę.

Wypadek Pana Jarka nie może zostać zakwalifikowany jako wypadek w drodze do pracy lub z pracy ponieważ po załatwieniu prywatnej sprawy wracał do pracy. Była więc to droga, którą Pan Jarek odbywał w czasie przerwy w świadczeniu pracy.

Obowiązki pracownika i pracodawcy po wypadku w drodze do/z pracy

Obowiązkiem pracownika w sytuacji wypadku w drodze do lub z pracy jest niezwłoczne powiadomienie pracodawcy o zaistniałym wydarzeniu.

Pracodawca z kolei na podstawie oświadczeń poszkodowanego oraz świadków a także w oparciu o dowody zgromadzone przez służby (policję, straż pożarną, pogotowie ratunkowe) zobowiązany jest ustalić okoliczności wypadku. Zatrudniający sporządza również kartę wypadku nie później niż w ciągu 14 dni od uzyskania zawiadomienia o zdarzeniu. Jeśli pracodawca uzna, że nie doszło do wypadku, powinien podać uzasadnienie decyzji w karcie wypadku.

Przysługujące świadczenia

Pracownik, który jest niezdolny do wykonywania pracy w wyniku wypadku w drodze do lub z pracy ma prawo do pełnego wynagrodzenia (100 % podstawy wymiaru zasiłku). Przysługuje ono już od pierwszego dnia ubezpieczenia a więc bez okresu wyczekiwania. W przypadku pracownika przez pierwsze 33 lub odpowiednio 14 dni (pracownicy powyżej 50 r.ż) niezdolności do pracy w danym roku kalendarzowym świadczenie wypłacane jest przez pracodawcę. Od 34 i odpowiednio 15 dnia płatność przejmuje ZUS maksymalnie do wyczerpania pełnego okresu zasiłkowego, wynoszącego co do zasady 182 dni.

Jeżeli po upływie okresu zasiłkowego ubezpieczony nadal jest niezdolny do pracy i jednocześnie dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują jej odzyskanie, może skorzystać z prawa do świadczenia rehabilitacyjnego. Przyznawane jest ono przez ZUS maksymalnie na okres 12 miesięcy (tj. 360 dni) w oparciu o opinię lekarza orzecznika lub – w II instancji – komisji lekarskiej ZUS. W przypadku tego świadczenia powstanie niezdolności do pracy w wyniku wypadku w drodze do lub z pracy nie uprawnia jednak do skorzystania ze 100-procentowej jego wysokości. Świadczenie rehabilitacyjne wypłacane jest bowiem w wysokości:

 • 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych trzech miesięcy,
   
 • 75% tej podstawy za pozostały okres.

Wyjątek stanowią środki przeznaczone dla pracownic w ciąży – wtedy świadczenie wynosi nadal 100% podstawy wymiaru zasiłku.

!!! Osoby, które uległy wypadkowi w drodze do lub z pracy, nie mogą liczyć na wypłatę jednorazowego odszkodowania w ramach ubezpieczenia w ZUS.Podstawa prawna:

Art. 57b ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227)

Art. 92 Kodeksu Pracy

Art. 4; art. 8; art. 9; art. 11; art. 18; art. 19 ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159)

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here