Zatrudnianie cudzoziemców po 1 stycznia 2018 r.

Wraz z rozpoczęciem bieżącego roku zaczęły obowiązywać nowe regulacje odnoszące się do kwestii zatrudniania cudzoziemców spoza Unii Europejskiej. O czym mówią aktualne przepisy, co wprowadzają, czy będą ułatwiać czy utrudniać zatrudnianie obcokrajowców ??? Odpowiedzi w poniższym artykule.

Jakie zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców od 1 stycznia 2018 r. ?

Od 1 stycznia 2018 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców z państw spoza UE/EOG do polskiego rynku pracy. Zmiany dotyczą głównie pracy krótkoterminowej i sezonowej.

Oświadczenia – zasady

Tylko do końca grudnia 2017 r. możliwe było zarejestrowanie – na starych zasadach- oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi jednego z 6 państw (Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy) przewidujących pracę cudzoziemca nie dłużej niż do końca 2018 r. (na okres do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy). W związku z tym do końca 2018 r. praca cudzoziemca będzie mogła być wykonywana na  podstawie oświadczeń zarejestrowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy w 2017 r.

Wnioski zaś o wydanie wizy w związku z oświadczeniem zarejestrowanym w 2017 r. będą rozpatrywane na dotychczasowych zasadach, jeśli zostaną złożone przed 31 października 2018 r.

Po 1 stycznia 2018 r. – oświadczenia i zezwolenia na pracę sezonową

Od 1 stycznia 2018 r. oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi są rejestrowane tylko w przypadku prac nie-sezonowych wykonywanych przez obywateli tych samych 6 państw (do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy).

Jednocześnie jest możliwość ubiegania się o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (do 9 miesięcy w roku kalendarzowym) dla obywateli wszystkich państw trzecich. Pierwszym dniem od którego należy liczyć ten termin jest dzień wjazdu cudzoziemca do krajów Unii Europejskiej. Nadal sprawy te prowadzą powiatowe urzędy pracy. Istotną zmianą jest fakt, że zezwolenia na pracę sezonową wydaje starosta, a nie tak jak to do tej pory miało miejsce wojewoda. Starosta na wydanie decyzji o zezwoleniu cudzoziemcowi na pracę sezonową bądź też odmowę wydania zezwolenia ma od 7 do 30 dni (w zależności od procedury która znajdzie zastosowanie w konkretnym przypadku). Termin ten zależny jest od tego czy starosta będzie musiał dokonywać czynności wyjaśniających czy nie.

Wprowadzone zostały także zezwolenia wielosezonowe przewidujące możliwość uzyskania przez pracodawcę zezwolenia dla obywateli niektórych krajów. Maksymalny termin to 9 miesięcy w ciągu ostatnich 12 miesięcy roku kalendarzowego w ciągu maksymalnie kolejnych 3 lat. Po upływie tego okresu można będzie wystąpić o kolejne zezwolenie wielosezonowe.

Starosta został także wyposażony w kompetencje w zakresie uchylenia zezwolenia, jednak tylko w ściśle określonych przypadkach tj. zawarcia we wniosku nieprawdziwych informacji, zeznania nieprawdy, zatajenia pewnych okoliczności, podrobienia dokumentu.

Wydawanie zezwolenia na pracę

Do końca 2017 r., rejestrowanie oświadczeń było bezpłatne. Po nowym roku pracodawca musi zapłacić 30 zł, zarówno za wniosek o wpis oświadczenia, jak i wydanie zezwolenia na pracę sezonową. Co ważne, urząd może odmówić ich wydania.

Możliwość odmowy istnieje wówczas, gdy pracodawca:

  • nie prowadzi faktycznej działalności,
  • był karany ze względu na łamanie praw pracowniczych,
  • jeżeli nie reguluje swoich zobowiązań podatkowych,
  • nie płaci składek na ubezpieczenia społeczne, chociaż jest zobowiązany takie składki wpłacać.

!!! Urzędy będą też dokładniej sprawdzać, czy oświadczenie nie jest rejestrowane dla pozoru.

Nowe przepisy przewidują także pewną zasadę pierwszeństwa dla osób, które w okresie ostatnich 5 lat pracowały w Polsce przy pracach sezonowych dla danego pracodawcy, mianowicie wnioski dotyczące w/w osób zostaną rozpoznane w pierwszej kolejności.

Zasada pierwszeństwa nie znajdzie zastosowania w sytuacjach, w których cudzoziemiec we wskazanym powyżej okresie wykonywał prace sezonowe jednak na podstawie umowy cywilnoprawnej (zlecenie, dzieło…), a nie na podstawie umowy o pracę.

Umowa z cudzoziemcem

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, także w przypadku powierzenia pracy cudzoziemcowi zwolnionemu z obowiązku posiadania zezwolenia  na pracę, jest obowiązany do zawarcia z cudzoziemcem umowy w formie pisemnej. Przed podpisaniem tej umowy, musi przedstawić cudzoziemcowi jej tłumaczenie na język dla niego zrozumiały.Podstawa prawna:

§ 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. poz. 588).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 poz. 1543).

 

 

 

 

 

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here