Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez osoby prowadzące działalność gospodarczą i osoby współpracujące

Znalezione obrazy dla zapytania ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne dzielimy na: emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz chorobowe. Mogą być one dla ubezpieczonego dobrowolne albo obowiązkowe. Dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą jak również dla osób współpracujących z reguły ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz wypadkowe są obowiązkowe, zaś ubezpieczenie chorobowe opłacane jest na zasadzie dobrowolności (fakultatywnie). Kiedy występują wyjątki od reguły ?

Działalność gospodarcza/ współpraca przy prowadzeniu działalności jako jedyny tytuł do ubezpieczeń- zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność (nie dotyczy korzystających z ulgi na start i działalności nieewidencjonowanej !) podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone (wówczas jest możliwość dobrowolnego opłacania składek emerytalnej i rentowej). Przy czym podkreślić należy, że osoba prowadząca działalność gospodarczą podlega ubezpieczeniom społecznym od daty faktycznego rozpoczęcia wykonywania działalności. Wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jawnej, komandytowej i partnerskiej, podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym od daty uzyskania statusu wspólnika. Data ta nie może być wcześniejsza niż data wpisu do rejestru przedsiębiorców spółki. W przypadku wspólnika wymienionych spółek o ustaniu obowiązku ubezpieczeń społecznych decyduje utrata statusu wspólnika. W okresie zawieszenia wykonywania działalności przez spółkę wspólnicy mogą dobrowolnie podlegać ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu.

Osoby współpracujące podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu od dnia rozpoczęcia współpracy przy prowadzeniu pozarolniczej działalności lub współpracy z osobami korzystającymi z tzw. ulgi na start do dnia zakończenia tej współpracy.

Ubezpieczenie chorobowe zarówno dla osób prowadzących działalność gospodarczą jak i osób z nimi współpracujących jest dobrowolne. Objęcie tym ubezpieczeniem następuje od dnia wskazanego we wniosku o objęcie ubezpieczeniem, ale tylko wówczas, gdy zgłoszenie do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowego zostanie złożone w terminie określonym ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych na dokonanie takiego zgłoszenia (tj. w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń). W pozostałych przypadkach objęcie ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku o objęcie ubezpieczeniem, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony.

Działalność gospodarcza/ współpraca przy prowadzeniu działalności jako jeden z tytułów do ubezpieczeń- zasady podlegania i odprowadzania składek ZUS

Często zdarza się, że osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby współpracujące mają jeszcze ,,dodatkowo” inne tytuły do ubezpieczeń społecznych lub pobierają emeryturę/rentę. Dochodzi wówczas do tzw. zbiegu tytułów ubezpieczeń. Jak wówczas określić ,,obowiązek ubezpieczeniowy” ? Rozpatrzmy najczęściej pojawiające się przypadki, a mianowicie:

