Zatrudnianie młodocianych po 1 września 2018 r. – wiek, czas pracy, urlop

Zatrudniasz lub planujesz przyjąć do grona Twoich pracowników młodocianego ? Dowiedz się jakie obowiązki temu towarzyszą, na co zwrócić uwagę w kwestiach planowania pracy czy rozliczania, jakie zmiany nastąpią od 1 września 2018 r.

Definicja pracownika młodocianego

W aktualnie obowiązującym stanie prawnym młodocianym jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Zgodnie jednak ze zmianą, która ma wejść w życie 1 września 2018 r. za pracownika młodocianego uznawać będziemy osobę, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Generalnie zabronione zatem (jest) będzie zatrudnianie kogoś poniżej (16 roku życia) 15 roku życia.

Prawo dopuszcza jednak wyjątkowo możliwość zatrudnienia młodocianych którzy:

  • nie ukończyli gimnazjum,
  • ukończyli gimnazjum a nie mają 16 lat,
  • nie ukończyli gimnazjum a nie mają 16 lat.

Poza tymi wyjątkami można zatrudniać tylko młodocianych, którzy ukończyli co najmniej gimnazjum i przedstawią zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.

Warto także pamiętać, że młodociany nie posiadający kwalifikacji zawodowych, może być zatrudniony jedynie w celu tzw. przygotowania zawodowego. Może ono odbywać się w formie nauki zawodu, przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub rzemieślniczego przygotowania zawodu. Zatrudnienie młodocianego w innym celu niż nauka zawodu jest możliwe tylko przy pracach lekkich, z którymi pracodawca zobowiązany jest uprzednio zapoznać pracownika.

Pracownik młodociany – umowa, czas pracy, urlop

Umowa

Co do zasady pracodawca powinien zawrzeć z młodocianym umowę na czas nieokreślony. Wyjątkowo jednak przedsiębiorca, który zatrudnia większa liczbę osób młodocianych, może podpisywać umowy czas określony, jednak na okres nie krótszy niż czas kształcenia, czyli 36 miesięcy. Do ukończenia 18 lat mło­dociany ma bowiem obowiązek się dokształcać. Czas nauki młodocianego wlicza się do jego czasu pracy, bez względu na to, czy odbywa się w jego godzi­nach pracy.

Czas pracy

Czas pracy osoby młodocianej w wieku do lat 16 nie może przekraczać 6 godzin na dobę, zaś powyżej 16 lat 8 godzin na dobę. Przy czym należy pamiętać, że do czasu pracy młodocianego wlicza się czas nauki w wymiarze, który wynika z obowiązkowego programu zajęć szkolnych, bez względu na to czy odbywa się ona w godzinach pracy. Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy młodocianego jest dłuższy niż 4,5 godziny należy także pamiętać o obowiązku wprowadzenia przerwy trwającej nieprzerwanie co najmniej 30 minut, która wliczana jest do czasu pracy.

!!! Zatrudnianie młodocianego w godzinach nadliczbowych jak również w porze nocnej jest zabronione.

Przerwa w pracy młodocianego obejmująca porę nocną powinna trwać nieprzerwanie nie mniej niż 14 godzin zaś w każdym tygodniu młodociany ma prawo do co najmniej 48 godzin nieprzerwanego odpoczynku, który powinien obejmować niedzielę.

Urlop

Młodociany z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 12 dni roboczych. Z upływem roku uzyskuje zaś prawo do urlopu w wymiarze 26 dni roboczych. Przy czym w roku kalendarzowym, w którym kończy on 18 lat, ma prawo do urlopu w wielkości 20 dni roboczych, jeżeli prawo do urlopu uzyskał przed ukończeniem 18 r. ż. Ponadto pracodawca musi pamiętać, że młodocianemu uczęszczającemu do szkoły należy udzielić urlopu w okresie ferii szkolnych. Można to uczynić także zaliczkowo.

Pracodawca jest zobowiązany na wniosek młodocianego, ucznia szkoły dla pracujących  udzielić w okresie ferii szkolnych urlopu bezpłatnego w  wymiarze nieprzekraczającym łącznie z urlopem wypoczynkowym 2 miesięcy. Należy wówczas pamiętać, że okres urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Wynagrodzenie pracownika młodocianego

Pracownik młodociany w okresie nauki zawodu ma prawo do otrzymania wynagrodzenia obliczanego w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Powinno ono wynosić:

  • nie mniej niż 4 % w pierwszym roku nauki,
  • nie mniej niż 5 % w drugim roku nauki,
  • nie mniej niż 6 % w trzecim roku nauki.

Młodocianemu zaś, który odbywa przyuczenie do wykonywania określonej pracy, przysługuje nie mniej niż 4 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Przykładowo:

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w III kwartale 2017 r. wyniosło – 4.255,59 zł. W związku z tym młodociany powinien otrzymać wynagrodzenie w wysokości:

170,22 zł – w I roku nauki,

212,78 zł – w II roku nauki,

255,34 zł – w III roku nauki,

Okres obowiązywania wskazanej wysokości wynagrodzenia: 01.12.2017-28.02.2018.Podstawa prawna:

Art. 190-206 Kodeksu pracy.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. 2014, poz. 232).

Monitor Polski z 2017 r. poz. 1012.

 

 

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here