Zasady zatrudnienia pracownika młodocianego

W kwestii przypomnienia, młodocianym w rozumieniu kodeksu pracy jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Taka osoba może zostać zatrudniona w oparciu o umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego lub do wykonywania prac lekkich. Wówczas mamy do czynienia z tzw. pracownikiem młodocianym. Pracownik taki, ze względu na wiek oraz obowiązek dokształcania się podlega szczególnej ochronie. Na czym ona polega ? Z czym wiąże się zatrudnienie młodocianego ? Jakich formalności i przepisów należy przestrzegać ?

Formy zatrudnienia osób młodocianych

Osoby młodociane mogą być zatrudnione:

 • w celu przygotowania zawodowego, które może odbywać się w formie nauki zawodu, przyuczenia do wykonywania określonej pracy, rzemieślniczego przygotowania zawodowego;
 • do wykonywania prac lekkich;

!!! Pamiętać należy, że młodociany nieposiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony jedynie w celu przygotowania zawodowego.

Warunki przyjęcia oraz zatrudnienia młodocianego

Aby młodociany mógł zostać zatrudniony a następnie pracować musi:

 • ukończyć co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową (gimnazjum);
 • przedstawić świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża jego zdrowiu;
 • przestrzegać czasu i organizacji pracy ustalonych u pracodawcy,
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
 • systematycznie wypełniać obowiązek dokształcania teoretycznego,

Pracodawca z kolei, zatrudniając osoby młodociane zobowiązany jest:

 • zapewnić młodocianym pracownikom opiekę i pomoc, niezbędną dla ich przystosowania się do właściwego wykonywania pracy;
 • prowadzić ewidencję pracowników młodocianych;
 • posiadać kwalifikacje wymagane od instruktorów praktycznej nauki zawodu w celu prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych (takie przygotowanie przy posiadaniu odpowiednich kwalifikacji może prowadzić również osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy lub osoba zatrudniona u pracodawcy);
 • zwolnić młodocianego od pracy na czas potrzebny do wzięcia udziału w zajęciach szkoleniowych w związku z dokształcaniem się;
 • ustalić w regulaminie pracy lub osobnym akcie wykaz prac lekkich (wymaga zatwierdzenia przez właściwego inspektora pracy) jeżeli zatrudnia młodocianego przy wykonywaniu prac lekkich;
 • zapoznać młodocianego z wykazem lekkich prac przed dopuszczeniem go do pracy (jeżeli takich prac dotyczy stosunek pracy);
 • przestrzegać norm czasu pracy ustalonych dla pracowników młodocianych;
 • zmienić rodzaj pracy, a gdy nie ma takiej możliwości, niezwłocznie rozwiązać umowę o pracę i wypłacić odszkodowanie jeżeli lekarz orzeknie, że dana praca zagraża zdrowiu młodocianego;
 • przekazać informację o ryzyku zawodowym, które wiąże się z pracą wykonywaną przez młodocianego oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami również przedstawicielowi ustawowemu młodocianego;
 • udzielać urlopu w wymiarze i na warunkach zgodnych z przepisami prawa pracy;
 • dokonywać odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w przypadku pracodawcy zobowiązanego do tworzenia funduszu;
 • przed nawiązaniem stosunku pracy uzyskać od młodocianego oświadczenie o zatrudnieniu albo o niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy (w przypadku zatrudnienia przy wykonywaniu prac lekkich);
 • założyć i prowadzić akta osobowe na zasadach określonych kodeksem pracy;
 • zatrudnić i szkolić młodocianych zgodnie z programem praktycznej nauki zawodu bądź przyuczenia;
 • zaopatrzyć młodocianych w przewidziany na danym stanowisku sprzęt ochrony osobistej, odzież ochronną i roboczą, narzędzia pracy, materiały i inne potrzebne urządzenia,

Umowa o pracę młodocianego

Młodociany może być zatrudniony w oparciu o umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego lub do wykonywania prac lekkich. Zarówno w jednym jak i drugim przypadku niezbędne jest zawarcie umowy pisemnie.

Do zawierania i rozwiązywania z młodocianymi umów o pracę w celu przygotowania zawodowego mają zastosowanie przepisy kodeksu pracy dotyczące umów na czas nieokreślony. Przy czym nauka zawodu trwa nie dłużej niż 36 miesięcy, zaś przyuczenie do wykonywania określonych prac wynosi od 3 do 6 miesięcy (w odniesieniu do młodocianych uczestników Ochotniczych Hufców Pracy ten ustalony okres może być przedłużony do czasu ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej i trwać łącznie nie dłużej niż 22 miesiące).
!!! Pracodawca zatrudniający w celu nauki zawodu większą liczbę młodocianych, niż wynika to z jego potrzeb, może zawierać z młodocianymi umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego na czas określony, jednak nie krótszy niż okres kształcenia.

