Zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia

Zgodnie z art. 184 kodeksu pracy za okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek macierzyński na zasadach ogólnych  określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Owa ustawa stanowi, że zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego:

1) urodziła dziecko;

2) przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10 roku życia, i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia;

3) przyjęła na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku  dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10 roku życia.

Co jednak z zasiłkiem macierzyńskim dla mamy po ustaniu zatrudnienia ?

Ustanie zatrudnienia a prawo do zasiłku macierzyńskiego

Prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu zatrudnienia (ustaniu ubezpieczenia chorobowego) doprecyzowuje art. 30 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zgodnie z tym przepisem zasiłek macierzyński przysługuje również:

 1. W razie urodzenia dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie to ustało w okresie ciąży:
  wskutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy;
  z naruszeniem przepisów prawa, stwierdzonym prawomocnym orzeczeniem sądu (zasiłek macierzyński będzie wypłacany przez ZUS, przez okres podstawowy, skrócony o 2 tygodnie).
 2. Ubezpieczonej będącej pracownicą, z którą rozwiązano stosunek pracy w okresie ciąży z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy i której nie zapewniono innego zatrudnienia (do dnia porodu przysługuje zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, a od dnia porodu zasiłek macierzyński w podstawowym wymiarze, skróconym o 2 tygodnie).
 3. Ubezpieczonej będącej pracownicą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę na czas określony, z którą umowa o pracę na podstawie art. 177 § 3 Kodeksu pracy została przedłużona do dnia porodu – przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia.

! Jeżeli tytuł do ubezpieczenia społecznego wygasł w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego  za niewykorzystaną część urlopu zasiłek wypłaci Zakład Ubezpieczeń Społecznych, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.

Przykład 1.

W wyniku ogłoszenia upadłości pracodawcy z pracownicą będącą w okresie ciąży rozwiązano stosunek pracy i nie zapewniono innego zatrudnienia. Czy należy jej się zasiłek macierzyński:

Odp.: Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa pracownicy przysługuje zasiłek macierzyński (zarówno do dnia porodu jak i po porodzie w podstawowym wymiarze, skróconym o 2 tygodnie).

Przykład 2.

Pracownica zatrudniona w oparciu o umowę o pracę na czas określony przebywa na zasiłku macierzyński po urodzeniu dziecka. Pracodawca nie przedłuża umowy o pracę w związku z czym wygasa tytuł do ubezpieczenia. Co z niewykorzystanym zasiłkiem macierzyńskim ?

Odp.:  Za niewykorzystaną część urlopu zasiłek wypłaci Zakład Ubezpieczeń Społecznych, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.

Przykład 3.

Z pracownicą będącą w ciąży rozwiązano stosunek pracy z naruszeniem przepisów prawa, stwierdzonym prawomocnym orzeczeniem sądu. Czy będzie miała w takiej sytuacji wypłacony zasiłek macierzyński i kto go wypłaci ?

Odp.: Zasiłek macierzyński będzie wypłacany pracownicy przez ZUS, przez okres podstawowy, skrócony o 2 tygodnie.

Zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia –wymagane dokumenty

Aby otrzymać zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia należy odpowiednio udokumentować zarówno fakt ciąży, urodzenia/przyjęcia na wychowanie dziecka jak również fakt i okoliczności zakończenia stosunku pracy. Wymagane dokumenty to:

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
 • zaświadczenie płatnika składek (pracodawcy) wystawione na druku ZUS Z-3.
 • oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych osoby przebywającej na urlopie wychowawczym/ osoby pobierającej zasiłek macierzyński/osoby pobierającej zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,

dodatkowo jeżeli rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa:

 • prawomocne orzeczenie sądu o rozwiązaniu stosunku pracy z naruszeniem przepisów prawa,
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan ciąży w okresie zatrudnienia,

dodatkowo jeżeli rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy:

 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan ciąży w okresie zatrudnienia,
 • świadectwo pracy albo inny dokument potwierdzający rozwiązanie stosunku pracy z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, w przypadku gdy umowa o pracę została przedłużona do dnia porodu – świadectwo pracy lub inny dokument stwierdzający rodzaj zawartej umowy o pracę i datę rozwiązania stosunku pracy.


Podstawa prawna:

Art. 184 Kodeksu pracy

Art. 29; art. 30 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here