Zmiany w składkach ZUS na 2018 rok

Od stycznia 2018 roku zmianie uległ system opłacania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Aktualnie płatnik reguluje swoje zobowiązania względem ubezpieczalni poprzez wykonanie tylko jednego przelewu na indywidualny rachunek składkowy. Nie jest to jedyna zmiana jaka pojawiła się w nowym roku. Co jeszcze dla przedsiębiorcy ,,przygotował ZUS” ? NOWĄ WYSOKOŚĆ SKŁADEK ZA PRZEDSIĘBIORCĘ!!!

Składki ZUS 2018 – PRZEDSIĘBIORCA (PEŁNY ZUS)

W tym roku przedsiębiorcy będą musieli zapłacić jeszcze wyższe składki na ZUS niż w latach poprzednich. Wraz z rosnącym przeciętnym wynagrodzeniem podwyższeniu ulegają bowiem także należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Standardowa składka jest w 2018 roku o 5,1 proc. wyższa aniżeli w roku ubiegłym. Ile dokładnie trzeba będzie zapłacić według nowych stawek ?

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2018 r. dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność, tj.:

  1. osób, które prowadzą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,
  2. twórców i artystów,
  3. osób, które prowadzą działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  4. wspólników jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
  5. osób, które prowadzą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty
  6. osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność

jest zadeklarowana kwota, nie niższa niż 2665,80 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego).

W związku z powyższym za miesiące styczeń – grudzień 2018 r. składka na ubezpieczenia społeczne wymienionych osób nie może być niższa od kwoty:

– 520,36 zł  (tj. 19,52%) – na ubezpieczenie emerytalne,

– 213,26 zł  (tj. 8%) – na ubezpieczenia rentowe,

– 65,31 zł  (tj. 2,45%) – na ubezpieczenie chorobowe,

– 47,98 zł (tj. 1,80%) – na ubezpieczenie wypadkowe – obowiązuje do                                                           31.03.2018r.
– 44,52 zł (tj. 1,67%) – obowiązuje od 01.04.2018r.
dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych.
W przypadku pozostałych ubezpieczonych wysokość składki należy obliczyć, przy czym jej wysokość ustalana jest indywidualnie).

Razem składki społeczne z chorobowym = 846,91 zł do 31.03.2018r.
843,45 zł od 01.04.2018r.

Razem składki społeczne bez chorobowego = 781,60 zł do 31.03.2018r.
778,14 zł od 01.04.2018r.

Ubezpieczenie zdrowotne

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw włącznie z wypłatami z zysku wyniosło 4739,91 zł. Podstawę do wyliczenia składki zdrowotnej stanowi 75 % tej sumy, czyli kwota 3554,93 zł. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi obecnie 9% podstawy wymiaru, zatem składka zdrowotna w okresie od stycznia do grudnia 2018 r. wynosi 319,94 zł.

Składkę w nowej wysokości – 319,94 zł przedsiębiorcy opłacą w lutym 2018 r., regulując należności za styczeń 2018 r.

!!! Podatnik ma prawo do odliczenia 7,75% z podstawy wymiaru na ubezpieczenie zdrowotne od podatku w ramach rozliczeń podatku od osób fizycznych. Oznacza to, że odliczeniu podlega kwota 275,51 zł miesięcznie.

Razem składki ZUS z chorobowym = 1232,16 zł do 31.03.2018r.
1228,70 zł od 01.04.2018r.

Razem składki ZUS bez chorobowego = 1166,85 zł do 31.03.2018r.
1163,39 zł od 01.04.2018r.

Pracodawcy, którzy mają obowiązek opłacać składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, opłacają ją w wysokości 0,10% podstawy wymiaru.

Płatnicy, którzy opłacają składki na Fundusz Pracy, opłacają składkę w wysokości 2,45% podstawy wymiaru.

Składki ZUS 2018 – PRZEDSIĘBIORCA (PREFERENCYJNE STAWKI)

Preferencyjna składka ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą – pierwsze 24 miesiące wzrosła o 6,6% względem składki z roku poprzedniego. Ile wobec tego trzeba zapłacić ?

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2018 roku dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych i:

  1. nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem
    w którym rozpoczęły wykonywanie tej działalności nie prowadziły pozarolniczej działalności,
  2. nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej,

jest zadeklarowana kwota, nie niższa niż 630 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2018 roku.)

W związku z powyższym za miesiące styczeń – grudzień 2018 r. składka na ubezpieczenia społeczne wymienionych osób nie może być niższa od kwoty:

– 122,98 zł  (tj. 19,52%) – na ubezpieczenie emerytalne,

– 50,40 zł  (tj. 8%) – na ubezpieczenia rentowe,

– 15,44 zł  (tj. 2,45%) – na ubezpieczenie chorobowe,

– 11,34 (tj. 1,8%) – na ubezpieczenie wypadkowe -obowiązuje do 31.03.2018r.
10,52 zł (tj. 1,67%) – obowiązuje od 01.04.2018r. (dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych. W przypadku pozostałych ubezpieczonych wysokość składki należy obliczyć, przy czym jej wysokość zależy od wysokości podstawy ustalenia.).

Razem składki społeczne z chorobowym = 200,16 zł do 31.03.2018r.
199,34 zł od 01.04.2018r.

Razem składki społeczne bez chorobowego = 184,72 zł od 01.04.2018r.
183,90 zł od 01.04.2018r.

Ubezpieczenie zdrowotne

Względem osób opłacających preferencyjny ZUS składki na ubezpieczenie zdrowotne oblicza się na takiej samej zasadzie jak u przedsiębiorcy opłacającego pełne składki.  Zatem składka zdrowotna w okresie od stycznia do grudnia 2018 r. wynosi 319,94 zł.

Składkę w nowej wysokości – 319,94 zł przedsiębiorcy opłacą w lutym 2018 r., regulując należności za styczeń 2018 r.

!!! Podatnik ma prawo do odliczenia 7,75% z podstawy wymiaru na ubezpieczenie zdrowotne od podatku w ramach rozliczeń podatku od osób fizycznych. Oznacza to, że odliczeniu podlega kwota 275,51 zł miesięcznie.

Razem składki ZUS z chorobowym = 520,10 zł do 31.03.2018r.
519,28 zł od 01.04.2018r.

Razem składki ZUS bez chorobowego = 504,66 zł do 31.03.2018r.
503,84 zł od 01.04.2018r.Podstawa prawna:

Art. 18a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.), zwana dalej ,,ustawą systemową”.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości stawki godzinowej w 2018 r. (Dz. U. poz. 1747).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. 2013 poz. 878).

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. 2009 r. nr 167, poz. 1322).

Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 29 grudnia 2017 r.w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na Fundusz Pracy za miesiące styczeń – grudzień 2018 r. dla niektórych grup ubezpieczonych.

Art. 29 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 lipca 2006 o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy(Dz. U. z 2016 r. poz. 1256, z późn. zm.).

Art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. u. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.) i art. 145 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here