Zatrudnienie kierowcy wymagane dokumenty

Zatrudnienie kierowcy a wymogi formalne czyli jak przyjąć pracownika na stanowisko kierowcy to temat niniejszego artykułu. Podpowiadamy w nim jakie dokumenty pracodawca musi sprawdzić i czego może a czego zobowiązany jest wymagać od potencjalnego kandydata.

Akta osobowe kierowcy

Po pierwsze każdy pracodawca zatrudniając kierowcę, podobnie jak w przypadku innych pracowników, zobowiązany jest do założenia i prowadzenia tzw. akt osobowych pracownika. Składają się one z trzech części i prowadzone są na zasadach określonych w Kodeksie Pracy oraz Rozporządzeniu Ministra ds. Pracy i Polityki Społecznej.

Aby  odpowiednio określić wszystkie  uprawnienia nowo zatrudnianego pracownika (np. wymiar przysługującego urlopu wypoczynkowego) jak również odpowiednio przeprowadzić całą procedurę zatrudnienia pracodawca musi posiadać następujące dokumenty:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy;
 • dokumenty potwierdzające poprzednie okresy zatrudnienia przyjmowanego (m.in. świadectwa pracy);
 • zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje oraz uprawnienia
  (w zależności  od stanowiska i specyfiki pracy);
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia pracy na określonym wcześniej stanowisku;
 • szkolenie BHP (pracownik na stanowisko kierowcy powinien odbywać takie szkolenie co trzy lata , zaś w przypadku kierowcy ADR raz w roku).;
 • podpisana przez pracownika i pracodawcę umowa o pracę
  (w przypadku kierowcy określając miejsce jego pracy należy dostosować obszar geograficzny, na którym kierowca będzie realizował swoje obowiązki)
  ;
 • oświadczenia podpisane przez pracownika stwierdzające jego zapoznanie się z obowiązującymi regulaminami, zakresem obowiązków i uprawnień, tekstami przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu i przeciwdziałaniu mobbingowi, przepisami związanymi z zakresem czasu jazdy, przerw i odpoczynku,z oceną ryzyka wynikającą z zajmowania określonego stanowiska (udostępnienie karty oceny ryzyka).
 • potwierdzenie złożonego druku ZUS ZUA poświadczającego zarejestrowanie nowego pracownika z ZUSie;
 • założona karta ewidencji czasu pracy;
 • oświadczenia pracownika dla celów odliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz o przekazywaniu wynagrodzenia na określony przez niego numer konta bankowego ;

Do wyżej wymienionych dokumentów mogą zostać także dołączone inne nieobowiązkowe, których jednak pracodawca może w pewnych sytuacjach wymagać.

Jakie kwalifikacje musi posiadać kierowca ?

Pracownicy wykonujący zawód kierowcy muszą posiadać wymagane kwalifikacje, poświadczone oczywiście odpowiednimi dokumentami. Podstawowym dokumentem jest prawo jazdy, które określa kategorie pojazdów, do prowadzenia których pracownik ma uprawnienia. Kierowca, który ma kategorię C lub D ma obowiązek przedstawić pracodawcy także dokument potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego (świadectwo kwalifikacji zawodowej).

Kierowcy zawodowi są zobowiązani do odbywania szkoleń okresowych (odrębnie dla kierowców wykonujących przewóz rzeczy, odrębnie zaś dla wykonujących przewozy osobowe). Pierwsze szkolenie kierowca musi przejść w ciągu 5 lat od uzyskania kwalifikacji wstępnej i powtarzać je co 5 lat. Przed zawarciem umowy o pracę pracodawca zobowiązany jest skierować kandydata na badania lekarskie. W przypadku posiadania przez kierowcę kategorii A1, A2, AM, B1, B lub B+E wystarczą badania profilaktyczne.
U kierowców prowadzących zaś pojazdy, dla których wymaga na jest kategoria C lub D wymagane jest poddanie się badaniom lekarskim z art. 39j ustawy o transporcie drogowym oraz badaniom psychologicznym z art. 39k nie rzadziej niż co 5 lat.

Równie istotnym dokumentem jest oświadczenie o dodatkowym zatrudnieniu, które pracownik-kierowca powinien złożyć pisemnie. Musi z niego wynikać wymiar zatrudnienia u innego pracodawcy albo informacja o nie pozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy oraz liczba godzin wykonywanych przewozów drogowych na podstawie innej niż stosunek pracy. Pracodawca musi odebrać od każdego z kierowców stosowne oświadczenie i przechowywać je w aktach osobowych pracownika.Podstawa prawna:

Kodeks pracy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here