Zmiany w wydawaniu świadectw pracy od września 2019

Mimo licznych zmian, które wprowadzane są w przepisach bardzo często, a ostatnio również dość szybko, wiele regulacji prawnych pozostaje niedoprecyzowana. Powoduje to mnóstwo problemów interpretacyjnych, a co za tym idzie budzi wiele niepewności co do tego czy dana praktyka przyjęta i stosowana przez kadrowców jest prawidłowa. Jeden z takich przepisów dotyczy terminu wydawania świadectw pracy. Jak zmieni się od 7 września 2019 roku ? Jakie jeszcze zmiany w zakresie świadectw pracy wprowadza znowelizowany kodeks pracy ?

Nowy termin wydawania świadectw pracy od 7 września 2019 roku

W aktualnym stanie prawnym art. 97 § 1 kodeksu pracy reguluje termin wydawania świadectw pracy w sposób następujący:

,,W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Świadectwo pracy dotyczy okresu lub okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy”.

Zgodnie zaś z nowelizacją, która będzie obowiązywać już od 7 września 2019 roku art. 97 § 1 będzie miał brzmienie:

,,W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188) albo doręcza je w inny sposób. Świadectwo pracy dotyczy okresu lub okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy”.

Z tak doprecyzowanym terminem jaki został określony na wystawienie świadectwa pracy w znowelizowanym kodeksie pracy już żaden kadrowiec nie powinien mieć problemu.

Inne zmiany dotyczące świadectwa pracy

Kolejna zmiana dotycząca świadectwa pracy, która będzie obowiązywała od 7 września 2019 roku dotyczy terminu w jakim pracownik może odwołać się z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy. Aktualnie pracownik ma na to 7 dni. Wskazuje to art. 97 § 2(1):

,,Pracownik może w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy”.

W nowym zaś brzmieniu wskazany artykuł reguluje, że:

,,Pracownik może w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy. W przypadku niezawiadomienia przez pracodawcę o odmowie sprostowania świadectwa pracy, żądanie sprostowania świadectwa pracy wnosi się do sądu pracy”.

Od 7 września 2019 roku zaczyna także obowiązywać nowo dodany art. 97(1) zgodnie z którym:

,,§ 1. W przypadku niewydania przez pracodawcę świadectwa pracy pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy.
§ 2. Jeżeli pracodawca nie istnieje albo z innych przyczyn wytoczenie przeciwko niemu powództwa o zobowiązanie pracodawcy do wydania świadectwa pracy jest niemożliwe, pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy.
§ 3. Z żądaniem, o którym mowa w § 1 i 2, można wystąpić w każdym czasie przed upływem terminu przedawnienia.
§ 4. Przepisy § 1–3 stosuje się odpowiednio do żądania sprostowania świadectwa pracy”.

Są to istotne zmiany, które porządkują niedoprecyzowane bądź w ogóle nieuregulowane do tej pory kwestie w zakresie sporządzania i wydawania świadectw pracy. Wszystkie ze wskazanych zmian zaczynają obowiązywać z dniem 7 września 2019 roku.

Podstawa prawna:

Art. 97 – 97(1) kodeksu pracy

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here