Zasady wypłaty wynagrodzenia dla emerytów/rencistów

Zatrudnianie pracowników wiąże się z wieloma obowiązkami ze strony pracodawcy. Podstawowe z nich to naliczanie i pobieranie zaliczek na podatek dochodowy jak również odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Szczególną grupą pracowników w kwestii naliczania wynagrodzenia są osoby pobierające świadczenia emerytalne bądź rentowe. Warto przy zatrudnianiu takich pracowników pamiętać o kilku wyjątkach i dodatkowych obowiązkach wskazanych w poniższym artykule.

Jak obliczać i odprowadzać składki za emeryta/rencistę ?

Zawarcie umowy o pracę z emerytem lub rencistą skutkuje dla pracodawcy obowiązkiem dokonania zgłoszenia jak również opłacania składek ZUS. Tak jak w przypadku każdej umowy o pracę obowiązkowe jest opłacanie składek społecznych tj.: emerytalnej, rentowej, chorobowej, wypadkowej jak również składki zdrowotnej. Z kolei konieczność naliczania i opłacania Funduszu Pracy jak również Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych uzależnione jest od wieku pracownika.

Przykład: 
Pan Jan ma 61 lat i jest emerytem. Został zatrudniony jako portier na 1/4 etatu. Z tytułu umowy o pracę będzie otrzymywał wynagrodzenie miesięczne w wysokości 620 zł. Jakie składki należy naliczać i odprowadzać do ZUS za pana Jana ?
Odp: Pan Jan z tytułu umowy o pracę podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (rentowym, emerytalnym, chorobowym, wypadkowym) jak również zdrowotnym. W związku z wiekiem pana Jana nie odprowadza się za niego składek na FP i FGŚP.

Emerytura/renta a zaliczka na podatek dochodowy ze stosunku pracy

Od kwoty wypracowanego przez rencistę/emeryta przychodu pracodawca pobiera zaliczkę na podatek dochodowy. Jednak należy pamiętać, że obliczanie zaliczki na podatek dochodowy u pracownika – rencisty/emeryta odbywa się bez obniżenia o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Pomniejszenia tego dokonuje bowiem jako płatnik Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wypłacając pracownikowi co miesiąc emeryturę/rentę.

Przykład:
Pani Jadwiga została zatrudniona w przedsiębiorstwie MAX jako pomoc biurowa. Czy w związku z faktem, że pracownica pobiera emeryturę pracodawca powinien uwzględniać ulgę podatkową w naliczaniu wynagrodzenia za pracę ?
Odp: Nie. Pomniejszenia o kwotę ulgi podatkowej dokonuje ZUS przy pobieraniu zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanego emerytce świadczenia.

Emerytura/renta a koszty uzyskania przychodu w wynagrodzeniu ze stosunku pracy

Emeryt/ rencista podobnie jak każdy inny zatrudniony ma prawo korzystać z odliczenia od dochodu kosztów uzyskania przychodów – nie ma w tej kwestii znaczenia fakt pobierania świadczenia emerytalnego/rentowego. Wysokość stosowanych przez pracodawcę kosztów w obliczanym wynagrodzeniu zależy od miejsca zamieszkania pracownika jak również dopełnienia wymogów formalnych (złożenia pracodawcy stosownego oświadczenia).

Przykład:
Pani Malwina jest rencistką zatrudnioną w oparciu o umowę o pracę. W związku ze zmianą miejsca zamieszkania złożyła pracodawcy oświadczenie o zamieszkiwaniu poza miejscowością, w której mieści się zakład pracy. Czy pracodawca powinien zastosować wobec pracownicy podwyższone koszty uzyskania przychodu w wyliczaniu wynagrodzenia za pracę pomimo tego, że pobiera ona świadczenie z ZUS ?
Odp: Tak. Koszty pracownicze w podwyższonej wysokości pracodawca stosuje każdej osobie fizycznej zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, o ile złoży oświadczenie, że jej miejsce zamieszkania (stałe lub czasowe) jest położone poza miejscowością, w której znajduje się dany zakład pracy i nie uzyskuje dodatku za rozłąkę. Osoba pobierająca rentę nie została z tego prawa wyłączona.

Zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń pracujących emerytów/ rencistów

Osoba ,,dorabiająca” do renty lub emerytury musi mieć na względzie, że dodatkowe zarobki mogą spowodować zawieszenie lub zmniejszenie pobieranego z ZUS świadczenia.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zmniejszyć lub zawiesić takie świadczenia jak:

  • emeryturę;
  • emeryturę pomostową;
  • nauczycielskie świadczenie kompensacyjne;
  • rentę z tytułu niezdolności do pracy;
  • rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy/ wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy sprzed 1 stycznia 2003 r./ chorobą zawodową;
  • rentę inwalidy wojskowego, jeżeli niezdolność do pracy nie ma związku ze służbą wojskową;
  • rentę rodzinną po inwalidzie wojskowym, jeśli śmierć inwalidy nie pozostawała w związku ze służbą wojskową;
  • rentę rodzinną.

Gdy już przy składaniu wniosku o emeryturę lub rentę osoba ubiegająca się o świadczenie wie, że będzie mieć dodatkowe zarobki, powinna zaznaczyć to we wniosku. Jeśli zaś emeryt lub rencista zacznie osiągać dodatkowe dochody w trakcie pobierania świadczenia, jak najszybciej zobowiązany jest zawiadomić ZUS o podjęciu pracy zarobkowej oraz o wysokości przychodu. Dodatkowo co roku, do końca lutego, emeryt/rencista musi dostarczać do ZUS zaświadczenie o wysokości przychodu za ubiegły rok. Na jego podstawie płatnik ustali, czy wypłacił świadczenie w prawidłowej wysokości.Podstawa prawna:

Art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o pdof
Art. 32 ust. 3 ustawy o pdof
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.)
Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1383, z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury lub renty (Dz.U. Nr 58,  poz. 290, z późn. zm.)

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here