Zmiany w kodeksie pracy w 2018 roku

Każdy z nas doskonale wie, że nowy rok oznacza zmiany, nie tylko w cenach i naszych przezwyczajeniach ale także w przepisach. Od kilku miesięcy dość głośno i często mówi oraz pisze się o radykalnych modyfikacjach w kodeksie pracy. Czy pracownicy i pracodawcy powinni szykować się do wielkiej rewolucji ?

Co nowego w prawie pracy w 2018 r.

Rewolucyjnych zmian w kodeksie pracy póki co nie ma i jak zapowiada minister pracy nie będzie. Na rok 2018 zaplanowanych jest bowiem kilka przepisów, które dotyczą między innymi równego traktowania pracowników, przeciwdziałania mobbingowi, terminów związanych ze zgłaszaniem poprawek w świadectwach pracy czy większej ochronie pracowników zajmujących się wychowaniem dzieci. Na konkretne rozwiązania musimy jednak jeszcze poczekać, najprawdopodobniej do marca 2018 r. Pomimo wcześniejszych zapowiedzi oraz wielu spekulacji zmianie raczej nie ulegnie sposób wykorzystywania urlopów wypoczynkowych przez pracowników.

Zmianami w prawie pracy, które weszły (wejdą) w życie są:

  1. od 1 stycznia bieżącego roku jest zwiększona wysokość płacy minimalnej. Płaca minimalna wynosi obecnie 2100 złotych. To o 5% i jednocześnie o 100 złotych więcej niż w poprzednim roku.  Wraz ze wzrostem płacy minimalnej zwiększeniu ulegają także inne świadczenia, takie jak: odprawa przy zwolnieniu grupowym, dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za czas przestoju, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego.
  2. z początkiem 2018 r. wzrosła minimalna stawka godzinowa z 13 do 13,70 zł dla określonych umów cywilnoprawnych oraz samozatrudnionych, którzy jednoosobowo świadczą usługi dla firm.
  3. od 1 stycznia 2018 roku wszystkie składki przedsiębiorca opłaca jednym zwykłym przelewem. ZUS sam rozdzieli wpłatę na odpowiednie ubezpieczenia i fundusze. Zmieniło się również konto, na które należy wpłacać składki – każdy płatnik otrzymał swój własny, indywidualny numer rachunku składkowego, który zawiera numer NIP (ostatnie 10 cyfr). Dotychczasowe rachunki zostały zamknięte.
  4. od 1 stycznia 2018 roku oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi będą rejestrowane tylko w przypadku prac nie-sezonowych wykonywanych przez obywateli 6 państw: Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy (do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy).
    Jednocześnie będzie możliwość ubiegania się o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (do 9 miesięcy w roku kalendarzowym) dla obywateli wszystkich państw trzecich.
  5. od 1 marca 2018 roku zacznie się stopniowe ograniczanie handlu w niedziele. W tym roku sklepy otwarte będą w dwie niedziele w miesiącu (pierwszą i ostatnią).
  6. od 1 lipca 2018 r. lekarze będą wystawiać wyłącznie zwolnienia elektroniczne.

Propozycje zmian w kodeksie pracy w 2018 r.

Prezydent RP Andrzej Duda skierował do Sejmu RP projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Celem inicjatywy ustawodawczej Prezydenta RP jest wprowadzenie zmian ułatwiających pracownikom realizację uprawnień pracowniczych. Proponowane zmiany w kodeksie pracy dotyczą:

1)stworzenia otwartego katalogu przesłanek uzasadniających dyskryminację;

2) objęcia szczególną ochroną przed rozwiązaniem stosunku pracy pracowników-innych członków najbliższej rodziny, korzystających z urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego, oraz przyznania im uprawnień analogicznych do przysługujących pracownicom oraz pracownikom-ojcom wychowującym dziecko, korzystającym z tych urlopów;

3) umożliwienia, w przypadku mobbingu, dochodzenia od pracodawcy odszkodowania także w sytuacji, gdy pracownik nie rozwiązał stosunku pracy, ale – na skutek stosowanych wobec niego działań mobbingowych – poniósł konkretną szkodę;

4) wydłużenia terminu do wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy oraz skierowania żądania sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy, z 7 do 14 dni;

5) dodania regulacji, z której wprost wynika prawo do wystąpienia przez pracownika, w przypadku niewydania mu przez pracodawcę świadectwa pracy, z roszczeniem o zobowiązanie pracodawcy do wydania tego świadectwa do sądu pracy;

6) wprowadzenia możliwości wydania przez sąd orzeczenia zastępującego świadectwo pracy w przypadku bezskutecznej egzekucji orzeczenia zobowiązującego pracodawcę do wydania świadectwa pracy, zaprzestania działalności przez pracodawcę lub wystąpienia innych przyczyn uniemożliwiających wydanie przez pracodawcę świadectwa pracy;

7) zaostrzenia regulacji kodeksowej dotyczącej odpowiedzialności pracodawcy za niewydanie pracownikowi świadectwa pracy;

8)dostosowania brzmienia przepisu dotyczącego przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy do orzecznictwa sądowego. 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.

Prezydencki projekt ustawy  o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 czerwca 2017 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21. 09.2017 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw.


 

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here