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego powinna określać w szczególności:

 • rodzaj przygotowania zawodowego;
 • czas trwania i miejsce odbywania przygotowania zawodowego;
 • sposób dokształcania teoretycznego;
 • wysokość wynagrodzenia;

Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego podpisuje pracodawca z młodocianym
oraz z jego prawnym opiekunem !
Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego podlega szczególnej ochronie i jej rozwiązanie za wypowiedzeniem jest możliwe jedynie w razie:

 • niewypełniania przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracę lub obowiązku dokształcania się, pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych;
 • ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy;
 • reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego;
 • stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy, w zakresie której odbywa przygotowanie zawodowe

Z kolei rozwiązanie umowy z młodocianym bez zachowania okresu wypowiedzenia przez pracodawcę dopuszczalne jest:
na ogólnych zasadach, z przyczyn określonych w art. 52 § 1 oraz art. 53 § 1 k.p.,
● na mocy porozumienia między stronami.

Urlop pracownika młodocianego

Pracownik młodociany uzyskuje prawo do urlopu wypoczynkowego z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy w wymiarze 12 dni roboczych.

Z upływem zaś roku pracy pracownik młodociany uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 26 dni roboczych. Przy czym w roku kalendarzowym, w którym kończy 18 lat ma prawo do urlopu w wymiarze 20 dni roboczych, jeżeli prawo do urlopu uzyskał przed ukończeniem 18 lat.

Młodocianemu uczęszczającemu do szkoły należy udzielić urlopu w okresie ferii szkolnych. W sytuacji, gdy pracownik taki nie nabył jeszcze prawa do urlopu wypoczynkowego pracodawca może, na jego wniosek, udzielić urlopu w okresie ferii szkolnych zaliczkowo jak również zobowiązany jest, na wniosek młodocianego, udzielić mu w okresie ferii szkolnych urlopu bezpłatnego w wymiarze nieprzekraczającym łącznie z urlopem wypoczynkowym 2 miesięcy.

Czas pracy pracownika młodocianego

Zgodnie z art. 202 Kodeksu pracy czas pracy młodocianego nie może przekraczać:

 • 6 godzin na dobę – dla młodocianego w wieku do 16 lat;
 • 8 godzin na dobę – dla młodocianego w wieku powyżej 16 lat;

! Pracodawca musi przy tym jednak pamiętać, że:

 • do czasu pracy pracownika młodocianego wlicza się czas nauki w wymiarze wynikającym z obowiązkowego programu zajęć szkolnych, bez względu na to, czy odbywa się ona w godzinach pracy;
 • jeżeli dobowy wymiar czasu pracy młodocianego jest dłuższy niż 4,5 godziny obowiązkowo należy wprowadzić przerwę trwającą nieprzerwanie 30 minut, wliczaną do czasu pracy;
 • młodocianego nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych;
 • młodocianego nie wolno zatrudniać w porze nocnej (pomiędzy godzinami 22.00 a 6.00);
 • przerwa w pracy młodocianego obejmująca porę nocną  powinna trwać nieprzerwanie nie mniej niż 14 godzin;
 • młodocianemu przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 48 godzin nieprzerwanego odpoczynku, który powinien obejmować niedzielę;

dodatkowo, w przypadku pracowników zatrudnionych do wykonywania prac lekkich należy pamiętać, że:

 • maksymalny tygodniowy wymiar czasu pracy w okresie odbywania zajęć szkolnych wynosi 12 godzin;
 • norma dobowa w dniu, w którym odbywają się zajęcia szkolne, nie może przekraczać 2 godzin;
 • w okresie ferii szkolnych tygodniowy wymiar czasu pracy nie może przekraczać 35 godzin, a dobowy – 7 godzin;
 • w przypadku osób, które nie osiągnęły 16 lat, norma dobowa jest skrócona do 6 godzin;
 • określone powyżej normy czasu pracy nie mogą zostać przekroczone również wówczas, gdy młodociany zatrudniony jest u kilku pracodawców.


Podstawa prawna:

Art. 190-206 Kodeksu pracy
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.05.1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania z późn. zm.

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here