Wysokość składek ZUS 2019

W tym roku przedsiębiorcy będą musieli zapłacić jeszcze wyższe składki na ZUS niż w latach poprzednich. Wraz z rosnącym przeciętnym wynagrodzeniem podwyższeniu ulegają bowiem także należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Z jaką dokładnie podwyżką według danych ZUS przedsiębiorca musi się liczyć w 2019 roku ?

Wysokość składek ZUS 2019 – PRZEDSIĘBIORCA (PEŁNY ZUS)

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2019 r. dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność, tj.:

 1. osób, które prowadzą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,
 2. twórców i artystów,
 3. osób, które prowadzą działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 4. wspólników jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
 5. osób, które prowadzą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty
 6. osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność

jest zadeklarowana kwota, nie niższa niż 2.859,00 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego).

W związku z powyższym za miesiące styczeń – grudzień 2019 r. składka na ubezpieczenia społeczne wymienionych osób nie może być niższa od kwoty:

– 558,08 zł  (tj. 19,52%) – na ubezpieczenie emerytalne,

– 228,72 zł  (tj. 8%) – na ubezpieczenia rentowe,

– 70,05 zł (tj. 2,45%) – na ubezpieczenie chorobowe,

– 47,75 zł (tj. 1,67%) – na ubezpieczenie wypadkowe obowiązuje do 31.03.2019r.
dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych.
W przypadku pozostałych ubezpieczonych wysokość składki należy obliczyć, przy czym jej wysokość ustalana jest indywidualnie).

Razem składki społeczne z chorobowym = 904,60 (do 31.03.2019r. – z uwzględnieniem aktualnej wartości składki wypadkowej)
Razem składki społeczne bez chorobowego = 834,55 (do 31.03.2019r. – z uwzględnieniem aktualnej wartości składki wypadkowej)

Ubezpieczenie zdrowotne

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw włącznie z wypłatami z zysku za czwarty kwartał 2018 r. wyniosło 5071,41 zł. Podstawę do wyliczenia składki zdrowotnej stanowi 75 % tej sumy, czyli kwota 3803,56 . Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi więc obecnie 9% podstawy wymiaru, zatem składka zdrowotna w okresie od stycznia do grudnia 2019 r. wynosi 342,32 zł.

Składkę w nowej wysokości – 342,32 zł przedsiębiorcy opłacą w lutym 2019 r., regulując należności za styczeń 2019 r.

!!! Podatnik ma prawo do odliczenia 7,75% z podstawy wymiaru na ubezpieczenie zdrowotne od podatku w ramach rozliczeń podatku od osób fizycznych. Oznacza to, że odliczeniu podlega kwota 294,78 zł miesięcznie.

Płatnicy, którzy opłacają składki na Fundusz Pracy, opłacają składkę w wysokości 2,45% podstawy wymiaru (70,05 zł).

Wysokość składek ZUS 2019 – PRZEDSIĘBIORCA (PREFERENCYJNE STAWKI)

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2019 roku dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych i:

 1. nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem
  w którym rozpoczęły wykonywanie tej działalności nie prowadziły pozarolniczej działalności,
 2. nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej,

jest zadeklarowana kwota, nie niższa niż 675 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2019 roku.)

W związku z powyższym za miesiące styczeń – grudzień 2019 r. składka na ubezpieczenia społeczne wymienionych osób nie może być niższa od kwoty:

– 131,76 zł  (tj. 19,52%) – na ubezpieczenie emerytalne,

– 54,00 zł  (tj. 8%) – na ubezpieczenia rentowe,

– 16,54 zł  (tj. 2,45%) – na ubezpieczenie chorobowe,

11,27 zł (tj. 1,67%) – na ubezpieczenie wypadkowe – (obowiązuje do 31.03.2019r. – dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych. W przypadku pozostałych ubezpieczonych wysokość składki należy obliczyć, przy czym jej wysokość zależy od wysokości podstawy ustalenia.).

Razem składki społeczne z chorobowym = 213,57 zł (do 31.03.2019r. – z uwzględnieniem aktualnej wartości składki wypadkowej)
Razem składki społeczne bez chorobowego = 197,03 zł (do 31.03.2019r. – z uwzględnieniem aktualnej wartości składki wypadkowej)

Ubezpieczenie zdrowotne

Podstawę do wyliczenia składki zdrowotnej w 2019 r. dla przedsiębiorców podlegających pod stawki preferencyjne podobnie jak w przypadku opłacania pełnego ZUS-u stanowi 75 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw włącznie z wypłatami z zysku za czwarty kwartał 2018r., czyli kwota 3803,56 . Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi obecnie 9% podstawy wymiaru, zatem składka zdrowotna w okresie od stycznia do grudnia 2019 r. wynosi 342,32 zł.

Składkę w nowej wysokości – 342,32 zł przedsiębiorcy opłacą w lutym 2019 r., regulując należności za styczeń 2019 r.

!!! Podatnik ma prawo do odliczenia 7,75% z podstawy wymiaru na ubezpieczenie zdrowotne od podatku w ramach rozliczeń podatku od osób fizycznych. Oznacza to, że odliczeniu podlega kwota 294,78 zł miesięcznie.

Wysokość składek ZUS 2019 – Mały ZUS

Najniższa podstawa wymiaru składek uzależniona będzie od przychodu z poprzedniego roku kalendarzowego, o ile nie przekracza on trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku.

Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2019 r. dla tych osób nie może być:

 • niższa niż 675 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu 2019 r.),
 • wyższa niż 2.859 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego).

Składka na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców opłacających mały ZUS w okresie od stycznia do grudnia 2019 r. wynosi 342,32 zł.

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2019 wynosi 142.950 złPodstawa prawna:

Art. 18a – 18c ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą systemową”.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. (Dz. U. poz. 1794).

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2019 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. poz. 1185).

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2019 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. poz. 1185).

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia  18  stycznia 2019 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2018 r.

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

2 KOMENTARZE

  • Składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oblicza się łącznie ze składkami na Fundusz Pracy w wysokości sumy stóp procentowych tych składek i wykazuje się w kwocie łącznej w deklaracji DRA (Fundusz Pracy – 2,30% podstawy wymiaru, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 0,15% podstawy wymiaru).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here