Zmiany w PIT obowiązujące od 1.10.2019 r.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stała się faktem – co się zmienia i co poszczególne znowelizowane regulacje prawne oznaczają dla pracownika a co dla pracodawcy ? Zmieniona ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadza:

  • obniżenie stawki podatku,
  • zwiększenie kosztów uzyskania przychodów,
  • obniżenie kwoty zmniejszającej podatek.

Niższa stawka podatku

Od 1 października 2019 r. przychody podatników rozliczających się według skali podatkowej podlegać będą opodatkowaniu stawką 17 % (obniżenie z 18%) względem dochodów do kwoty 85 528 zł i 32% dla nadwyżki ponad tę wartość (tak jak dotychczas). Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i niektórych innych ustaw art. 32 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1)    za miesiące, w których dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy nie przekroczył kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali – 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu;
2)     za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali – 17% od tej części dochodu uzyskanego w tym miesiącu, która nie przekroczyła tej kwoty, i 32% od nadwyżki ponad kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali;”

Niższy PIT dotyczy podatników uzyskujących przychody m.in.:
* ze stosunku pracy,
* z umów cywilnoprawnych (dzieło, zlecenie),
* z działalności gospodarczej,
* z emerytury,
* z renty.

Warto zwrócić uwagę, że pomimo, iż art. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. (wskazanej w powyższym akapicie) wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. pracodawca zobowiązany jest stosować stawkę 17 % względem wypłat dokonanych w okresie 01.10.2019 – 31.12.2019 chyba, że pracownik złoży stosowne oświadczenie o stosowaniu stawki 17,75%. Wynika to z art. 6 ust. 1 – 2:

,,1. Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2019 r.:
1)     zamiast stawki 18% stosuje się stawkę 17%;
2)     kwota zmniejszająca podatek wynosi 525 zł 12 gr.
2. Na wniosek podatnika przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2019 r. płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33–35 i art. 41 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, zamiast stawki 17% stosują stawkę 17,75%”.

Zwiększone koszty uzyskania przychodów

Ważną zmianą dla pracownika wpływającą na wysokość wynagrodzenia jest również zwiększenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy:
,, Od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. miesięczne koszty uzyskania przychodów wynoszą:
1)     250 zł – w przypadku, o którym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1(dla osób zamieszkujących w tej samej miejscowości, w której znajduje się zakład pracy)
2)     300 zł – w przypadku, o którym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1(dla osób zamieszkujących poza miejscowością w której znajduje się zakład pracy i nie otrzymujących dodatku za rozłąkę).
2. Przy obliczaniu podatku za 2019 r. koszty uzyskania przychodów za rok podatkowy:
1)     wynoszą nie więcej niż 1 751 zł 25 gr – w przypadku, o którym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1;
2)     nie mogą przekroczyć łącznie 2 626 zł 54 gr – w przypadku, o którym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1;
3)     wynoszą łącznie nie więcej niż 2 151 zł 54 gr – w przypadku, o którym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1;
4)     nie mogą przekroczyć łącznie 3 226 zł 92 gr – w przypadku, o którym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1”.

Od 1 stycznia 2020 r. zacznie zaś obowiązywać art. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. zgodnie z którym art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymuje brzmienie:

„2. Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej:
1)     wynoszą 250 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3 000 zł – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
2)     nie mogą przekroczyć łącznie 4 500 zł za rok podatkowy – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
3)     wynoszą 300 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3 600 zł – w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę;
4)     nie mogą przekroczyć łącznie 5 400 zł za rok podatkowy – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.”

Obniżona kwota zmniejszająca podatek

Kolejną istotną regulacją  jest obniżenie kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 525,12 zł (43,76 zł miesięcznie). Zgodnie z art. 1 pkt. 3 ustawy nowelizującej dotychczasowej przepisy:

,,Kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w ust. 1, odliczana w rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7, lub w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, wynosi:

1)     1 360 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8 000 zł;
2)     1 360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:
834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł
– dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;
3)     525 zł 12 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
4)     525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:
525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł
– dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.”

Powyżej wskazany przepis wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 r.
Od 01.10.2019 r. obowiązuje art. 5 wskazujący, że:

,, Kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w ust. 1, za 2019 r. odliczana w rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1, lub w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 tej ustawy, wynosi:
1)     1 420 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8 000 zł;
2)     1 420 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:
871 zł 70 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł
– dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;
3)     548 zł 30 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
4)     548 zł 30 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:
548 zł 30 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł
– dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł”.

Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2019 r. zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 2: ,, kwota zmniejszająca podatek wynosi 525 zł 12 gr” (43,76 zł miesięcznie).

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
oraz niektórych innych ustaw

 

 

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here