Zakaz konkurencji w czasie trwania stosunku pracy

Zakaz konkurencji – czym jest i jak został uregulowany w przepisach ?

Zakaz konkurencji w czasie trwania stosunku pracy oznacza zobowiązanie pracownika do nie podejmowania działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy jak również zobowiązanie do nie świadczenia pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność.

Zakaz konkurencji w czasie trwania stosunku pracy jak również po jego zakończeniu został uregulowany w art. 1011 – 1014 kodeksu pracy.

Zakaz konkurencji w czasie trwania stosunku pracy – umowa

Umowa o zakazie konkurencji jest odrębną umową od umowy o pracę. Umowa o zakazie konkurencji może być zawarta jednocześnie z umową o pracę lub w późniejszym terminie. Pracodawca może uzależnić zawarcie umowy o pracę od jednoczesnego zawarcia umowy o zakazie konkurencji z kolei odmowa zawarcia takiej umowy przez zatrudnionego już w czasie trwania zatrudnienia może w określonych okolicznościach uzasadniać rozwiązanie przez pracodawcę stosunku pracy.

Zakaz konkurencji w umowie powinien jednoznacznie określać zakres i rodzaj działalności zdefiniowanej przez strony za konkurencyjną wobec zatrudniającego. Jednocześnie działalność ta musi mieć bezpośredni związek z działalnością pracodawcy jak również stanowić realne zagrożenie dla jego interesów. Wskazuje na to chociażby wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 lipca 2014 r., II PK 266/13: ”(…) Zakres zakazu konkurencji nałożonego na pracownika powinien być określony konkretnie i możliwie precyzyjnie, przez odniesienie go do określonego zbioru produktów lub usług, nie zaś do jakiejkolwiek działalności analogicznej(…)”.

Stroną umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania zatrudnienia może być każda osoba fizyczna mająca status pracownika w rozumieniu Kodeksu pracy. Nie oznacza to jednak, że pracodawca ma obowiązek zawierania z każdym pracownikiem umowy o zakazie konkurencji. Zakaz konkurencji nie ma bowiem charakteru powszechnego ani absolutnego.

Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy musi być zwarta na piśmie pod rygorem nieważności. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji bez zachowania formy pisemnej jest bezwzględnie nieważne a tym samym oznacza to, że umowa taka nie wywołuje określonych w niej skutków prawnych. Ważne aby pamiętać jednocześnie, że późniejsze potwierdzenie warunków umowy na piśmie nie usuwa wadliwości w zakresie formy umowy. Na równi z oświadczeniem woli w formie pisemnej-papierowej traktowane jest oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy przestaje obowiązywać z chwilą ustania zatrudnienia, chyba, że strony zawarły w umowie informację o innym; krótszym okresie jej obowiązywania.

Skutki naruszenia zakazu konkurencji przez pracownika

Pracodawca, który poniósł szkodę wskutek naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji przewidzianego w umowie, może dochodzić od pracownika wyrównania tej szkody na podstawie przepisów o odpowiedzialności materialnej pracownika. Należy przy tym pamiętać, że roszczenie pracodawcy z tego tytułu przedawnia się z upływem roku od dnia, w którym pracodawca powziął wiadomość o wyrządzeniu przez pracownika szkody, nie później jednak niż z upływem 3 lat od jej wyrządzenia.

Niezależnie od odpowiedzialności materialnej, prowadzenie przez pracownika
działalności konkurencyjnej określonej w umowie między nim a pracodawcą może być uznane przez zatrudniającego za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. W takim przypadku pracodawca może rozwiązać z pracownikiem stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika (w tzw. trybie dyscyplinarnym).Podstawa prawna:

Art. 1011 – 1014 kodeksu pracy

Art. 114 – 1211 kodeksu pracy

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 lipca 2014 r., II PK 266/13

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here