Zmiany w kodeksie pracy

Nowelizacja kodeksu pracy od wielu miesięcy wywołuje dość sporo zamieszania oraz wyraźny chaos informacyjny. Nie wszystkie projekty rządu doczekają się jednak realizacji, a przynajmniej nie w najbliższym czasie. Od stycznia 2019r. będziemy mieć do czynienia z licznymi zmianami głównie w obszarze dokumentacji pracowniczej. Na czym polegają owe zmiany przedstawia poniższy artykuł.

Co nowego w kodeksie pracy od 1 stycznia 2019 roku ?

Zgodnie ze znowelizowanym kodeksem pracy od 01.01.2019 r. obowiązują następujące zmiany:

 1. Wypłata wynagrodzenia co do zasady na rachunek bankowy – pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania poza danymi osobowymi m.in. numeru rachunku płatniczego, na który dokonywana będzie wypłata wynagrodzenia. Nie oznacza to jednak, że pracownik nie ma możliwości decydowania o sposobie otrzymywania pensji. Jeżeli bowiem zatrudniony złoży wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych pracodawca będzie zobligowany go zaakceptować – bez wniosku pracownika wypłata wynagrodzenia dokonywana jest na rachunek płatniczy.
 2. Dokumentacja pracownicza w formie papierowej lub elektronicznej – pracodawca zobowiązany jest prowadzić i przechowywać w postaci papierowej lub elektronicznej dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników. Dokumentacja pracownicza prowadzona i przechowywana w postaci elektronicznej jest równoważna z dokumentacją pracowniczą prowadzoną i przechowywaną w postaci papierowej.
 3. Skrócony okres przechowywania dokumentacji pracowniczej – pracodawca zobowiązany jest przechowywać dokumentację pracowniczą w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności, integralności, kompletności oraz dostępności, w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem przez okres zatrudnienia, a także przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej tj.: Jeżeli przechowywana dokumentacja pracownicza może stanowić lub stanowi dowód w postępowaniu, a pracodawca jest stroną tego postępowania/ powziął wiadomość o wytoczeniu powództwa lub wszczęciu postępowania.
 4. Kontynuacja akt osobowych po ponownym zatrudnieniu – w przypadku ponownego nawiązania stosunku pracy z tym samym pracownikiem w okresie, o którym mowa w art. 94 pkt 9b (tj.:10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej tj.: Jeżeli przechowywana dokumentacja pracownicza może stanowić lub stanowi dowód w postępowaniu, a pracodawca jest stroną tego postępowania/ powziął wiadomość o wytoczeniu powództwa lub wszczęciu postępowania) pracodawca kontynuuje prowadzenie dla tego pracownika dotychczasowej dokumentacji pracowniczej. W sytuacji ponownego zatrudnienia okres przechowywania dokumentacji pracowniczej liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym kończący się najpóźniej stosunek pracy rozwiązał się lub wygasł.
 5. Nowy obowiązek informacyjny po rozwiązaniu/ wygaśnięciu stosunku pracy– w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracodawca wraz ze świadectwem pracy wydaje pracownikowi w postaci papierowej lub elektronicznej informację o:
  – okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej,
  – możliwości odbioru przez pracownika dokumentacji pracowniczej do końca miesiąca kalendarzowego następującego po upływie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej,
  – zniszczeniu dokumentacji pracowniczej w przypadku jej nieodebrania w okresie, o którym mowa w powyższym punkcie,
 6. Obowiązek zniszczenia dokumentacji pracowniczej – pracodawca niszczy dokumentację pracowniczą w sposób uniemożliwiający odtworzenie jej treści, w terminie do 12 miesięcy po upływie okresu przeznaczonego na odbiór dokumentacji pracowniczej. W terminie tym jednak, do czasu zniszczenia pracodawca może wydać dokumentację pracowniczą byłemu zatrudnionemu.
 7. Zmiana postaci prowadzenia dokumentacji jest możliwa – pracodawca może zmieniać postać, w której prowadzi i przechowuje dokumentację pracowniczą. Zmiana postaci dokumentacji pracowniczej z papierowej na elektroniczną następuje przez sporządzenie odwzorowania cyfrowego, w szczególności skanu, i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną pracodawcy lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym upoważnionej przez pracodawcę osoby, potwierdzającym zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem
  papierowym. Z kolei zmiana postaci dokumentacji pracowniczej z elektronicznej na
  papierową następuje przez sporządzenie wydruku i opatrzenie go podpisem
  pracodawcy lub osoby przez niego upoważnionej, potwierdzającym zgodność
  wydruku z dokumentem elektronicznym.
 8. Zmiana postaci prowadzenia dokumentacji wiąże się z obowiązkiem informacyjnym wobec pracowników – pracodawca informuje pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy o:
  – zmianie postaci prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej,
  – możliwości odbioru poprzedniej postaci dokumentacji pracowniczej w terminie 30 dni od dnia przekazania takiej informacji,
  Pracodawca zawiadamia w postaci papierowej lub elektronicznej byłego pracownika o możliwości odbioru poprzedniej postaci dokumentacji pracowniczej w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia. W przypadku śmierci pracownika lub byłego pracownika prawo
  odbioru poprzedniej postaci dokumentacji pracowniczej przysługuje określonym przez przepisy kodeksu pracy członkom rodziny.
 9. Obowiązek wydania dokumentacji pracowniczej – pracodawca zobligowany jest aby wydać kopię całości lub części dokumentacji pracowniczej na wniosek pracownika/ byłego pracownika/ członków rodziny określonych w przepisach kodeksu pracy, w przypadku śmierci zatrudnionego/ byłego zatrudnionego.
 10. Nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia dokumentacji pracowniczej – od 01.01.2019r. przestaje obowiązywać Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Zgodnie z nowelizacją kodeksu pracy wskazane rozporządzenie ma zostać zastąpione ,,nowym”.


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (z późn. zm.).

 

 

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here