ZFŚS – kiedy, dlaczego i kto go tworzy?

Dofinansowanie do wakacji, zakładowe obiekty socjalne, żłobki, kluby dziecięce… czyli kiedy, po co i dla kogo pracodawca tworzy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ? Czy może go zlikwidować lub zastąpić świadczeniami urlopowymi ?

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kto i kiedy go tworzy ?

Obowiązek tworzenia Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych mają pracodawcy:

  • zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty,
  • prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników.

U pozostałych pracodawców tworzenie ZFŚS jest fakultatywne, przy czym pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku:

  • co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, tworzą Fundusz na wniosek zakładowej organizacji związkowej,
  • mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą tworzyć Fundusz do wysokości i na zasadach określonych w ustawie lub mogą wypłacać raz w roku świadczenie urlopowe każdemu pracownikowi, który korzysta z co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych urlopu wypoczynkowego.

Pracodawcy, którzy nie tworzą Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz nie wypłacają świadczenia urlopowego przekazują taką informację pracownikom w pierwszym miesiącu danego roku kalendarzowego, w sposób przyjęty u danego pracodawcy jeżeli nie są objęci układem zbiorowym pracy oraz nie są zobowiązani do wydania regulaminu wynagradzania.

ZFŚŚ – kiedy możliwa jest jego likwidacja ?

Każdy pracodawca spoza sektora finansów publicznych ma prawo do rezygnacji z tworzenia ZFŚS. Aby można było jednak decyzję o likwidacji Funduszu wprowadzić do układu zbiorowego pracy lub regulaminu wynagradzania pracodawca musi uzyskać pisemną zgodę zakładowej organizacji związkowej, a jeżeli takowa nie istnieje, reprezentanta pracowników.

Pracodawca, który nie ma regulaminu wynagradzania decyduje sam o rezygnacji z ZFŚS/zaprzestaniu wypłaty świadczenia urlopowego podając swoją decyzję do wiadomości pracowników.

Pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty rezygnując z ZFŚS nie mogą ,,w zamian” wypłacać swoim pracownikom świadczeń urlopowych.

W jakim celu tworzony jest ZFŚS ?

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzony jest celem gromadzenia środków pieniężnych przeznaczanych następnie na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, przy czym:

  • działalność socjalna oznacza usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej– rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową;
  • zakładowe obiekty socjalne to ośrodki wczasowe i kolonijne, domy wypoczynkowe, sanatoria, ogrody działkowe, obiekty sportowo-rekreacyjne, żłobki, kluby dziecięce i przedszkola oraz obiekty służące działalności kulturalnej;
  • osoby uprawnione do korzystania z Funduszu to pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści – byli pracownicy i ich rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał, w regulaminie ustalonym z zakładową organizacją związkową lub z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów, prawo korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z ZFŚS;

!!! Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z ZFŚS uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 04.03.1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. 1994 nr 43 poz. 163 z późn. zm.)

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here