Zatrudnienie pracownika a obowiązki pracodawcy

Proces przyjęcia nowego pracownika wymaga przestrzegania wielu przepisów na wszystkich etapach zatrudnienia-począwszy od rozpatrzenia oferty aż po wydanie świadectwa pracy. Ponieważ nie jest to, jakby się wydawało, procedura szybka i prosta warto wiedzieć jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy.  Częściowo mają one charakter czynności jednorazowych, związanych bezpośrednio z przyjęciem do pracy (te właśnie zostały opisane poniżej), częściowo zaś muszą być wykonywane systematycznie przez cały okres zatrudnienia. Z pewnością zarówno dla zatrudnianego jak i zatrudniającego artykuł zawiera sporą dawkę pomocnych informacji dlatego zachęcam do krótkiej lektury.

Zatrudnienie nowego pracownika krok po kroku

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy oraz z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych do podstawowych obowiązków pracodawcy względem nowo zatrudnianego pracownika należą:

 • Zapoznanie osoby podejmującej pracę z zakresem obowiązków, podstawowymi uprawnieniami, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku;
 •  Przeprowadzenie wstępnych szkoleń BHP;
 • Skierowanie przyjmowanego pracownika na wstępne badania lekarskie;
 • Osobom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły zawodowej lub wyższej zapewnienie warunków sprzyjających przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy;
 • Założenie, prowadzenie oraz właściwe przechowywanie akt osobowych oraz dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy;
 • Zapoznanie nowego pracownika z regulaminami pracy i wynagradzania oraz tekstem przepisów dotyczących przeciwdziałaniu mobbingowi;
 • Zgłoszenie nowo zatrudnionego do obowiązkowych ubezpieczeń w ZUS ;

Biorąc powyższe pod uwagę proces zatrudniania nowego pracownika krok po kroku przedstawić można w następujących etapach:

 1. Weryfikacja danych przyszłego pracownika na podstawie kwestionariusza osobowego oraz dostarczonych dokumentów (np. świadectw pracy, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.);
 2. Podpisanie umowy o pracę (pracodawca zobowiązany jest podpisać umowę z pracownikiem przed rozpoczęciem wykonywania przez niego czynności na stanowisku pracy);
 3. Zapoznanie pracownika z zakresem obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonym/ch stanowisku/ach , z podstawowymi uprawnieniami oraz regulaminami pracy i wynagradzania;
 4. Skierowanie pracownika na wstępne badania lekarskie (bez orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy na określonym stanowisku pracodawca nie może dopuścić pracownika do wykonywania pracy);
 5. Przeprowadzenie ogólnego i stanowiskowego instruktażu BHP (podobnie jak w przypadku badań lekarskich szkolenie BHP jest obowiązkowe przed podjęciem jakichkolwiek czynności pracowniczych);
 6. Zgłoszenie pracownika do ZUS (pracodawca na zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego ma 7 dni od daty rozpoczęcia pracy przez nowo zatrudnionego);
 7. Założenie oraz właściwe prowadzenie i przechowywanie akt osobowych oraz dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy;
 8. Przekazanie pracownikowi odzieży ochronnej (w zależności od stanowiska pracy).

Dokumenty potrzebne przy zatrudnieniu pracownika

Aby  odpowiednio określić wszystkie  uprawnienia nowo zatrudnianego pracownika (np. wymiar przysługującego urlopu wypoczynkowego) jak również odpowiednio przeprowadzić całą procedurę zatrudnienia pracodawca musi posiadać następujące dokumenty:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy;
 • dokumenty potwierdzające poprzednie okresy zatrudnienia przyjmowanego (m.in. świadectwa pracy);
 • zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje oraz uprawnienia (w zależności  od stanowiska i specyfiki pracy);
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia pracy na określonym wcześniej stanowisku;
 • instruktaż BHP;
 • podpisana przez pracownika i pracodawcę umowa o pracę;
 • oświadczenia podpisane przez pracownika stwierdzające jego zapoznanie się z obowiązującymi regulaminami, zakresem obowiązków i uprawnień, tekstami przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu i przeciwdziałaniu mobbingowi, w przypadku prac o szczególnym charakterze również z zagrożeniami i oceną ryzyka wynikającymi z zajmowania określonego stanowiska.
 • potwierdzenie złożonego druku ZUS ZUA poświadczającego zarejestrowanie nowego pracownika z ZUSie;
 • założona karta ewidencji czasu pracy;
 • oświadczenia pracownika dla celów odliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz o przekazywaniu wynagrodzenia na określony przez niego numer konta bankowego ;


Podstawa prawna:

Kodeks pracy

Ustawa z dnia 13.10.1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (z późn. zm.)

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here