Wypadki przy pracy

Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie, które spełnia łącznie 4 warunki:

 1. zdarzenie nagłe – rozumiane jako natychmiastowe wystąpienie przyczyny zewnętrznej, która wywołuje określony skutek, np. porażenie prądem elektrycznym, upadek na schodach, wypadek samochodowy; z orzecznictwa sądowego wynika, że zdarzeniem nagłym może być również działanie czynnika, który wywołuje ujemne skutki, w czasie nie dłuższym niż jedna dniówka robocza, np. poranny stres wynikający z rozmowy pracownika z przełożonym skutkuje zawałem serca tuż przed zakończeniem pracy,
 2. wywołane przyczyną zewnętrzną – czyli taką, która nie wynika z wewnętrznych uwarunkowań organizmu pracownika, np. choroby; do przyczyn zewnętrznych można zaliczyć maszyny, urządzenia, inne osoby lub zadziałanie sił przyrody; przyczyna zewnętrzna musi być wyłączną przyczyną wypadku – może nastąpić splot przyczyny zewnętrznej z przyczyną tkwiącą w organizmie człowieka, np. nadmierny wysiłek fizyczny powodujący zawał serca,
 3. nastąpiło w związku z pracą:
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonego,
 • podczas wykonywania czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji zakładu pracy w drodze między siedzibą zakładu pracy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

4. spowodowało uraz lub śmierć – uszkodzenie tkanek ciała lub narządów wewnętrznych pracownika w wyniku zadziałania czynnika zewnętrznego. Będą to np. skaleczenia, rany, złamania kończyn, amputacje, oparzenia, odmrożenia, zatrucia, skutki duszenia, działania promieniowania, ale także wstrząs psychiczny, będący reakcją na stres. Uraz nie musi skutkować niezdolnością do pracy (zwolnieniem lekarskim).

Wypadki na równi traktowane z wypadkiem przy pracy:

 • w czasie podróży służbowej do miejsca delegowania lub np. między miejscem oddelegowania a miejscem zakwaterowania albo w miejscu zakwaterowania, chyba że wypadek został spowodowany postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań,
 • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony,
 • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Wypadkiem przy pracy jest także wypadek osoby zatrudnionej na podstawie innych umów niż umowa o pracę, który powstał podczas okresu ubezpieczenia wypadkowego. Dokumentowanie tego rodzaju wypadku odbywa się w karcie wypadku przez podmiot związany z poszkodowanym (lub poszkodowanymi) zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych i rozporządzeniem w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy.

Jakie są rodzaje wypadków przy pracy?

 • śmiertelny – śmierć w okresie do 6 miesięcy od daty wypadku,
 • ciężki – powodujący ciężkie uszkodzenie ciała, np. utrata wzroku, słuchu, mowy, trwała choroba psychiczna itp.
 • lekki – każdy inny niewyczerpujący znamion wypadku śmiertelnego i ciężkiego,
 • zbiorowy – poszkodowane co najmniej 2 osoby.

Wypadek przy pracy – Jakie pracodawca ma obowiązki?

 • udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu,
 • zabezpieczenie miejsca wypadku,
 • zawiadomienie o wypadku właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora (wypadek ciężki, zbiorowy, śmiertelny),
 • powołanie zespołu powypadkowego,
 • ustalenie okoliczności i przyczyny wypadku,
 • określenie wniosków i środków profilaktycznych,
 • sporządzenie i zatwierdzenie protokołu powypadkowego zgodnie z rozporządzeniem,
 • doręczenie protokołu powypadkowego poszkodowanemu,
 • dostarczenie protokołu powypadkowego właściwemu inspektorowi pracy – w przypadku wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych,
 • zarejestrowanie wypadku w rejestrze wypadków lub karcie wypadku,
 • sporządzenie statystycznej karty wypadku GUS, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy.

Z ilu osób składa się zespół powypadkowy?

Zespół powypadkowy składa się zawsze z dwóch osób:

 • pracownik służby bhp i społeczny inspektor pracy – jeśli powołano służbę bhp i działają związki zawodowe,
 • pracodawca lub pracownik, któremu powierzono wykonywanie zadań służby bhp lub specjalista spoza zakładu pracy i przedstawiciel załogi – jeśli nie powołano służby bhp i nie działają związki zawodowe,
 • pracodawca i specjalista spoza zakładu pracy – w przypadku gdy jest mało pracowników, że powołanie zespołu jest niemożliwe.

W jakim terminie sporządzić protokół powypadkowy?

Protokół powypadkowy sporządza się nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku.

Na podstawie wszystkich protokołów należy prowadzić rejestr wypadków przy pracy najczęściej prowadzony w ujęciu rocznym.

 


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 24 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here