 1. Prowadzenie działalności lub współpraca a umowa o pracę
  W sytuacji, gdy osoba prowadzi pozarolniczą działalność gosp. lub współpracuje przy jej prowadzeniu i jednocześnie jest zatrudniona w oparciu o umowę o pracę obejmowana jest obowiązkowo ubezpieczeniami społecznymi ze stosunku pracy jeżeli w umowie o pracę ma zagwarantowane co najmniej minimalne wynagrodzenie lub jeśli podstawa wymiaru składek z tytułu stosunku pracy wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie.
  Przykład 1
  Pani Marysia od 01.06.2017r. jest zatrudniona w przedsiębiorstwie Alfa w oparciu o umowę o pracę z miesięcznym wynagrodzeniem 2700 zł brutto. Od 02.04.2018r. rozpoczęła dodatkowo prowadzenie własnej pozarolniczej działalności gosp. Jakim ubezpieczeniom podlega pani Marysia ?
  Odp.: Pani Marysia podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu z tytułu umowy o pracę. Ze względu na fakt, że ma zagwarantowane co najmniej minimalne wynagrodzenie z umowy o pracę, to z tytułu działalności gospodarczej podlega obowiązkowo jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu; ubezpieczenia społeczne z działalności są dobrowolne.
  Przykład 2
  Pan Andrzej pomaga żonie prowadzić pozarolniczą działalność gosp.(jest osobą współpracującą), poza tym pan Andrzej jest jednocześnie zatrudniony na podstawie dwóch umów o pracę, w każdej na 1/2 etatu, z których łącznie ma zagwarantowane co najmniej minimalne wynagrodzenie. Jakie składki są dla pana Andrzeja obowiązkowe z tytułu współpracy?
  Odp: Z tytułu współpracy pan Andrzej podlega obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. Składki społeczne z tytułu współpracy może opłacać dobrowolnie.
 2. Prowadzenie działalności a umowa zlecenie
  Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gosp. dla której podstawę wymiaru składek stanowi minimum 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego i jednocześnie wykonująca umowę zlecenie (która nie jest wykonywana w ramach prowadzonej przez tą osobę działalności) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu działalności gospodarczej, jeżeli podstawa wymiaru składek z umowy zlecenia będzie niższa niż najniższa podstawa wymiaru składek z tytułu prowadzenia działalności tj. 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Z umowy zlecenia składki społeczne mogą być odprowadzane dobrowolnie.
  Z kolei osoba prowadząca działalność gospodarczą dla której minimalną podstawę wymiaru składek stanowi 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z obu tytułów: prowadzenia działalności i wykonywania umowy zlecenia, chyba że podstawa wymiaru składek na te ubezpieczenia z tytułu prowadzenia działalności lub wykonywania umowy, z zachowaniem zasady kolejności powstawania tytułów, osiągnie kwotę minimalnego wynagrodzenia. Wówczas kolejny tytuł lub tytuły nie rodzą obowiązku ubezpieczeń. Ubezpieczony ma możliwość aby na bieżąco zmienić tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.
  Przykład 1
  Pan Marek od 2016r. prowadzi pozarolniczą działalność gosp. Odprowadza z tego tytułu składki na ubezpieczenia społeczne, których podstawa wymiaru wynosi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Od 01.08.2018r. pan Marek wykonuje również pracę na podstawie umowy zlecenia (poza działalnością), z której tytułu podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosi 40% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Jakim składkom obowiązkowo z tytułu działalności gospodarczej a jakim z tytułu zlecenia podlega pan Marek?
  Odp.: Pan Marek podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, natomiast z tytułu umowy zlecenia może zostać objęty dobrowolnymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym.
  Przykład 2
  Pani Jadwiga od 01.01.2018r. prowadzi działalność gospodarczą opłacając tzw. preferencyjny ZUS (miesięczna podstawa wymiaru składek to 630 zł). Od 01.04.2018r. pani Jadwiga wykonuje dodatkowo pracę na podstawie umowy zlecenia, z której przychód w każdym miesiącu wynosi 1350 zł. Jakim składkom społecznym obowiązkowo podlega pani Jadwiga i z którego tytułu ?
  Odp.: Pani Jadwiga podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalno-rentowym z obu tytułów.
  !!!Zwolniony z obowiązku ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania umowy zlecenia (umowy agencyjnej lub umowy o świadczenie usług) jest każdy student do ukończenia 26 lat bez względu na obywatelstwo i kraj odbywania studiów.
 3. Prowadzenie kilku rodzajów działalności gospodarczej
  Osoba, która prowadzi kilka rodzajów pozarolniczej działalności gospodarczej jest obejmowana obowiązkowo ubezpieczeniami społecznymi tylko z jednego, wybranego przez siebie rodzaju działalności. Z tytułu prowadzenia pozostałych rodzajów pozarolniczej działalności nie podlega ubezpieczeniom społecznym ani
  obowiązkowo, ani dobrowolnie.
 4. Współpraca z kilkoma osobami prowadzącymi działalność/korzystającymi z ,,ulgi na start”
  Osoba spełniająca warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi z tytułu współpracy z kilkoma osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność lub korzystającymi z „ulgi na start” podlega obowiązkowo ubezpieczeniom z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Z pozostałych, wszystkich lub wybranych tytułów może być objęta ubezpieczeniami dobrowolnie, na swój wniosek. Osobie tej przysługuje również prawo zmiany tytułu ubezpieczeń.
 5. Prowadzenie pozarolniczej działalności/współpraca a prawo do emerytury lub renty
  Osoba prowadząca pozarolniczą działalność lub osoba z nią współpracująca bądź współpracująca z osobą korzystającą z „ulgi na start”, która ma ustalone prawo do emerytury lub renty, podlega dobrowolnie ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności/ współpracy przy jej prowadzeniu.


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.).

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here