Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce-zmiany

Zatrudniasz lub masz w planach zatrudnianie cudzoziemców??? Zapoznaj się z proponowanym przez rząd projektem ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Projekt przedłożony został przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 14 marca 2017.

Sprawdź czy dotyczy Twojego przedsiębiorstwa i zatrudnianych przez Ciebie pracowników.

Jakie zmiany zapowiada projekt ?

W projekcie dotyczącym nowelizacji wyżej wskazanej ustawy przede wszystkim określono nowe zasady przyjmowania w Polsce cudzoziemców do prac sezonowych i krótkoterminowych. Stworzono także podstawy do wymiany danych dotyczących wykonywania pracy przez cudzoziemców pomiędzy urzędami.

Zmiany polegać mają na:

  1. Wprowadzeniu dodatkowego typu zezwolenia na pracę sezonową, które będzie wydawane przez starostę. Oznacza to szybsze procedowanie niż w przypadku zezwoleń na pracę wydawanych przez wojewodę. Cudzoziemiec będzie mógł wykonywać pracę sezonową przez 9 miesięcy w roku kalendarzowym.
  1. Ujednolicenie warunków wydawania zezwoleń na pracę.
  1. Uszczelnieniu procedury związanej z wykonywaniem pracy krótkoterminowej (do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy) przez obywateli 6 państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy na podstawie oświadczeń zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy. Przy czym nowa procedura jest oparta na solidniejszych podstawach prawnych i zawiera mechanizmy zabezpieczające przed nadużyciami, tj. możliwość odmowy wpisu do ewidencji oświadczeń (w drodze decyzji zaskarżalnej do ministra właściwego ds. pracy) i obowiązek informacyjny o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca.
  1. Utrzymaniu – w ograniczonym zakresie – preferencyjnych rozwiązań dla obywateli wybranych państw. Utrzymane zostaną preferencje dla obywateli 6 państw, w tym Ukrainy, które korzystają obecnie z tzw. procedury oświadczeniowej. Ułatwienia te polegają na zwolnieniu z tzw. testu rynku pracy, możliwości uzyskania wpisu wielosezonowego (do 3 lat) oraz możliwości powierzenia innej pracy niż sezonowa na okres do 30 dni.
  1. Wprowadzeniu rozwiązań zachęcających do zatrudniania cudzoziemców na podstawie umowy o pracę. Jeśli pracodawca powierzający taką pracę cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia będzie chciał kontynuować tę współpracę i wystąpi dla niego o zezwolenie na pracę lub cudzoziemiec będzie ubiegał się o zezwolenie na pobyt czasowy  i pracę – praca wykonywana w procedurze będzie uznawana za legalną. Pozwoli to na nieprzerwane wykonywanie pracy na rzecz danego pracodawcy, niezależnie od trwania procedury.
  1. Wprowadzeniu opłaty za złożenie wniosku o zezwolenie na pracę sezonową oraz w związku z rejestracją oświadczenia. Opłata w obu przypadkach wyniesie 30 zł, czyli znacznie mniej niż za zezwolenie na pracę wydawane przez wojewodów, gdzie wynosi ona 100 zł.

Jaki cel mają zmiany ?

Proponowane zmiany mają głównie zapobiegać nadużyciom w zatrudnianiu cudzoziemców na podstawie oświadczeń, a w szczególności na ich rejestracji mimo braku możliwości i zamiaru zatrudnienia cudzoziemca (tzw. zjawisko handlu oświadczeniami). Chodzi o to, że wiele osób nie podejmuje pracy w Polsce i prawdopodobnie wyjeżdża do innych krajów Unii Europejskiej, wykorzystując oświadczenie i wydaną na tej podstawie polską wizę pozwalającą na pobyt w strefie Schengen przez 90 dni.

Proponowane przepisy dostosowują również krajowe prawo do unijnej dyrektywy w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich (spoza UE) w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego.

Ponadto zmiany są ważne również dla uszczelnienia procedury związanej z wykonywaniem pracy krótkoterminowej (do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy) przez obywateli 6 państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy na podstawie oświadczeń zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy oraz zachęcenia pracodawców do zatrudniania cudzoziemców w oparciu  o umowę o pracę.

Od kiedy nowe zasady zatrudniania cudzoziemców ?

Nowe regulacje mają obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. Natomiast do końca 2018 r. będzie obowiązywał okres przejściowy na pracę na podstawie oświadczeń zarejestrowanych wcześniej, także dla prac sezonowych.

 Podstawa prawna:

Projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 14.03.2017r.

 

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here