Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego

Pracownikowi (czyli osobie świadczącej pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej  umowy o pracę) przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Wymiar urlopu uzależniony jest od tzw. stażu urlopowego (więcej o jego obliczaniu możesz przeczytać w artykule: https://pakto.pl/ubezpieczenia-i-kodeks-pracy/wymiar-urlopu-wypoczynkowego/). Nie są to jednak jedyne zasady jakimi musi kierować się pracodawca udzielając urlopu wypoczynkowego. W poniższym artykule przedstawiona została lista, która doprecyzuje o czym należy pamiętać wysyłając pracownika na wypoczynek.

Podstawowe zasady udzielania urlopu wypoczynkowego:

 • pracodawca udziela urlopu w roku, w którym pracownik nabył do niego prawo. Niewykorzystany urlop powinien być udzielony do 30 września następnego roku kalendarzowego,
 • urlop musi być udzielony w naturze. Wypłata ekwiwalentu pieniężnego jest dopuszczalna tylko w sytuacjach przewidzianych prawem (rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy),
 • pracownicy posiadający te same okresy zatrudnienia bądź okresy pobierania nauki mają prawo do wykorzystywania urlopu w tym samym wymiarze,
 • urlop wypoczynkowy jest płatny,
 • pracownik ma prawo do nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Urlop może być udzielony na części tylko na wniosek pracownika, przy czym jedna co najmniej jedna część urlopu powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych,
 • ustalony termin udzielenia urlopu wypoczynkowego jest wiążący dla obu stron stosunku pracy. Jego przesunięcie może nastąpić na wniosek pracownika, umotywowany ważnymi przyczynami lub z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenie toku pracy,
 • pracodawca może udzielić pracownikowi urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia i nie wymaga to uzgodnienia z zatrudnionym,
 • pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu ani przenieść go na inną osobę,
 • urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu,
 • jeżeli dobowa norma czasu pracy pracownika jest niższa niż 8 godzin, wówczas jeden  godzin dzień urlopu odpowiada tej niższej normie np.: np.: 7 godzin 35 minut w służbie zdrowia,
 • udzielenie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy jest dopuszczalne jedynie w przypadku gdy część urlopu pozostająca do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop,
 • pracownikowi, który wykorzystał urlop wypoczynkowy za dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskał w ciągu tego roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający,
 • jeżeli pracownik rozpocznie urlop, jednak z powodu wystąpienia szczególnych okoliczności (np. choroba, ćwiczenia wojskowe, urlop macierzyński) nie wykorzysta go w całości, wówczas niewykorzystaną część urlopu pracodawca jest zobowiązany udzielić w terminie późniejszym,
 • pracodawca jest obowiązany udzielić na żądania pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym.

Szczególne regulacje w udzielaniu urlopów wypoczynkowych

 • pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w raku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym,
 • młodociany uzyskuje prawo do urlopu z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy w wymiarze 12 dni roboczych,
 • z upływem roku pracy młodociany uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 26 dni roboczych, zaś w roku kalendarzowym, w którym skończy 18 lat, ma prawo do urlopu w wymiarze 20 dni roboczych, jeżeli prawo do urlopu uzyskał przed ukończeniem 18 lat,
 • młodocianemu, który uczęszcza do szkoły pracodawca zobowiązany jest udzielić urlop w okresie ferii szkolnych,
 • młodocianemu, który nie nabył jeszcze prawa do urlopu, pracodawca może, na jego wniosek udzielić zaliczkowo urlopu w okresie ferii szkolnych.

Podstawa prawna:

Art. 152-154(2), 158, 161-167(2), 168, 171-1712

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here