Zasady odprowadzania składek ZUS przez przedsiębiorcę i osobę współpracującą

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla prowadzących działalność i osób współpracujących

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą stanowi:

 • zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia (tj.: 630 zł w 2018r.) dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, przy założeniu spełniania warunków do objęcia tzw. preferencyjnym ZUS-em,

lub

 • zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tj.: 2665,80 zł w 2018r.). Składka w nowej wysokości obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Jest to minimalna podstawa dla osób, które nie chcą lub nie mogą skorzystać z warunków preferencyjnych.

! W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą podlegają dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu. Podstawę wymiaru składek na te ubezpieczenia ustala się według zasad obowiązujących dla danej osoby przed zawieszeniem wykonywania działalności. W przypadku zaś wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, podlegających dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez spółkę, najniższa podstawa wymiaru składek na te ubezpieczenia nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Jeżeli przedsiębiorca chce zadeklarować wyższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne musi pamiętać, że:

 • Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy (tj.: 113 290 zł w 2018 r.).
 • Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób współpracujących stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Oznacza to, że w przypadku przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego w trakcie miesiąca podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe nie ulega zmniejszeniu.
 • Podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie 250% wartości prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tj.: 11 107,50 zł w 2018r.).
 • Przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe nie stosuje się ograniczenia górnej rocznej podstawy wymiaru składek.

Kwota najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób współpracujących podlega odpowiedniemu zmniejszeniu za miesiąc, w którym nastąpiło objęcie ubezpieczeniami lub ich ustanie, jeżeli trwały one tylko przez część miesiąca. Wówczas kwotę najniższej podstawy wymiaru składek zmniejsza się proporcjonalnie, dzieląc ją przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniom.
Przykład:
Pan Mirek rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej od 06.08.2018r. deklarując kwotę 2665,80 zł jako podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Jak wyliczyć podstawę za sierpień (niepełny miesiąc prowadzenia działalności) ?
Odp: 2665,80 zł : 31 dni = 85,993548387 zł
85,993548387 zł x 26 dni = 2235,83225806 zł; po zaokrągleniu: 2235,83 zł

Zasada zmniejszania najniższej podstawy wymiaru składek ma zastosowanie także w
przypadku niezdolności do pracy trwającej przez część miesiąca, jeżeli z tego tytułu ubezpieczony spełnia warunki do przyznania zasiłku.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osoby współpracującej przy prowadzeniu działalności gospodarczej stanowi:

 • zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tj.: 2665,80 zł w 2018r.). Składka w nowej wysokości obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Jest to zasada obowiązująca również przy współpracy z osobami opłacającymi składki preferencyjne.

Wysokość składek społecznych dla prowadzących działalność i osób współpracujących

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne ustalona jest w formie tzw. stóp procentowych. Dla osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących wynoszą:

 • s. emerytalna – 19,52% podstawy wymiaru,
 • s. rentowa – 8% podstawy wymiaru,
 • s. chorobowa – 2,45% podstawy wymiaru,
 • s. wypadkowa – stopa procentowa jest zróżnicowana, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Zasady finansowania składek ZUS dla prowadzących działalność i osób współpracujących

Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe osób prowadzących pozarolniczą działalność finansują w całości, z własnych środków, sami ubezpieczeni.

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność/osoba korzystająca z ,,ulgi na start” finansuje także w całości, z własnych środków, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe osób z nią współpracujących.

Składka zdrowotna – podstawa wymiaru i zasady finansowania

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność jak również osób z nimi współpracujących stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku (tj. 3554,93 zł w 2018r.).
Przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne nie stosuje się ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek.

Należy pamiętać, że składka na ubezpieczenie zdrowotne:

 • dla wszystkich ubezpieczonych wynosi 9% podstawy wymiaru,
 • jest miesięczna i niepodzielna, 
 • nie podlega proporcjonalnemu pomniejszeniu do liczby dni podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu w danym miesiącu kalendarzowym,
 • nie podlega proporcjonalnemu pomniejszeniu za okresy pobierania
  zasiłków przyznanych na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym i wypadkowym.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne za siebie i osobę współpracującą oblicza, odprowadza do ZUS i finansuje ze środków własnych osoba prowadząca pozarolniczą działalność bądź osoba korzystająca z „ulgi na start”.

Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – kiedy i w jakiej wysokości ?

Osoba, która prowadzi działalność gospodarczą i jest zgłoszona do obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, musi opłacać za siebie składki na Fundusz Pracy. Zwolnienie dotyczy kobiet w wieku co najmniej 55 lat oraz mężczyzn w wieku co najmniej 60 lat jak również przedsiębiorców opłacających składki w preferencyjnej wysokości.
Przedsiębiorca nie musi natomiast opłacać składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za siebie, jako osobę prowadzącą działalność gospodarczą.
Za osobę współpracującą co do zasady przedsiębiorca zobowiązany jest odprowadzać zarówno składkę na Fundusz Pracy jak również na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Wysokość składki na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy jej wymiaru, natomiast składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,10% podstawy wymiaru.

Terminy odprowadzania składek ZUS

Składki ZUS należy odpłacać w jednym z dwóch terminów, a mianowicie:

 • do 10. dnia kolejnego miesiąca – osoby fizyczne, które opłacają składki wyłącznie za siebie;
 • do 15. dnia kolejnego miesiąca – pozostali podatnicy.

Przy czym jeżeli termin płatności przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, to ostateczny termin płatności przypada na pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym.Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646)
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1256 z późn. zm.).

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here